Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här påverkar Storbritanniens utträde ur EU beskattningen

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft i sin helhet vid ingången av 2021. Den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen ja Storbritannien sina förhandlingar där de ingick ett nytt handels- och samarbetsavtal. Avtalet påverkar inte bestämmelserna om beskattningen.

Mer information om avtalet: Europeiska komissionens webbplats

Utträdesavtal och övergångsperiod

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet bestämdes om den övergångsperiod som pågick till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsatt EU:s och Storbritanniens relation enligt EU:s nuvarande bestämmelser så som Storbritannien ännu var medlem i EU.

Konsekvenser för medborgarna

Genom utträdesavtalet säkerställs att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i Storbritannien eller ett EU-land före 2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de var enligt den centrala EU-lagstiftningen vid utgången av 2020. Om medborgare flyttar först efter år 2020 gäller den fria rörligheten inte längre dem och rättigheterna begränsas.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar i regel inte inkomstbeskattningen av privatpersoner 

Finland och Storbritannien har ett gällande skatteavtal om inkomstbeskattningen. Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte tillämpningen av avtalet, som till exempel beskattningen av löneinkomst för arbetstagare som rör sig mellan Finland och Storbritannien. Om du bor i Finland och åker till Britannien för en kort arbetskommendering beskattas din löneinkomst i fortsättningen på samma sätt som före utträdet.

I några enskilda situationer påverkar det dock beskattningen om du får en viss inkomst från en EU- eller EES-stat eller utanför den eller om ditt skatteavdrag anknyter till en kostnad som uppstått i en EU- eller EES-stat eller utanför den. Storbritannien utträde ur EU påverkar följande inkomster och avdrag efter övergångsperioden, det vill säga från och med den 1 januari 2021:

Om du bor i Finland

  • Arbetsersättning som du betalat till ett företag för arbete som utförts i Storbritannien: du beviljas inte längre hushållsavdrag.
  • Frivillig individuell pensionsförsäkring som du tecknat i Storbritannien: du kan inte längre dra av premierna.
  • Frivillig individuell pensionsförsäkring som din arbetsgivare tecknat i Storbritannien: premierna utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst för dig (utan skattefri andel).
  • Ett kollektivt tilläggspensionsskydd som din arbetsgivare har tecknat i Storbritannien: premierna är inte längre avdragbara till någon del.
  • Lotterivinster från Storbritannien (t.ex. pokerinkomster): lotterivinster utgör skattepliktig inkomst för dig.
  • Dividend eller överskott av andelslag från Storbritannien, om det samfund som delar ut dividend eller överskott betalar mindre än 10 procent skatt på sitt resultat till Storbritannien: dividenden eller överskottet utgör i sin helhet förvärvsinkomst för dig.  Läs mer i anvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 2.3 Dividender från utländskt samfund.
  • Penningdonation till ett universitet, en högskola eller en universitetsfond i Storbritannien: du får inte längre donationsavdrag för fysiska personer.
  • Flyttning till Storbritannien påverkar hur överlåtelsevinsten av aktier som du fått vid ett aktiebyte beskattas. Läs mer i anvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 20.4 Aktiebyte.

Om du bor i Storbritannien och får inkomst från Finland

Sjukförsäkringspremier på löneinkomst från och med den 1 januari 2021 

Sjukförsäkringspremierna påförs arbetstagaren fortfarande i den stat som beviljat intyget A1 för den utsända arbetstagaren, om intyget är i kraft ännu efter övergångsperioden.

Före den 1 januari 2021 beviljade A1-intyg är i kraft som vanligt fram till utgången av giltighetstiden på intyget. Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan också ansöka om intyget retroaktivt hos Pensionsskyddscentralen. Ett A1-intyg kan vara i kraft efter den 1 januari 2021 om utgångsavtalet kan tillämpas i den rådande situationen för personen. Dessutom ska personen fortfarande infinna sig i en gränsöverskridande situation.

På nya arbetskommenderingar till Storbritannien, som börjat efter den 1 januari 2021, tillämpas handels- och samarbetsavtalet. En arbetstagare som är utsänd till Storbritannien kan under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i det avsändande landet under en arbetsperiod på 24 månader. Förutsättningen för att omfattas av den finska sociala tryggheten är att ett A1-intyg ansöks för arbetstagaren hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer om att ansöka om A1-intyg (etk.fi).

