Beskattning

Nyckeltal för bekämpning och utredning av skattebrott

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi fokuserar på förebyggande och utredning av skattebrott med hjälp av olika verktyg. Bekämpningsarbete utförs inom registrering och tillsyn över att anmälningsuppgifterna är korrekta. Det är viktigt att effektivt stoppa bedrägerier. I regel utförs skatterevisioner av aktörer med signifikanta skatterisker. Revision kan utföras samtidigt med pågående förundersökning. Antalet dessa sk. granskningar i realtid har dock betydligt och kontinuerligt minskat på grund av rusningen i polisens bekämpning av ekonomisk brottslighet. En del av Skatteförvaltningens personal har specialiserat sig på bekämpning av allvarligare former av grå ekonomi. Som objekt relaterade till grå ekonomi klassificerar Skatteförvaltningen tillsynsobjekt för vilka brottsanmälan prövas. Även olika slags förebyggande arbete utförs hela tiden med intressenterna. Utbyte av information som påverkar beskattningen mellan skattemyndigheter i olika länder och internationellt samarbete spelar en viktig roll i Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi.

Skatteförvaltningen bekämpar också skattebrott och andra ekonomiska brott tillsammans med olika myndigheter. På övervakningsevenemang utreds företagens agerande inom vissa branscher på ett mer omfattande plan. Samarbetet ger en övergripande bild av övervakningen, identifieringen och bekämpningen av olika slags fenomen relaterade till ekonomiska brott.

Oärlig verksamhet förekommer i hela näringslivet

Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen i hela näringslivet. I arbetsintensiva branscher har grå ekonomi ändrat form med faktureringsföretag och lättföretagande. Grå ekonomi upptäcks i synnerhet inom bilhandel och elektronisk handel och inom övrig gränsöverskridande affärsverksamhet. Även utländska penningöverföringar, virtuella banker och olika betalplattformar sysselsätter bekämpningen av grå ekonomi inom Skatteförvaltningen.

Omsättning för skattereviderade företag inom grå ekonomi

Över 10 mn euro        2,6 %
2–10 mn euro             6,5 %
Under 2 mn euro      48,9 %
Information saknas   42,0 %

Omsättning enligt det senast inkomstskattegranskade året, om inte tillgänglig omsättning 2021.

Skatteförvaltningen har inte information om omsättningen för alla aktörer inom grå ekonomi. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Till denna grupp hör också fysiska personer.

Tillsynsresultat 2023

Resultaten i euro av granskningarna av grå ekonomi är lägre än föregående år även om antalet utförda skatterevisioner har varit på samma nivå. Det är utmanande att få information från tredje partier, och med nya arbetsformer har företagsverksamheten ändrats och inom grå ekonomi anlitas flera små företag än tidigare. Övriga kontrolmetoder har utvecklats kontinuerligt vid sidan av granskningarna. När det gäller den personal som specialiserat sig på bekämpning av den grå ekonomin ledde 93 % av de reviderade fallen till påförande av skatt och cirka 86 % till prövning av brottsanmälan.

Skatteförvaltningens konkursansökningar 2023

År 2023 gjorde Skatteförvaltningen sammanlagt 1 375 konkursansökningar. Antalet är cirka 15 procent större än ett år tidigare. Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar 2023 var cirka 38 procent.

Brottmål

År 2023 gjorde Skatteförvaltningen 890 stycken brottsanmälningar. Dessutom inkom till Skatteförvaltningen 320 stycken andra brottmål i vilka Skatteförvaltningen var sakägare, men i vilka förundersökningen hade inletts på någon annans initiativ.

Eftersom samma brott kan involvera flera brottsrubriceringar, finns det fler brottsrubriceringar än brottsfall. Till exempel bokföringsbrott anknyter ofta till skattebedrägeri. När det gäller brott fokuserar Skatteförvaltningen på grova skattebedrägerier (figur 2a). 

Antal domar enligt rättsinstans

Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades 2023. Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades under det aktuella året (figur 2b).

Skatteskulder

I statistiken visas all skatteskuld oberoende av om det handlar om skatteskulden bland aktörer inom den grå ekonomin eller andra. Det svåra ekonomiska läget har återspeglat sig som ökning i den totala skatteskulden. Under de första månaderna 2024 var skatteskulden ungefär 200 miljoner euro större än året innan. Sett till huvudklasserna av skatteslag är skulden störst i fråga om mervärdesskatt och i fråga om privatpersonernas inkomstskatt som även inkluderar förskottsinnehållning som arbetsgivarna inte har verkställt.

I figur 1 Skatteskuld enligt huvudklass beskrivs skatteskuldens belopp i de huvudklasser som följer de största skatteslagen 1.3.2024. I figur 2 kan man granska fördelningen av skatteskulden närmare under huvudklasserna, till exempel fördelningen av punktskatteskulder enligt olika punktskatter. Figur 3 visar det totala beloppet av skatteskulden vid granskningstidpunkten 1.3.2024. Siffrorna kan filtreras enligt skatteår, det vill säga hur mycket obetalda skatter det finns för varje skatteår.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi [.fi]›

Från 467707 organisationer och 251025 personer har sammanställts Fullgöranderapport. Situationen har varit densamma sedan 2021.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024