Beskattning

Goda resultat inom bekämpning av skattebedrägerier 2020

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen spelar en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi, och rollen omfattar både beskattningsrelaterade brott och annan ekonomisk brottslighet. Samarbetet och informationsutbytet mellan Skatteförvaltningen och andra myndigheter säkerställer en övergripande syn på övervakning, identifiering och bekämpning av olika fenomen inom grå ekonomi. Grå ekonomi bekämpas både proaktivt genom förebyggande åtgärder och så i realtid som möjligt genom mångsidiga metoder från registrering till skatterevisioner i form av myndighetssamarbete. I bekämpningen av grå ekonomi spelar också internationellt samarbete och informationsutbyte en viktig roll. Övervakningsmetoderna utvecklas fortlöpande.

Oärlig verksamhet förekommer i hela näringslivet

De företag som revideras inom bekämpningen av grå ekonomi har i regel en omsättning på under 10 miljoner euro, och av dem är en stor del företag med en omsättning på under 2 miljoner euro. Dessutom finns det ett stort antal företag som är verksamma inom grå ekonomi, men om vilka Skatteförvaltningen inte har omsättningsuppgifter. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen i hela näringslivet, men mest inom transport-, bygg-, städ- och restaurangbranschen samt bilhandeln. Dessutom förekommer det grå ekonomi i övervakningen av näthandel och utländska transaktioner. Eftersom en stor del av affärsverksamheten bedrivs i södra Finland och Nyland, finns också de största skatteriskerna där. Detsamma gäller för grå ekonomi, som dock förekommer och bekämpas även i andra delar av landet. Nylands andel av revisionsresultaten när det gäller grå ekonomi var cirka 55 % 2020.

Skatteförvaltningen har en funktion och personal som specialiserat sig på bekämpning av allvarlig grå ekonomi. Objekt inom grå ekonomi upptäcks även i samband med annan skattekontroll. Som objekt för grå ekonomi klassificeras alla tillsynsobjekt som leder till att brottsanmälan övervägs.

År 2020 utfördes sammanlagt 547 revisioner relaterade till grå ekonomi, varav den specialiserade funktionens andel var 78 %. Dessa revisionsobjekt påfördes moms för sammanlagt 21,4 miljoner euro (med skatteförhöjningar 26,1 mn euro) och arbetsgivaravgifter för 19 miljoner euro (med förhöjningar 22,3 mn euro). Inkomster saknades till ett belopp av sammanlagt 119,5 miljoner euro, för vilka totalt 31,2 miljoner euro påfördes i skatt. (figur 1) De förtäckta dividenderna uppgick till ca 26,4 miljoner euro.

Ca 46 % av den arbetstid som användes för revision gick till att revidera objekt inom grå ekonomi (figur 2). År 2020 var andelen för funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi ca 31,5 % av alla revisionsresurser. Det riskbaserade valet av revisionsobjekt inom grå ekonomi funktionen har lyckats väl, eftersom 90 % av revisionsobjekten ledde till påförande av skatt. Andelen för funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi av alla påförda skatter i samband med revisioner under 2020 var ca 44 %.

Vissa av fallen går till prövning om ärendet ska brottsanmälas

År 2020 gick cirka 29 % av alla skattereviderade fall till prövning av brottsanmälan. Andelen ökade hela 3 % jämfört med året innan. Av de revisioner som utfördes av funktionen som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonom ledde ca 75 % till prövning av brottsanmälan. En stor del av de fall som gått till prövning om ärendet ska brottsanmälas gäller aktiebolag, en annan betydande grupp är fysiska personer.

Verifikat med felaktigt innehåll i bokföringen är ett typiskt tillvägagångssätt inom den grå ekonomin. Cirka 1 670 sådana verifikat med ett värde på drygt 30 miljoner euro upptäcktes i samband med skatterevisioner under 2020. Med verifikaten lösgörs medel för exempelvis utbetalning av svarta löner och för förtäckt dividendutdelning samtidigt som man gör påhittade skatteavdrag i både inkomst- och momsbeskattningen.

År 2020 identifierades ca 460 svarta arbetstagare i skatterevisionerna, och beloppet av de verifierade svarta lönerna var ca 6,2 miljoner euro. En stor del av den svarta arbetskraften förblir oidentifierad på individnivå vid skatterevisioner, även om det tydligt går att konstatera att ett företag har betalat ut svarta löner.

Skatteförvaltningen bekämpar grå ekonomi på många olika sätt

Av de skattskyldiga som avfördes från momsregistret 2020 skedde cirka 32 % på initiativ av myndigheterna. Motsvarande andel för förskottsuppbördsregistret var 37 % av alla register. I praktiken betyder ett avförande från ett register på en myndighets initiativ väsentliga försummelser i fullgörandet av skyldigheter. Att bli registrerad på nytt kan nekas på grund av tidigare missbruk. Inverkan av förebyggande av momsregistreringsbrott inom bekämpning av grå ekonomi var minst 30 miljoner euro eftersom en oärlig aktör orsakar förluster på 5 000 euro i månaden i genomsnitt.

