Beskattning

Nyckeltal för bekämpning och utredning av skattebrott

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi fokuserar på förebyggande och utredning av skattebrott med hjälp av olika verktyg. Bekämpning bedrivs i samband med företagsregistrering och kontrollen av anmälningar. Det är viktigt att effektivt stoppa bedrägerier. I regel utförs skatterevisioner av aktörer med signifikanta skatterisker. Revision kan utföras samtidigt med pågående förundersökning. En del av Skatteförvaltningens personal har specialiserat sig på bekämpning av allvarligare former av grå ekonomi. Som objekt relaterade till grå ekonomi klassificerar Skatteförvaltningen tillsynsobjekt för vilka brottsanmälan prövas. Även olika slags förebyggande arbete utförs hela tiden med intressenterna. Utbyte av information som påverkar beskattningen mellan skattemyndigheter i olika länder och internationellt samarbete spelar en viktig roll i Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi.

Skatteförvaltningen bekämpar också skattebrott och andra ekonomiska brott tillsammans med olika myndigheter. På övervakningsevenemang utreds företagens agerande inom vissa branscher på ett mer omfattande plan. Samarbetet ger en övergripande bild av övervakningen, identifieringen och bekämpningen av olika slags fenomen relaterade till ekonomiska brott.

Oärlig verksamhet förekommer i hela näringslivet

Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen i hela näringslivet, men mest inom bygg-, transport-, städ- och restaurangbranschen samt bilhandeln. Dessutom förekommer det grå ekonomi i övervakningen av näthandel och utländska transaktioner.

Omsättning för skattereviderade företag inom grå ekonomi

Över 10 mn euro        1,9 %
2–10 mn euro             7,5 %
Under 2 mn euro      57,3 %
Information saknas   33,2 %

Omsättning enligt det senast inkomstskattegranskade året, om inte tillgänglig omsättning 2019.

Skatteförvaltningen har inte information om omsättningen för alla aktörer inom grå ekonomi. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Till denna grupp hör också fysiska personer.

Tillsynsresultat 2021

Resultaten i euro för bekämpningen av grå ekonomi har förbättrats hela tiden, trots att antalet utförda skatterevisioner har minskat. Detta beror på Skatteförvaltningens lyckade riskhantering och val av skatterevisionsobjekt. Samtidigt har andra övervakningsmetoders utvecklats. När det gäller den personal som specialiserat sig på mer allvarlig grå ekonomi ledde 94 % av de reviderade fallen till påförande av skatt och cirka 86 % till prövning av polisanmälan.

Skatteförvaltningens konkursansökningar 2021

Antalet anhängiga konkursansökningar ökade med 385 under 2021 jämfört med 2020. Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar 2021 var cirka 43 procent. Skatteförvaltningen gjorde 333 ansökningar mer än året innan. 

Dessutom ändrades konkurslagen tillfälligt för perioden 30.5.2020–31.1.2021 genom begränsning av hur en gäldenär kan försättas i konkurs på en borgenärs ansökan.

Brottsrubriceringar

År 2021 anhängiggjordes 960 nya brottsfall. Siffran omfattar både brottsanmälningar som Skatteförvaltningen gjort och fall i vilka Skatteförvaltningen är målsägande, men där förundersökning inletts på någon annans initiativ.

Eftersom samma brott kan involvera flera brottsrubriceringar, finns det fler brottsrubriceringar än brottsfall. Till exempel bokföringsbrott anknyter ofta till skattebedrägeri. När det gäller brott fokuserar Skatteförvaltningen på grova skattebedrägerier (figur 2a). 

Antal domar enligt rättsinstans

Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades 2021. Antalet är inte detsamma som det totala antalet domar, eftersom flera brottmål har kunnat kopplats till ett brottmål och en dom (figur 2b).

Skatteskuld – beloppet har minskat efter att ha stigit under coronatiden

I statistiken visas all skatteskuld oberoende av om det handlar om skatteskulden bland aktörer inom den grå ekonomin eller andra. Beloppet av skatteskulder steg kraftigt 2020 till följd av de åtgärder som vidtogs på grund av covid-19-viruset. Som mest uppgick skatteskulden i slutet av 2020 till nästan 5 miljarder euro. Efter detta sjönk beloppet i två års tid till 3,4 miljarder euro, vilket är bara knappt 400 miljoner euro mera än läget före coronatiden. Den jämna minskningen av beloppet av skatteskulder beror på de betalningsarrangemang med lindrigare villkor som Skatteförvaltningen genomfört och som omfattade största delen av den nya skatteskulden som uppstått under coronatiden. De fortfarande gällande lindrigare betalningsarrangemangen upphör under åren 2022 och 2023.

I figur 1 Skatteskuld enligt huvudklass beskrivs skatteskuldens belopp i de huvudklasser som följer de största skatteslagen 31.7.2022. I figur 2 kan man granska fördelningen av skatteskulden närmare under huvudklasserna, till exempel fördelningen av punktskatteskulder enligt olika punktskatter. Figur 3 visar det totala beloppet av skatteskulden vid granskningstidpunkten 31.7.2022. Siffrorna kan filtreras enligt skatteår, det vill säga hur mycket obetalda skatter det finns för varje skatteår.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi [.fi]›

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023