Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här registrerar du dig i de särskilda ordningarna för moms

När identifieringsmedlemsstaten är Finland sköter företaget registreringsanmälan i MinSkatt. Registreringen träder i kraft när de särskilda ordningarna tas i bruk, det vill säga den 1 juli 2021. Varje särskild ordning har en separat registreringsanmälan.

Obs: Om ditt företag är registrerat i den nuvarande unionsordningen eller tredjelandsordningen överförs företaget direkt till den nya motsvarande ordningen. Du behöver alltså inte lämna någon ny registreringsanmälan om du inte vill registrera ditt företag i importordningen.

Registrera dig i MinSkatt

Identifieringsmedlemsstaten är det EU-land där företaget registrerar sig som användare av den särskilda ordningen, lämnar skattedeklarationer och betalar skatt.

Identifieringsmedlemsstaten bestäms på olika sätt i olika ordningar. Finland kan vara identifieringsmedlemsstat i följande situationer:

Unionsordning

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i Finland eller något annat EU-land, men avsändningen eller transporten av varorna börjar i Finland.

Tredjelandsordning

 • företaget har varken hemvist eller något fast driftställe i EU:s mervärdesskatteområde
 • företaget har valt Finland som identifieringsmedlemsstat
  • företaget kan välja vilket EU-land som helst som identifieringsmedlemsstat.

Importordning

Ett skattskyldigt företag

 • företaget har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland
 • den av företaget utsedda förmedlaren har registrerat sig i importordningen i Finland.

En förmedlare som företräder ett företag:

 • förmedlaren har sin hemvist eller ett fast driftställe i Finland

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. På ingångssidan ska du välja Funktioner.
 2. Rulla neråt till sektionen Registreringar och tillstånd. Välj länken Registrering i den särskilda ordningen för moms.
 3. I den första fasen ska du välja den särskilda ordning i vilken du vill registrera ditt företag. 
  • Om du registrerar företaget i unionsordningen ska du svara på frågorna om förutsättningarna för registreringen. Syftet med frågorna är att säkra att företaget uppfyller de krav som anknyter till användningen av unionsordningen.
  • Fortsätt till följande fas som är Grunduppgifter
 4. Fyll i företagets grunduppgifter. Gå efter detta till fasen Användning av den särskilda ordningen.
 5. Besvara frågorna om användningen av den särskilda ordningen. Gå efter detta till fasen Verksamhet i andra EU-länder.
 6. Besvara frågorna om företagets verksamhet i andra EU-länder. Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.
 7. Kontrollera uppgifterna innan du skickar dem. Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna med knappen Redigera. Det är bra att hålla registreringsuppgifterna om företaget uppdaterade. Du kan uppdatera uppgifterna alltid vid behov. När alla uppgifterna i ansökan är rätt ska du välja Skicka.

När din registreringsanmälan har behandlats får du ett beslut om det i MinSkatt. Du kan söka ändring i beslutet.

Registrering i importordningen om en förmedlare företräder ett företag

Om du som förmedlare företräder ett företag i importordningen ska du först registrera att du verkar som förmedlare. Gör registreringsanmälan i MinSkatt då identifieringsmedlemsstaten är Finland. När denna registreringsanmälan är godkänd kan du anmäla alla de företag som du företräder för att registreras i identifieringsmedlemsstaten. Bifoga till registreringsanmälan

 • en fullmakt eller ett avtal som anger din rätt att verka som företagets förmedlare
 • ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget, där företagets namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod och firmateckningsrätt framgår.

En översättning till finska, svenska eller engelska ska bifogas om bilagorna har utarbetats på ett annat språk.

Vilka är förutsättningarna för registrering?

Ett företag eller en förmedlare kan registreras i en särksild ordning när följande villkor uppfylls:

 • Företaget uppfyller de villkor som gäller hemort och fast driftställe i den särksilda ordningen i fråga.
 • Företaget bedriver verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen.
 • Företaget är inte registrerat i samma ordning i en annan medlemsstat.

Företaget kan inte registreras i en särskild ordning om det avlägsnats från ordningen på grund av upprepade anmälnings- och betalningsförsummelser och därför satts i karens. Under karenstiden kan företaget inte använda särskilda ordningar i någon medlemsstat.

