Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Har getts
22.2.2021
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

1 Allmänt

Företag som verkar inom industrin kan i slutet av en räkenskapsperiod på ansökan få skatteåterbäring för de energiskatter de betalat. Bestämmelser om skatteåterbäring finns i 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, elskattelagen). En förutsättning för skatteåterbäring är att de skatter som företaget själv betalat under räkenskapsperioden och de punktskatter som ingått i priset på anskaffade produkter utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde. Med förädlingsvärde avses det sammanlagda beloppet på rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, värdenedgång och personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod. Denna skatteåterbäring beaktas inte vid fastställande av förädlingsvärdet. Med företagets räkenskapsperiod avses räkenskapsperioden enligt 1 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997) .

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för elström, stenkol, naturgas, bränntorv och tallolja som används inom industrin samt för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter som företaget skaffat under sin räkenskapsperiod utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset på dessa ska återbäras. Av den skatteåterbäring som räknats på så sätt utbetalas enbart den andel som överskrider 50 000 euro. Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta de punktskatter som ingått i priset på anskaffad fjärrvärme och processånga.

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till Skatteförvaltningen inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden. Ansökan ska göras i MinSkatt. 

2 Beräkning av beloppet av betalda punktskatter

Vid beräkning av beloppet av betalda punktskatter avdras 

  • de skatteåterbäringar som avses i 14 § och 22 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
  • de skatteåterbäringar som avses i 9 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
  • de skatteåterbäringar enligt 1 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) som företaget är berättigad till under sin räkenskapsperiod, förutsatt att de inte har beaktats i företagets punktbeskattning.

Om företaget under räkenskapsperioden överlåtit vidare produkter som avses här, beaktas de skatter som företaget betalat för dessa produkter inte vid beräkning av beloppet av de betalda punktskatterna.

Bestämmelser om skatteåterbäring, t.ex. ansökningsperioden och tidsfristen för ansökan, finns i elskattelagen. Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana produkter för vilka företaget fått den återbäring som avses här, återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till Skatteförvaltningen för t.ex. återkrav av skatteåterbäring och påförande av eventuell skatteförhöjning.

Om skatteåterbäringen senare visar sig vara ogrundad, återkrävs den skatt som återburits till ett för stort belopp genom att rätta återbäringsbeslutet och påföra skatten till återbäringsmottagaren. Då tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Bestämmelserna i nämnda lag tillämpas också på delgivning av återbäringsbeslutet och sökande av ändring.

3 Betalningstidpunktens inverkan

Punktskatter som utgör grund för en ansökan om skatteåterbäring kan fastställas enligt prestationsprincipen eller enligt betalningsprincipen, dock så att punktskatterna beaktas enbart en gång oberoende av betalningsmånaden.

Om skatten har rättats till den skattskyldiges fördel avdras återbäringen på motsvarande sätt från de skatter som företaget betalat under den räkenskapsperiod då återbäringen betalas. Andra energiskatteåterbäringar beaktas däremot vid återbäringen för den räkenskapsperiod för vilken företaget är berättigat till återbäringen.

4 Elskatteklassens betydelse

Vid beräkning av återbäring som betalas för 2020 beaktas endast elskatter som betalats enligt skatteklass II. Förutsättningen är dock att det företag som ansöker om återbäring har förbrukat elströmmen själv och inte överlåtit den anskaffade elströmmen vidare. För 2021 och tiden därefter räknas elskatten inte med i återbäringen.

5 Försörjningsberedskapsavgift

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag gäller bara punktskatter. Således får försörjningsberedskapsavgifter inte ingå i ansökan om återbäring.

6 Bestämning av sökande

Ansökan om återbäring lämnas inte per bransch eller verksamhetsställe, utan bolaget som ansöker behandlas som en helhet. Punktskatter som berättigar till återbäring ska ingå i priset på de produkter som bolaget självt anskaffat och förbrukat eller så ska bolaget ha betalat skatterna.

7 Fastställt bokslut

Ett bokslut är fastställt först när bolagsstämman har fastställt det. I praktiken blir det i allmänhet inga ändringar i ett (av styrelsen och vd:n) undertecknat bokslut. Eftersom bokslutet ska fastställas och skatteåterbäring ska ansökas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden kan energiintensiva företag också ansöka om skatteåterbäring med uppgifter ur ett bokslut som ännu inte fastställts. Skatteåterbäringen kan dock utbetalas först när det fastställda bokslutet har lämnats till Skatteförvaltningen.

