Rättssäkerhet och insolvens

Konkursombudsmannens byrå | Utsökningsverket

Konkursombudsmannens byrå övervakar konkursförfarandet

Källa: Konkursombudsmannens byrå

Konkurser 2017–2021

För Konkursombudsmannens byrå präglades år 2021 av uppgifter inom grundkontroll, men alltjämt även av effekterna av den globala coronaviruspandemin. Pandemin som bröt ut 2020 har försvårat det ekonomiska läget för många företag. Hur avsevärda förändringarna har varit varierar mellan olika branscher. Tack vare offentliga stöd och att borgenärerna har haft överseende och varit flexibla, vilket har fortsatt långt in på 2021, har effekterna av pandemin lindrats. Även de tillfälliga ändringarna av konkurslagstiftningen, som var i kraft 1.5.2020–30.9.2021, har bidragit till att minska antalet konkursansökningar avsevärt. Borgenärerna kan nu till stor del anses ha återgått till normal indrivningspraxis, och risken för att antalet insolvensförfaranden ökar har ännu inte undanröjts helt. Konkursombudsmannens byrå har följt och följer alltjämt noggrant upp antalet insolvensförfaranden och sökandeuppgifternas utveckling.

Under 2021 gjordes totalt 2 473 konkursansökningar, vilket är 15,8 procent fler än ett år tidigare. För jämförelsens skull kan konstateras att jämfört med 2019 minskade dock antalet ansökningar med 5,7 procent. Antalet ansökningar var med andra ord alltjämt färre än under tiden före pandemin. Under 2021 inleddes 1 945 konkursförfaranden. Antalet inledda konkurser ökade med endast 3 procent jämfört med året innan, vilket åtminstone delvis kan förklaras av att behandlingen av det ökade antalet ansökningar under slutet av 2021 har flyttats fram till 2022.

Specialrevisioner 2017–2021

Det gjordes 93 specialrevisioner av gäldenärens verksamhet och slutförande av bokföring och en revision av förvaltningen i konkursbon. Sammanlagt 94 revisionsbeslut fattades, vilket understiger det normala antalet med cirka 20 procent. Även detta återspeglar att det till Konkursombudsmannens byrås kännedom har kommit färre behov av att med statliga medel granska verksamheten före gäldenärens konkurs. Dessutom har revisionerna riktats till vissa stora konkurshelheter, som har visat sig ha stor samhällelig betydelse.

Kostnader för specialrevisioner 2017–2021

Utgifterna för specialrevisioner under 2021 uppgick till sammanlagt cirka 925 000 euro, och kostnader på cirka 186 000 euro kunde återkrävas från konkursbon.

Offentliga utredningar 2017–2021

Under 2021 inleddes 46 nya offentliga utredningar, vilket är cirka 25 procent färre än det antal som har varit så gott som oförändrat de senaste åren. En betydande orsak till detta är typen av konkursbon som är föremål för utredning: verksamheten i de företag som försatts i konkurs har ofta varit småskalig, och boförvaltarna har i mindre utsträckning än normalt tagit kontakt om sådana utredningsbehov där det har funnits skäl att tillämpa en offentlig utredning. Dessutom har resurserna medvetet styrts till vissa omfattande konkurshelheter för att förverkliga straffansvaret. Totalt 535 offentliga utredningar pågår, vilket är 17,9 procent av alla pågående konkurser.

Kostnader för offentliga utredningar 2017–2021

Kostnaderna för offentliga utredningar uppgick till totalt 968 479 euro (inkl. moms). Tidigare betalda utgifter för offentliga utredningar på sammanlagt cirka 110 000 euro återkrävdes från konkursbon. Till borgenärer betalades sammanlagt cirka 1 739 000 euro i utdelning från nedlagda konkursbon som varit föremål för offentlig utredning.


Utsökning innebär att försummade skyldigheter åtgärdas

Källa: Utsökningsverket

Utsökningsväsendet utgör en del av rättsväsendet och verkställer domar samt indriver direkt utsökningsbara fordringar, såsom skatter, böter och försäkringspremier. Utsökningen förebygger grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom sina lagstadgade uppgifter, dvs. en effektiv utsökning. Utsökningen tar också fram information som behövs för bedömningen av kreditvärdigheten.

Utsökningen är aktiv i bekämpningen av grå ekonomi och återtagande av brottsvinning tillsammans med andra myndigheter, såsom polisen, Tullen och Skatteförvaltningen. Syftet är att återta brottslig vinning av gärningsmän och försvåra brottslig företagsverksamhet. Utsökningen utreder den utmätningsbara förmögenheten och kan rikta verkställighetsåtgärder även mot egendom som en gäldenär strävar efter att undanhålla borgenärer genom bland annat konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Sådana fall sköts främst av utsökningens specialindrivningsenheter, som fokuserar på utredning av arbetsdryga fall.

Skuldsättningen är fortfarande hög

I Finland är privatpersoners och företags betalningsmoral på en hög nivå internationellt sett. Skulderna betalas och skyldigheterna fullgörs. Det finns dock situationer när såväl företag som människor skuldsätter sig och skulderna måste drivas in.

Skuldsättning och att bli kund hos utsökningen är inte detsamma som grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet. Skuldsättning är något som berör människor i alla inkomstklasser.

På sistone har utsökningsväsendet årligen redovisat ca en miljard euro till sökande 

År 2022 uppgick indrivningsresultatet till cirka 1,26 miljarder euro. Volymerna för gäldenärer vid specialverkställighet och de belopp som redovisas till borgenärerna varierar i sin tur från år till år. År 2022 utreddes 256 nya gäldenärer vid specialverkställighet, antalet gäldenärer som behandlades var 296 och indrivningsresultatet uppgick till cirka 33 miljoner euro.

Den grå ekonomin kan locka

Att hamna i ekonomiska svårigheter kan fresta att ta svartjobb, dölja egendom eller försumma fullgörandet av obligatoriska arbetsgivarskyldigheter eller andra skyldigheter i företagsverksamheten. Därför ingår också utsökningsstatistik på webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Förändringar syns i statistiken

Med hjälp av utsökningsstatistik får vi information om såväl förändringar i skuldbelopp som antal gäldenärer som är föremål för utsökning. Statistiken visar förändringsriktningen och hjälper oss att relatera saker. Utsökningsstatistiken är bra att granska genom att jämföra den med andra myndigheters observationer och statistik på webbplatsen.

Till borgenärerna redovisades ett rekordbelopp

År 2022 överlämnades 2,8 miljoner ärenden för utsökning, ungefär 1,3 procent färre än under 2021. Antalet social- och hälsovårdsärenden minskade med cirka 13 procent efter att ha ökat under lång tid. År 2022 anhängiggjordes däremot omkring 2,5 procent fler skatteärenden än året innan. Antalet privaträttsliga ärenden fortsatte att öka en aning. Antalet företagsgäldenärer ökade med över 5 procent.

År 2022 var Utsökningsverkets andra hela verksamhetsår efter omorganiseringen. Indrivningsresultatet var totalt 1,26 miljarder euro. Jämfört med året innan var ökningen 5 procent. Räknat i euro var resultatet det högsta någonsin.

Hälften av finländarna bor i Helsingfors och i övriga södra Finland. Där grundas också mer än hälften alla nya företag. Detta återspeglas också i den regionala fördelningen av antalet ärenden i utsökningen. Skuldsättning ökar risken för grå ekonomi.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023