Förutsättningen för att registrera en förmedlare är dessutom att den som ansöker om att bli förmedlare inte avsevärt har försummat, och inte kan antas att avsevärt försumma, sina skyldigheter i beskattningen.

Registreringsnummer i den särskilda ordningen

Företaget behöver ett individuellt momsnummer för att använda den särskilda ordningen. Av numret framgår i vilket land och i vilken ordning den skattskyldige eller förmedlaren har registrerat sig. Inom parentes ett exempel på ett nummer där Finland är identifieringsmedlemsstat.

Unionsordningen

 • nationellt momsnummer (FInnnnnnnn)

Tredjelandsordningen

 • momsnummer som börjar med EU (EU246yyyyyz)

Numret är detsamma i unionsordningen och i tredjelandsordningen om en registrering görs på nytt i samma land.

Importordningen

 • den skattskyldige har ett momsnummer som börjar på IM (IM246yyyyyz)
 • förmedlaren har ett momsnummer som börjar på IN (IN246yyyyyz)

I importordningen ändras numret om den skattskyldige eller förmedlaren registrerar sig på nytt i samma land.

Nummer som börjar på EU, IM och IN används bara i de särskilda ordningarna.

När användningen av den särskilda ordningen upphör

Ett företag som registrerats i den särskilda ordningen i Finland kan på eget initiativ avsluta användningen av den särskilda ordningen eller så kan ett företag avregistreras från ordningen på Skatteförvaltningens initiativ.

Hur företaget själv kan avsluta användningen av den särskilda ordningen?

När ett företag som har registrerats i Finland vill avsluta användningen av den särskilda ordningen ska företaget lämna in en nedläggningsanmälan i MinSkatt. Nedläggningsanmälan kan göras vid Alla funktioner ­– Avsluta användningen av den särskilda ordningen för moms.

Om en förmedlare företräder ett företag sköter hen nedläggningsanmälan för dess räkning.

Det som kan ligga till grund för att sluta använda den särskilda ordningen är till exempel att företaget inte längre bedriver sådan verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen eller att villkoren för att använda ordningen inte längre uppfylls.

Också förmedlaren ska lämna in en nedläggningsanmälan i MinSkatt om hen helt och hållet vill lägga ned sin verksamhet som förmedlare.

När kan Skatteförvaltningen avregistrera ett företag från den särskilda ordningen?

Skatteförvaltningen kan avregistrera ett företag eller en i Finland registrerad förmedlare från den särskilda ordningen, till exempel om den verksamhet som omfattas av den särskilda ordningen har upphört.

Skatteförvaltningen avregistrerar företaget eller förmedlaren från den särskilda ordningen också om Skatteförvaltningen har skickat en påminnelse om tre på varandra följande skatteperioder till företaget eller förmedlaren

 • om den uteblivna momsdeklarationen och deklarationer som saknas inte har lämnats in senast den 10 dagen efter det att påminnelsen skickades
 • om betalningen saknas och betalningen inte har betalats senast den 10 dagen efter det att påminnelsen skickades. Företaget avregistreras emellertid inte från den särskilda ordningen om det momsbelopp som inte har betalats för var och en av dessa tre skatteperioder är mindre än 100 euro.

Om förmedlaren avregistreras från importordningen, avregistreras också alla företag som förmedlaren representerar.

Avregistrering från den särskilda ordningen och karenstid

Om Skatteförvaltningen avregistrerar ett företag från den särskilda ordningen på grund av återkommande försummelser, avregistreras företaget från alla de särskilda ordningarna till vilka det hör.

Avregistreringen orsakar en två år lång karenstid för företaget och förmedlaren. Under karenstiden kan företaget inte använda särskilda ordningar i någon medlemsstat. Inte heller förmedlaren kan fungera som förmedlare i någon medlemsstat.

Företagets och förmedlarens verksamhet bedöms ändå separat. Företaget får ingen karens om förmedlaren avregistreras från importordningen på grund av försummelser. I en sådan situation kan företaget utse en ny förmedlare eller själv registrera sig i importordningen om det är möjlig.

Sidan har senast uppdaterats 24.6.2021