8 Negativt förädlingsvärde

Om förädlingsvärdet som beräknas utgående från företagets bokslut blir negativt, anses det vid beräkning av återbäringen vara noll.

9 Beräkning av förädlingsvärdet

Vid beräkningen av förädlingsvärdet används uppgifter som fås direkt från bokslutet: rörelsevinst (-förlust), avskrivningar, personalkostnader och värdenedgång. Från förädlingsvärdet dras av den skatteåterbäringen för energiintensiva företag som ansöks, om den har antecknats i företagets bokslut. Som skatteåterbäring som dras av används det belopp som antecknats i bokslutet, även om beloppet inte är exakt detsamma som den återbäring som faktiskt ansöks.

10 Skatter som ingått i köpvärme

I punktskattebeloppet som ska återbäras beaktas också de punktskatter som ingått i priset på köpvärme och som betalats av värmeproducenten. Dessa fastställs på basis av medeltalet av de punktskatter som den värmeproducerande anläggningen under skatteperioden har betalat för värmeproduktionen. Sökanden ska dock förete en tillförlitlig och fullständig redogörelse för de skattebelopp som ingått i priset på köpvärme. Då värmeproducenten granskar de punktskattebelopp som ingått i priset på värme bör denna granskning alltid göras per skatteperiod, dvs. kalendermånadsvis. Punktskatterna som ingår i köpvärmen kan beaktas endast till den del som den aktuella värmen används inom industrin.

11 Mottagare av återbäring, definitioner av industri

Som mottagare av återbäring har i 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen definierats ”företag”. Enligt definitionen i 2 § 7 punkten i lagen avses med företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968). På motsvarande sätt definieras industri i 2 § 6 punkten i lagen som verksamhet som hör till huvudgrupp C (industri) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 samt verksamhet som hör till huvudgrupp B (gruvdrift).  Med industri jämställs också utövande av till industrin hörande stödverksamhet av ringa omfattning samt yrkesmässig växthusodling.

12 Beaktande av lätt brännolja, flytgas och biobrännolja vid återbäring

Lätt brännolja, flytgas och biobrännolja beaktas vid återbäring om företaget själv har förbrukat dem och om köpvärme har producerats med dem. Lätt brännolja som använts som motorbränsle  eller flytgas får inte beaktas vid återbäring.

De skatter för lätt brännolja och flytgas som beaktas vid återbäring fastställs enligt skatternas betalningstidpunkt. Skatteförvaltningen har beräknat de genomsnittliga återbäringsnivåerna i halvårsperioder. Dessa återbäringsnivåer får tillämpas om den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja. I annat fall ska det i fråga om lätt brännolja och biobrännolja till ansökan bifogas en redogörelse av den som överlåtit oljan till förbrukning för hur stor del den sålda brännoljan bestått av biobrännolja. Av redogörelsen ska också framgå den produktgrupp för biobrännolja som den berörda biobrännoljan hör till.

Om det inte finns någon redogörelse fastställs skattenivån på lätt brännolja och biobrännolja enligt produktgrupp 64, och då anses punktskatterna för lätt brännolja utgöra 7,63 cent/liter.

13 Förbud mot statligt stöd till företag i svårigheter

I 26 a § i elskattelagen föreskrivs om inverkan av den allmänna gruppundantagsförordningen på skatteåterbäring till energiintensiv industri. Skatteåterbäringen till energiintensiv industri är ett av de statsstöd som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 651/2014 (allmän gruppundantagsförordning).

 I art. 1.4 c i den allmänna gruppundantagsförordningen (651/2014) förbjuds det uttryckligen att stöd enligt denna förordning beviljas till företag i svårigheter.

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

14 Beräkning av accisåterbäring 2021-2024

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för naturgas, stenkol, bränntorv, tallolja, lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter)

  • utgör mer än 1,0 procent av företagets förädlingsvärde år 2021, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,
  • utgör mer än 1,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2022, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,
  • utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2023, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras,
  • utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2024, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 45 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras; från och med 2025 har företag inte rätt till skatteåterbäring.
Sidan har senast uppdaterats 24.2.2021