Rättssäkerhet och insolvens

Konkursombudsmannens byrå | Riksfogdeämbetet

Konkursombudsmannens byrå övervakar konkursförfarandet

Källa: Konkursombudsmannens byrå

Konkurser 2016–2020

De tillfälliga ändringarna av konkurslagstiftningen på grund av coronaviruspandemin trädde i kraft 1.5.2020, och det förklarar det minskade antalet konkursansökningar jämfört med tidigare år.

Konkursansökningarna minskade med 18,6 procent, och antalet gäldenärer som försattes i konkurs 2020 minskade med 5,1 procent jämfört med året innan. Sammanlagt 2 950 konkursförfaranden är anhängiga, och av dem fortsätter 528 som offentlig utredning med statens medel.

Antalet konkursansökningar och gäldenärer som försätts i konkurs väntas öka avsevärt efter att de tillfälliga lagändringarna upphörde 31.1.2021.

Specialrevisioner 2016–2020

Antalet specialrevisioner har ökat markant. De specialrevisioner som konkursombudsmannen förordnat hänför sig främst till konkursbon med små tillgångar, där boförvaltarna har konstaterat behov av att mer i detalj utreda verksamheten före gäldenärens konkurs.

År 2020 bekostade konkursombudsmannens byrå avslutandet av bokföringen i 65 konkursbon. Antalet har ökat varje år, och 2020 var det 38 procent större än 2019.

Kostnader för specialrevisioner 2016–2020

Revisionskostnaderna har varit i linje med de årliga anslagen, vilket delvis beror på konkurrensutsättning av upphandlingarna.

Eftersom specialrevisioner utförs i konkursbon med små tillgångar är återkrav möjligt endast om det samlats tillräckligt med medel i konkursboet till exempel i form av återvinning eller skadestånd till följd av brott.

En stor del av specialrevisionskostnaderna 2020 berodde på några enstaka fall relaterade till omfattande brottshelheter.

Offentliga utredningar 2016–2020

År 2020 påbörjades 75 nya offentliga utredningar. De ökade med 25 procent från året innan. Antalet anhängiga offentliga utredningar utgör 17 procent av alla anhängiga konkursförfaranden. Antalet offentliga utredningar har varit stort, eftersom handläggningen av straffprocesserna och civiltalan och inledning av indrivning ofta pågår i flera år.  

År 2020 samordnade konkursombudsmannens byrå flera utredningshelheter relaterade till grå ekonomi och med kopplingar till flera konkursdrabbade bolag. En del av dessa konkursbon har blivit föremål för offentliga utredningar.

Kostnader för offentliga utredningar 2016–2020

Kostnaderna för de offentliga utredningarna har sjunkit. Detta beror främst på tidpunkterna för kostnaderna, och kostnaderna för offentliga utredningar väntas öka under de kommande åren på grund av ett större antal utredningar.

De skiftesandelar relaterade till offentliga utredningar som slutfördes 2020 och som delades ut till borgenärerna har ökat avsevärt jämfört med året innan, och de årliga variationerna kan även framöver vara stora.


Utsökning innebär att försummade skyldigheter åtgärdas

Källa: Riksfogdeämbetet

Utsökningsväsendet utgör en del av rättsväsendet och verkställer domar samt indriver direkt utsökningsbara fordringar, såsom skatter, böter och försäkringspremier. Utsökningen förebygger grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom sina lagstadgade uppgifter, dvs. en effektiv utsökning. Utsökningen tar också fram information som behövs för bedömningen av kreditvärdigheten.

Utsökningen är aktiv i bekämpningen av grå ekonomi och återtagande av brottsvinning tillsammans med andra myndigheter, såsom polisen, Tullen och Skatteförvaltningen. Syftet är att återta brottslig vinning av gärningsmän och försvåra brottslig företagsverksamhet. Utsökningen utreder den utmätningsbara förmögenheten och kan rikta verkställighetsåtgärder även mot egendom som en gäldenär strävar efter att undanhålla borgenärer genom bland annat konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Sådana fall sköts främst av utsökningens specialindrivningsenheter, som fokuserar på utredning av arbetsdryga fall.

Skuldsättningen är fortfarande hög

I Finland är privatpersoners och företags betalningsmoral på en hög nivå internationellt sett. Skulderna betalas och skyldigheterna fullgörs. Det finns dock situationer när såväl företag som människor skuldsätter sig och skulderna måste drivas in.

Skuldsättning och att bli kund hos utsökningen är inte detsamma som grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet. Skuldsättning är något som berör människor i alla inkomstklasser.

På sistone har utsökningsväsendet årligen redovisat ca en miljard euro till sökande 

Årligen är över en halv miljon skuldsatta kunder hos utsökningsmyndigheterna. År 2020 uppgick indrivningsresultatet till ca 1,157 miljarder euro. Volymerna för gäldenärer inom specialindrivningen och de belopp som redovisas till borgenärerna varierar kraftigt från år till år. År 2020 utreddes 253 gäldenärer och behandlades 332 gäldenärer. År 2020 landade indrivningsresultatet för specialindrivningen på ca 29 miljarder euro.

Den grå ekonomin kan locka

Att hamna i ekonomiska svårigheter kan fresta att ta svartjobb, dölja egendom eller försumma fullgörandet av obligatoriska arbetsgivarskyldigheter eller andra skyldigheter i företagsverksamheten. Därför ingår också utsökningsstatistik på webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Förändringar syns i statistiken

Med hjälp av utsökningsstatistik får vi information om såväl förändringar i skuldbelopp som antal gäldenärer som är föremål för utsökning. Statistiken visar förändringsriktningen och hjälper oss att relatera saker. Utsökningsstatistiken är bra att granska genom att jämföra den med andra myndigheters observationer och statistik på webbplatsen.

Utsökningen har fortfarande många anhängiga ärenden 

Ökningen i antalet anhängiga ärenden 2020 beror främst på reformen av tidsschemat för skatteåterbäring (figur 1). Därför anhängiggjordes fler ärenden än normalt i slutet av 2018, och av dem kom färre än normalt till utsökning 2019. År 2020 anhängiggjordes färre skatteärenden än året innan, men i stället ökade antalet andra offentligrättsliga ärenden.

Av figur 3 framgår det totala antalet anhängiga ärenden i utsökningen och indelade i skatter, övriga offentligrättsliga ärenden (t.ex. försäkringspremier och kommuners och övriga offentliga samfunds fordringar, såsom sjukvårds- och dagvårdsavgifter).

Hälften av finländarna bor i Helsingfors och i övriga södra Finland. Där grundas också mer än hälften alla nya företag. Detta återspeglas också i den regionala fördelningen av antalet ärenden i utsökningen. Skuldsättning ökar risken för grå ekonomi.