Sjukvårdspremier på pensionsinkomst från och med den 1 januari 2021 

Även om du bor utomlands ska du betala sjukvårdspremie till Finland på din finska pension. Kontrollera sjukvårdspremien på pensions- och förmånsinkomster. Premien tas inte ut om du får ett intyg av FPA över att

  • du inte är försäkrad i Finland och
  • Finland enligt EU:s förordning om social trygghet inte svarar för att ersätta din nya hemviststat för dina sjukvårdskostnader.

Om du får pension från Finland och Finland svarar för dina sjukvårdskostnader ska du fortfarande betala sjukvårdspremien på din pension till Finland. Detta gäller dig oavsett om du har bott i Storbritannien redan före utgången av övergångsperioden eller om du flyttar till landet efter utgången av övergångsperioden.

Om du bor i Finland och får pension från Storbritannien, påförs sjukvårdspremien på pensionen i Finland på samma grunder som tidigare. Läs mer i anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer ( kapitel 5.11).

Konsekvenser för företag

Den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU fortsatte under övergångsperioden. Under övergångsperioden tillämpades nuvarande bestämmelser och anvisningar om moms- och punktbeskattningen i handeln inom EU.

I utträdesavtalet ingår ett protokoll som gäller Irland och Nordirland. Enligt protokollet ska Nordirland fortsätta tillämpa de EU-regler som gäller moms och punktskatt på varor från och med 1.1.2021. Detta innebär exempelvis att de momsbestämmelser för EU-varuhandel som gäller gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinterna förvärv tillämpas på varuhandel mellan Nordirland och EU-medlemsstaterna.

Nordirland kommer att omfattas av uppskovsförfarandet i punktbeskattningen. På detta sätt rör sig varor under uppskovsförfarandet mellan Nordirland och andra EU-länder så att de övervakas av EMCS-systemet.

I momsbeskattningen av tjänster behandlas Nordirland däremot som en stat utanför EU eftersom försäljning av tjänster inte inkluderas i utträdesavtalets protokoll. För mera information se avsnittet Bestämmelserna om försäljningsland vid utrikeshandel med tjänster.

Protokollet är i kraft till och med 31.12.2024. Därefter förutsätter en fortsatt tillämpning av protokollet att Nordirlands lagstiftande församling ger samtycket till det.

I momsbeskattningen av varuhandel mellan EU-länderna och Nordirland tas i bruk 1.1.2021 ett momsnummer som börjar med XI . Momsnumret används inte bara i varuhandeln utan även bland annat i förfarandet för återbäring av moms.

Mer information för företag om beskattningen efter övergångsperioden:

Efter övergångsperioden från och med 1.1.2021 ska alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU tullklareras. Om ett företag för in varor från Storbritannien till Finland 1.1.2021 eller därefter är det fråga om import.

Det påverkar också momsbeskattningen av importen om importören är momsskyldig:

Om företaget säljer varor från Finland till Storbritannien 1.1.2021 eller därefter, behandlas försäljningen som momsfri exportförsäljning. Det är alltså inte längre fråga om gemenskapsintern försäljning. 

Obs: Om du importerar varor från Storbritannien till Finland eller exporterar varor till Storbritannien ska du försäkra dig om att ditt företag från och med 1.1.2021 har det företagsnummer (EORI-nummer) som behövs för tullärenden. Du kan ansöka om EORI-nummer hos Tullen (tulli.fi/sv).

Halvfärdiga leveranser där transporten har börjat före utgången av övergångsperioden

Om avsändningen eller transporten av varan mellan Storbritannien och en EU-medlemsstat börjar före utgången av övergångsperioden tillämpas momsbestämmelserna för gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv, även om avsändningen eller transporten avslutas först efter utgången av övergångsperioden.

När varor förs in från Storbritannien till Finland efter övergångsperioden och bestämmelserna för gemenskapsinternt förvärv tillämpas, ska varorna dock visas upp för Tullen. Tullen kan av importören kräva bevis på att avsändningen eller transporten av varorna började före utgången av övergångsperioden. Deklarera det gemenskapsinterna varuförvärvet på normalt sätt.

Sammandragsdeklaration för moms

Gemenskapsintern varuförsäljning deklareras i momsdeklarationen. Dessutom ska man lämna in en sammandragsdeklaration för moms. Gemenskapsintern försäljning hänförs i allmänhet till den kalendermånad som följer efter leveransmånaden. Om köparen har fått en faktura för den levererade varan under leveransmånaden, hänförs försäljningen till leveransmånaden.

