Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Punktskattefrihet för bränslen på fartyg

Har getts
1.1.2021
Diarienummer
VH/8471/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - 18.8.2022
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/1632/00.01.00/2019, 2.8.2019

Anvisningen har uppdaterats eftersom lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ har tillämpats på beskattningsförfarandet vid punktbeskattningen fr.o.m. 1.1.2021. Anvisningens paragrafreferenser har justerats så att de motsvarar de nya bestämmelserna. Dessutom har anvisningens text till vissa delar redigerats så att den blir tydligare än tidigare och punkten om skattefrihet som genomförs genom återbäringsförfarandet har preciserats. Anvisningens sista stycke om tillämpning av skattelagstiftningen i anslutning till punktbeskattningen har tagits bort i sin helhet.

Denna anvisning behandlar punktskatten för bränslen som förbrukas av fartyg.

Bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar, för handels- och myndighetsfartyg och för fiskefartyg som används för kommersiellt fiske är befriade från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift.

Skattefriheten förverkligas i allmänhet genom att återbära den punktskatt som betalats på bränslet till den som idkar fartygstrafik på basis av ansökan. Till vissa fartyg som nämnts i lagen om punktskatt på flytande bränslen får bränslet dock överlåtas skattefritt direkt från det skattefria lagret för en auktoriserad lagerhållare.

Skatteförvaltningen fastställer halvårsvis enligt lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) det belopp av punktskatt som ska återbäras på produkter som nämns särskilt i lagen samt på produkter som ersätter dem, dvs. den s.k. återbäringsnivån. I vissa fall bestäms återbäringsbeloppet utgående från en separat utredning som den som ansöker om återbäring gör för den skatt som har betalats. Om den fastställda återbäringsnivån dock inte har tillämpas och den sökande inte framställer en utredning om det verkliga skattebeloppet för bränslet är återbäringens belopp för de produkter som räknats upp i lagen lika med skatten och försörjningsberedskapsavgiften för de produktgrupper som räknats upp i bestämmelserna i fråga.

Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens anvisning av den 2 augusti 2019 om skattefriheten för bränslen på fartyg.

1 Skattefria fartygsbränslen

Enligt 9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen och 12 § 1 mom. 4 punkten och 21 § 1 mom. 4 punkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996, elskattelagen) är bränslen som används som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar befriade från skatt och försörjningsberedskapsavgift. Bränslen som förbrukats på fartyg är skattefria också då fartygen går i kommersiell trafik till havs inom Finlands territorialvatten eller på inre vattenvägar.

Bränsle som förbrukas på privata nöjesfartyg är däremot inte skattefritt. Med privat nöjesfartyg (fritidsbåt) avses fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet (2 § 24 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen och 2 § 21 punkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen).

I 19 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) finns bestämmelser om skattefria bränslen för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik. Skattefriheten verkställs genom förfarandet för fartygsleveranser.

2 Skattefri användning

2.1 Handels- och myndighetsfartyg

Bränslen på fartyg som används i handelssjöfart och i andra motsvarande kommersiella eller administrativa uppgifter är skattefria. Med användning av fartyg för kommersiell verksamhet avses tillhandahållande av transporter eller andra tjänster mot ersättning. Bränslet är skattefritt då det förbrukas på handels- och förbindelsefartyg avsedda för transport av bland annat passagerare och gods och på fartyg som används av myndigheter i administrativa uppgifter. Också bränsle som har använts t.ex. för mudderverk, sandskutor eller landsvägsfärjor är punkskattefritt om det är fråga om en tjänst som tillhandahålls mot ersättning. Skattefriheten gäller endast bränsle som används för att framföra fartyg på vatten. Således är bränslet som förbrukas av en grävmaskin som är fastmonterad på ett mudderverk och har en egen motor och bränsletank inte skattefritt.

Användningen av ett fartyg i samband med ett företags affärsverksamhet jämställs med skattepliktigt privat bruk om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla transporttjänster eller andra tjänster mot ersättning.  Skatt ska således betalas för bränslet till exempel när ett fartyg som ägs eller hyrs av ett företag används i näringsverksamhet för transport av personer eller varor, om företaget inte utför dessa transporter mot ersättning. Dessutom bör man observera att bruket av fartyget räknas som privat bruk om transporttjänsten endast är en del av ett entreprenadavtal som företaget har tecknat och som också inkluderar annat än transporttjänster, även om transporternas andel separat skulle beaktas i samband med faktureringen.

Användning av fartyg för representationsändamål eller för personalrekreation anses också vara nöjestrafik, med andra ord skattepliktigt privat bruk.

2.2 Fiskefartyg

Det finns särskilda villkor för skattefrihet för bränslen på fiskefartyg. Bränslen för fiskefartyg är skattefria till den del de används vid yrkesfiske (9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen).  Med yrkesmässigt fiske avses verksamhet där utövaren hör till de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) eller till motsvarande grupp av yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland (2 § 25 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994).  En förutsättning för att verksamhetsutövaren ska höra till denna grupp I är att utövarens genomsnittliga omsättning under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller att utövaren har en plan för hur detta mål ska nås.

Bränslen för fiskefartyg som används för kommersiellt fiske är skattefria förutsatt att fartyget är infört i:

 • till det fiskefartygsregister som avses i bestämmelserna som fastställts med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994),
 • registret över fiskefartyg som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010)
 • trafik- och transportregistret enligt lagen om transportservice (320/2017) eller
 • i motsvarande register över fiskefartyg som avses i Ålands landskapslagstiftning.

