Beskattning

Nyckeltal för bekämpning och utredning av skattebrott

Källa: Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi fokuserar på förebyggande och utredning av skattebrott med hjälp av olika verktyg. Bekämpning bedrivs i samband med företagsregistrering och kontrollen av anmälningar. Det är viktigt att effektivt stoppa bedrägerier. I regel utförs skatterevisioner av aktörer med signifikanta skatterisker. Revision kan utföras samtidigt med pågående förundersökning. En del av Skatteförvaltningens personal har specialiserat sig på bekämpning av allvarligare former av grå ekonomi. Som objekt relaterade till grå ekonomi klassificerar Skatteförvaltningen tillsynsobjekt för vilka brottsanmälan prövas. Även olika slags förebyggande arbete utförs hela tiden med intressenterna. Utbyte av information som påverkar beskattningen mellan skattemyndigheter i olika länder och internationellt samarbete spelar en viktig roll i Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi.

Skatteförvaltningen bekämpar också skattebrott och andra ekonomiska brott tillsammans med olika myndigheter. På övervakningsevenemang utreds företagens agerande inom vissa branscher på ett mer omfattande plan. Samarbetet ger en övergripande bild av övervakningen, identifieringen och bekämpningen av olika slags fenomen relaterade till ekonomiska brott.

Oärlig verksamhet förekommer i hela näringslivet

Grå ekonomi upptäcks i skatteövervakningen i hela näringslivet, men mest inom bygg-, transport-, städ- och restaurangbranschen samt bilhandeln. Dessutom förekommer det grå ekonomi i övervakningen av näthandel och utländska transaktioner.

Omsättning för skattereviderade företag inom grå ekonomi

Över 10 mn euro        1,5 %
2–10 mn euro             7,0 %
Under 2 mn euro      51,4 %
Information saknas   40,1 %

Omsättning enligt det senast inkomstskattegranskade året, om inte tillgänglig omsättning 2020.

Skatteförvaltningen har inte information om omsättningen för alla aktörer inom grå ekonomi. Hit hör till exempel utländska företag samt vilande och nedlagda företag. Till denna grupp hör också fysiska personer.

Tillsynsresultat 2022

Resultaten i euro för bekämpningen av grå ekonomi har förbättrats hela tiden, trots att antalet utförda skatterevisioner har minskat. Detta beror på Skatteförvaltningens lyckade riskhantering och val av skatterevisionsobjekt. Samtidigt har andra övervakningsmetoders utvecklats. När det gäller den personal som specialiserat sig på bekämpning av den grå ekonomin ledde 91 % av de reviderade fallen till påförande av skatt och cirka 87 % till prövning av brottsanmälan.

Skatteförvaltningens konkursansökningar 2022

År 2022 gjorde Skatteförvaltningen sammanlagt 1 200 konkursansökningar. Detta är cirka 60 stycken fler än ett år tidigare. Skatteförvaltningens andel av alla ansökningar 2022 var cirka 42 procent.

Konkurslagen ändrades tillfälligt för perioden 30.5.2020–31.1.2021 genom begränsning av hur en gäldenär kan försättas i konkurs på en borgenärs ansökan.

Brottmål

År 2022 gjorde Skatteförvaltningen 747 stycken brottsanmälningar. Dessutom inkom till Skatteförvaltningen 346 stycken andra brottmål i vilka Skatteförvaltningen var sakägare, men i vilka förundersökningen hade inletts på någon annans initiativ.

Eftersom samma brott kan involvera flera brottsrubriceringar, finns det fler brottsrubriceringar än brottsfall. Till exempel bokföringsbrott anknyter ofta till skattebedrägeri. När det gäller brott fokuserar Skatteförvaltningen på grova skattebedrägerier (figur 2a). 

Antal domar enligt rättsinstans

Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades 2022. Antalet beskriver i hur många brottmål relaterade till Skatteförvaltningen som domar meddelades under det aktuella året (figur 2b).

Skatteskuldens mängd har hållits stabil efter coronatiden

I statistiken visas all skatteskuld oberoende av om det handlar om skatteskulden bland aktörer inom den grå ekonomin eller andra. Efter coronatiden återgick den totala skatteskulden 2022 till sin normala fluktuation, i vilken skulden ökar aningen mot årets slut och sjunker då årets byts ut och skatter förfaller. Den totala skatteskulden i början av februari 2023 är så gott som samma som ett år tidigare, 3,4 miljarder euro. Då den granskas enligt skatteslag sjönk skatteskulden något eller hölls oförändrad i de andra stora skatteslagen, men ökade för punktskatten, bilskatten och källskatten. Punktskatteskulden mer än fördubblades på ett år. Ökningen förklaras delvis av obetalda skatter som har påförts i övervakningen av webbhandeln med alkohol och tobaksskatten.

I figur 1 Skatteskuld enligt huvudklass beskrivs skatteskuldens belopp i de huvudklasser som följer de största skatteslagen 1.3.2023. I figur 2 kan man granska fördelningen av skatteskulden närmare under huvudklasserna, till exempel fördelningen av punktskatteskulder enligt olika punktskatter. Figur 3 visar det totala beloppet av skatteskulden vid granskningstidpunkten 1.3.2023. Siffrorna kan filtreras enligt skatteår, det vill säga hur mycket obetalda skatter det finns för varje skatteår.

Fullgöranderapport ger stöd för beslutsfattande

Kärnan i bekämpningen av grå ekonomi är informationsbytet mellan myndigheterna. Det är svårt att fatta rätta beslut utan tillräcklig information om den ekonomiska situationen för tillsynsobjektet eller den tillståndssökande. Fullgöranderapporten är en sammanfattning av den viktigaste myndighetsinformationen. Fullgöranderapporten sammanställs av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter att rikta och genomföra tillsynsåtgärder. Myndigheternas informationsutbyte baserar sig alltid på en lag. Rätten att få fullgöranderapporter har reglerats i lag. 

Informationen i fullgöranderapporten beskriver hur en organisation eller en organisationsanknuten person fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Rapporten innehåller information om verksamhet och ekonomi samt om fullgörandet av skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier och avgifter som tas ut av Tullen. 

Informationen i rapporten är i regel den som objektet för rapporten själv har uppgett. Rapporten innehåller exempelvis löntagaruppgifter från Skatteförvaltningen, pensionspremieuppgifter från Pensionsskyddscentralen och tulluppgifter. Dessutom ingår i rapporten ett utdrag ur utsökningsregistret och uppgifter om i vilket skede en konkurs och sanering är. Rapporterna beställs och tas huvudsakligen emot via ett automatiserat gränssnitt.

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi [.fi]›

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2023