Om säljaren har levererat varan t.ex. i december men gett fakturan antingen som en förskottsfaktura eller först i januari, borde den gemenskapsinterna försäljningen allokeras till en deklaration som lämnas in för månaden 1/2021. Vi rekommenderar dock att den gemenskapsinterna försäljningen till Storbritannien undantagsvis hänförs till månaden 12/2020 eftersom Skatteförvaltningen för sista gången förmedlar uppgifterna i sammandragsdeklarationen för månaden 12/2020 till Storbritannien. De tidigare inlämnade anmälningarna kan fortfarande korrigeras.

Med sammandragsdeklarationen för moms kan man deklarera varuförsäljning och trepartshandel till Nordirland med ett momsnummer som börjar med XI. Försäljning av tjänster till Nordirland kan inte deklareras. Sammandragsdeklarationen kan lämnas in första gången för redovisningsmånaden 1/2021.

Läs mer om hur sammandragsdeklaration lämnas in

Anmälan om leveranslager

Varor som överförts till ett avropslager som köparen eller en tredje part besitter (call off-lager) ska överlåtas till köparen inom 12 månader från det att de överförts till avropslagret. Om överföring av varor till avropslagret har skett före övergångstidens utgång, betraktas försäljningen av varor som gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv då äganderätten överförs till köparen efter att övergångsperioden gått ut.

Exempel: Ett finländskt företag har överfört varor till ett avropslager i Storbritannien i november 2020, dvs innan övergångsperioden har utgått, och äganderätten till varorna överförs till köparen i juli 2021. Det är fråga om gemenskapsintern försäljning. Försäljningen kan dock inte längre deklareras som gemenskapsintern försäljning i momsdeklarationen eller sammandragsdeklarationen för moms för juli 2021. Försäljningen ska deklareras som omsättning enligt 0-skattesatsen. Det är viktigt att förteckningen över avropslager är uppdaterad.

Exempel: Ett företag i Storbritannien har överfört varor till ett avropslager i Finland i april 2020 och äganderätten till varan överförs till köparen i mars 2021. Det är fråga om gemenskapsintern försäljning. Det gemenskapsinterna förvärvet deklareras normalt i momsdeklarationen för mars 2021. Det är viktigt att förteckningen över avropslager är uppdaterad.

Om varor flyttas till ett avropslager i Nordirland 1.1.2021 eller senare, ska en anmälan om avropslager lämnas in för flyttningen. Ange på anmälan om avropslager köparens VAT-nummer som börjar med XI.

Läs mer om anmälan om avropslager

Läs mer om Registrering av en utlänning som mervärdesskattskyldig i Finland

Att förbereda sig för tiden efter övergångsperioden – kommissionens meddelanden som gäller momsen:

Tjänsteförsäljning mellan Finland och Storbritannien behandlas inte längre som gemenskapsintern tjänsteförsäljning eller gemenskapsinternt inköp av tjänster efter utgången av övergångsperioden.

Observera att försäljning eller inköp av tjänster i Storbritannien inte längre efter övergångsperioden anges i momsdeklarationen i punkterna "Försäljningar av tjänster till andra EU-länder" och "Inköp av tjänster från andra EU-länder". Ange försäljningen av tjänster till länder eller områden utanför EU i momsdeklarationen i punkten ”Omsättning enligt 0-skattesats”. Ingen sammandragsdeklaration för moms lämnas för försäljningen.

Tjänsteförsäljning till Storbritannien är efter övergångsperioden försäljning till ett land utanför EU, det vill säga till ett så kallat tredjeland. Försäljningen beskattas enligt bestämmelserna om försäljningsland i mervärdesskattelagen. Om tjänsten enligt bestämmelserna om försäljningsland har sålts i Storbritannien, det vill säga utanför EU, ska momsbeskattningen utredas i Storbritannien.

Läs mer:

Man kan inte längre från och med 1.1.2021 kontrollera om VAT-numren (som börjar med GB) för brittiska handelspartner är giltiga. 

Fr.o.m. 1.1.2021 kan du kontrollera giltigheten av de nordirländska handelspartnernas VAT-nummer (som börjar med XI) på följande sätt: 

Företaget ska vid behov kunna bevisa utgående från bokföringen att det har haft rätt till momsfri gemenskapsintern försäljning till Storbritannien eller att företaget har gjort det gemenskapsinterna förvärvet i Storbritannien före utgången av övergångsperioden. Detta gäller också alla andra överlåtelser som företaget har gjort till eller från Storbritannien före utgången av övergångsperioden.

Ansökan av momsåterbäringar från Storbritannien och Nordirland

Du kan ansöka om momsåterbäring för anskaffningar av varor från Nordirland i MinSkatt. Övergångsperioden som gäller Nordirland går ut den 31 december 2024.