Den funktion är specialiserad på bekämpning av grå ekonomi hanterade under 2020 över 4 200 fall i anslutning till periodskatteövervakningen, varav övervakningsåtgärder, till exempel skattebeslut, registerändringar och spärrningar, vidtogs i drygt 1 400 fall. Verksamheten effektiviserades avsevärt från året innan. En del av fallen har lett till skatterevision eller direkt till prövning om ärendet ska brottsanmälas.

År 2019 fanns det ca 6 000 fall i inkomstbeskattningen av samfund där beskattningen enligt uppskattning baserade sig på att skattedeklaration inte inlämnats eller varit otillförlitlig. Skatt som påfördes samfund vid beskattning enligt uppskattning var totalt ca 266 miljoner euro, och det genomsnittliga skattetillägget uppgick till ca 44 000 euro. Under skatteåret 2019 hade vissa kunder längre inlämningstid för skattedeklarationen på grund av specialåtgärder som vidtogs med anledning av Coronapandemin. Under skatteåret 2019 började ett slutdatum för beskattningen gälla specifikt per skattskyldig, vilket delvis förklarar varför antalet uppskattningar och de uppskattade beloppen har minskat sedan 2018. Av dessa anledningar har kunderna haft mer tid på sig att lämna in skattedeklarationen och även för att reagera på beskattningen enligt uppskattning.

I bekämpningen av grå ekonomi satsar man allt mer på förebyggande åtgärder. Ett exempel på detta är stads samarbetet mellan Skatteförvaltningen och Konkurrens- och konsumentverket, där upphandlingspersonal utbildas i att identifiera oärliga avtalsparter. Utbildning i identifiering av grå ekonomi ordnades under 2020 även för anställda hos andra myndigheter och intressegrupper, till exempel för bankanställda.

Övervakning i samarbete med andra myndigheter

Inom Skatteförvaltningen är bekämpningen av grå ekonomi effektivast när suspekt verksamhet samtidigt blir föremål för skatterevision och förundersökning så snabbt som möjligt. När det gäller de objekt för bekämpning av grå ekonomi som avslutades 2020 bedrevs samarbete antingen med Polisen eller Tullens brottsbekämpning i 11 procent av fallen. En bidragande orsak till nedgången i antalet samarbetsfall var överbelastning i Polisens utredningskapacitet i huvudstadsregionen. Polisen är den viktigaste samarbetsmyndigheten.

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi utför vid sidan av övervakningsarbetet även observationer av sådant som andra myndigheter utövar tillsyn över. År 2020 gavs information i form av övervakningsanmälningar om cirka 505 fall till olika myndigheter. Dessa handlade bland annat om missbruk av olika sociala förmåner och arbetsgivares försummelser gällande försäkringar. Oftast ges information till FPA, Pensionsskyddscentralen, Regionsförvaltningsverken, Olycksfallsförsäkringscentralen och arbetslöshetskassor. I samband med bekämpningsåtgärder mot grå ekonomi görs också anmälningar om penningtvätt för tvivelaktiga transaktioner. Skatteförvaltningen ansvarar för sin del för förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skatteförvaltningens konkursansökningar 2020

Antalet anhängiga konkursansökningar minskade med 590 under 2020 jämfört med 2019. Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar 2020 var cirka 36 procent. Skatteförvaltningen gjorde 411 ansökningar färre än året innan. Antalet konkurser som söktes av Skatteförvaltningen minskade med 33 procent jämfört med 2019.

Nedgången i antal konkursansökningar berodde på den globala coronakrisen som uppstod i mars, då Skatteförvaltningen stegvis började beakta eventuella lättnader som finska regeringen planerade för företag som råkat i ekonomiska svårigheter. Dessutom ändrades konkurslagen tillfälligt för perioden 30.5.2020–31.1.2021 genom begränsning av hur en gäldenär kan försättas i konkurs på en borgenärs ansökan.

Brottsrubriceringar

År 2020 anhängiggjordes 930 nya brottsfall. Siffran omfattar både brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort och fall i vilka Skatteförvaltningen är målsägande, men där förundersökning inletts på någon annans initiativ.

Eftersom samma brott kan involvera flera brottsrubriceringar, finns det fler brottsrubriceringar än brottsfall. Till exempel bokföringsbrott anknyter ofta till skattebedrägeri. När det gäller brott fokuserar Skatteförvaltningen på grova skattebedrägerier (figur 2a). 

Antal domar enligt rättsinstans

Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades 2020. Antalet är inte detsamma som det totala antalet domar, eftersom flera brottmål har kunnat kopplats till ett brottmål och en dom (figur 2b).

Skatteskulder – trots coronaviruspandemin ökade inte skatteskulderna 2020

I statistiken visas alla skatterester oberoende av om det handlar om skatterester av aktörer inom den grå ekonomin eller av andra. Trots coronaviruspandemin ökade inte skatteskulderna, även om moms återbetalades till företagare och samfund i syfte att stödja dem. Avtal om betalningsarrangemang med sänkt dröjsmålsränta avtalades om den återbetalda momsen.

Figur 1 Skatteskuld enligt skatteslag visar beloppet av skatterester i början av året. Av figur 2 framgår skatteresterna per skatteår i början av skatteåret och i den översta balken visas det senaste årets skatterester. I figuren framgår den årliga minskningen av skatteresterna om man jämför årets rester under de följande åren.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi [.fi]›