Registeruppgifterna ska vara i kraft när det skattefria bränslet anskaffas och används (10 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen). Med fiskefartygs- och yrkesfiskarregister avses de register som förs av ELY-centralerna och på Åland av landskapsregeringen.

3 Verkställandet av skattefriheten

3.1 Skatteåterbäringsförfarandet

Ansökan om återbäring av bränsleskatt och försörjningsberedskapsavgift görs elektroniskt i MinSkatt. Bestämmelser om skatteåterbäring, t.ex. ansökningsperioden och tidsfristen för ansökan, finns i bränsleskattelagen. Återbäring ansöks för det bränsle som använts under kalenderåret eller separat för det bränsle som använts i januari–juni och juli–december. Återbäringsansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast inom tre år från utgången av det kalenderår till vilket den ovan avsedda användnings-, dvs. ansökningsperioden hör. Som återbäring betalas beloppet av skatt och försörjningsberedskapsavgift vid anskaffningstiden. Någon återbäring betalas inte ut om återbäringsbeloppet understiger 330 euro. Denna gräns gäller dock inte fiskefartyg.

Eftersom någon skatt inte återbetalas för bränsle som använts på ett fartyg för privat, skattepliktigt bruk, ska sökanden tillförlitligt bevisa att fartyget har använts för yrkesfiske eller annat skattefritt ändamål. Den som idkar fartygstrafik ska redogöra för sina anskaffningar av bränsle och för mängden bränsle som använts under ansökningsperioden. Den som idkar fartygstrafik ska vid behov för skattemyndigheten visa upp sin bokföring samt på uppmaning lämna uppgifter som hänför sig till skatteåterbäring eller skattefria anskaffningar.

Om skatteåterbäringen senare visar sig vara ogrundad, återkrävs den skatt som återburits till ett för stort belopp genom att rätta återbäringsbeslutet och påföra skatten till återbäringsmottagaren. Då tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Bestämmelserna i nämnda lag tillämpas också på delgivning av återbäringsbeslutet och sökande av ändring.

3.2 Beloppet som betalas i återbäring

Skatteförvaltningen fastställer för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som återbetalas för motorbensin, dieselolja, lätt brännolja och flytgas samt för de produkter som ersätter dessa. Beloppet av återbäringen fastställs enligt genomsnittet av den skatt som per liter betalats för det bränsle och de ersättande produkter som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Någon återbäring betalas dock inte enligt det belopp som Skatteförvaltningen (eller före 2017 av Tullen) har fastställt för sådant bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar miljöskyddslagens (86/2000) kvalitetskrav på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och inte heller för sådan lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja. Då kan sökanden för att få återbäring lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet. Återbäringen betalas då på basis av redogörelsen och enligt bränsleskattetabellen i bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen.

Om det av Skatteförvaltningen fastställda återbäringsbeloppet inte kan användas och om sökanden inte heller lägger fram någon redogörelse för den skatt som faktiskt betalats för bränslet är skatteåterbäringens belopp:

 1. för motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22 i skattetabellen, dvs. 34,93 cent per liter,
 2. för dieselolja eller biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49 i skattetabellen,
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64 i skattetabellen,
 4. för flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som ersätter den är skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113 i skattetabellen.
 5. För övriga bränslen, t.ex. för stenkol eller naturgas, betalas återbäringen enligt skattetabellen i bilagan.

3.3 Anskaffning av bränsle skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag

För fartyg och fartygstyper som nämns i  6 a § (922/1997) i förordningen om accis på flytande bränslen (1547/1994) kan bränsle överlåtas skattefritt från en godkänd upplagshavares skattefria skatteupplag. Förutsättningen för punkskattefri leverans är att lätt och tung brännolja som används som bränsle i dessa dieselmotorförsedda fartyg överlåts genom att följa förfarandet för fartygsleveranser.

 

Brännoljan kan anskaffas direkt skattefritt till följande dieselmotorförsedda fartyg:

 • handelsfartyg som antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av sjöfartsverket, gränsbevakningsväsendet, Tullen, vägverket, försvarsmakten och polisväsendet
 • fartyg som ägs och används av Ålands landskapsregering
 • mudderverk och sandskutor
 • trålare samt fiskefartyg som antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av Finlands Sjöräddningssällskap rf, Håll Skärgården Ren rf, Ålands Sjöräddningssällskap rf och NTM-centralen i Södra Savolax.

Om något fartyg som nämns i förordningens 6 a § också används som privat nöjesfartyg, till exempel för representationsändamål eller för personalrekreation, får bränsle inte anskaffas och överlåtas skattefritt utan då genomförs skattefriheten genom ansökan om återbäring. Också skattefrihet för bränsle som använts på andra än i 6 a § nämnda dieselmotorförsedda fartyg beviljas på ansökan, om villkoren för skattefrihet uppfylls.

När skattefritt bränsle anskaffas från en godkänd upplagshavares skatteupplag ska säljaren göra en anteckning om skattefriheten och grunden för skattefriheten i fakturan eller motsvarande verifikation samt ha en sådan bokföring av vilken framgår de skattefritt anskaffade mängderna och produkternas användning (20 a §  i punktskattelagen 182/2010, statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ  1355/2016, 13 §).

4 Tabeller

 

 

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

 

 

överinspektör Kimmo Lietkari

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021