Det går inte att göra en elektronisk ansökan om återbäring för övriga anskaffningar som gjorts från Storbritannien och Nordirland. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av moms.

Momsåterbäring till en finländsk näringsidkare 

Att ansöka om momsåterbäring i Finland

Ett företag från Nordirland kan göra en elektronisk ansökan om återbäring av moms för varor som anskaffats från Finland. Övergångsperioden som gäller Nordirland går ut den 31 december 2024.

Brittiska företag kan ansöka om momsåterbäring för anskaffningar i Finland med blankett 9550r. Även företag från Nordirland ansöker om återbäring med denna blankett när anskaffningarna från Finland gäller tjänster.

Ansökan om återbäring - utländska näringsidkare (9550r)

Mer information:

Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU

Storbritannien som konsumtionsmedlemsstat

Det går inte att deklarera försäljningar till Storbritannien i den särskilda ordningen för moms. Momserna ska deklareras och betalas direkt till Storbritannien. Närmare anvisningar får du från den brittiska skattemyndigheten.

Om skattedeklarationer som du lämnat har innehållit fel kan du korrigera deklarationer för skatteperioden Q4/2020 eller tidigare skatteperioder och betala de korrigerade skatterna direkt till Storbritannien. Korrigeringar kan göras senast inom tre år efter förfallodagen för skatteperioden.

Observera att från och med den 1 januari 2022 ska du göra korrigeringar och betala skatter direkt till Storbritannien.

Exempel: Den 20 januari 2021 lämnade en säljare en skattedeklaration för skatteperioden Q4/2020 av sina försäljningar till Storbritannien. Säljaren upptäcker ett fel i deklarationen i maj 2023. Säljaren måste korrigera deklarationen och betala skatterna på basis av korrigeringarna direkt till Storbritannien.

En identifieringsmedlemsstat i den särskilda ordningen för moms

Storbritannien är inte längre en identifieringsmedlemsstat efter utträdet ur EU. Näringsidkare ska registrera sig som momsskyldiga direkt i de konsumtionsmedlemsstater där de bedriver försäljning. Alternativt kan näringsidkarna registrera sig som användare av den särskilda ordningen i någon EU-medlemsstat (så kallad identifieringsmedlemsstat) om de vill deklarera och betala momserna i den särskilda ordningen.

Deklarationen av försäljningar till Finland sker med Skatteförvaltningens blankett 9568r (Särskild ordning för moms, begäran om omprövning). Även skatterna ska betalas direkt till Finland. Du kan begära betalningsuppgifterna via Skatteförvaltningens servicetelefon.

Om en näringsidkare behöver korrigera en deklaration för skatteperioden Q4/2020 eller tidigare skatteperioder kan denne korrigera uppgifter till Finland med blankett 9568r. Observera att korrigeringen ska göras senast inom tre år efter förfallodagen för skatteperioden.

Exempel: Den 20 januari 2021 lämnade en säljare en skattedeklaration för skatteperioden Q4/2020 av sina försäljningar till Finland. Säljaren upptäcker ett fel i deklarationen i maj 2023. Säljaren ska deklarera korrigeringarna direkt till Finland med blankett 9568r så snart som möjligt, dock före utgången av 2024. Även skatterna ska betalas till Finland.

Läs mer

Eftersom Storbritannien efter EU-utträdet inte agerar på EU:s inre marknad omfattas Storbritannien inte längre av uppskovsförfarandet.

Om företaget har punktskattepliktiga EMCS-överflyttningar från Storbritannien till Finland ändras förfarandet.

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare anges produkterna som förs in i Storbritannien i fortsättningen som export i EMCS-systemet. Efter detta ska alla tulldeklarationer som gäller export göras enligt Tullens anvisningar.

I samband med förtullningen kan företaget vidarebefordra produkterna inom uppskovsförfarandet men ett tillstånd att verka som registrerad avsändare behövs för detta. Skatteförvaltningen beviljar tillståndet. Företaget kan själv ansöka om tillstånd och därefter verka som registrerad avsändare. Produkterna kan också vidarebefordras av ett annat företag som har tillstånd att verka som registrerad avsändare. Mottagaren ska däremot ha tillstånd att verka som godkänd upplagshavare eller som registrerad mottagare.

Mer information om

Tjänsten SEED on Europa

I tjänsten SEED on Europa kan man kontrollera om ett punktskattetillstånd är i kraft och tillståndets produktuppgifter. Uppgifter om brittiska handelspartner kan du kontrollera fram till utgången av övergångsperioden.

 

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen och är inte heller längre en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den skattelagstiftning där skattebehandlingen baserar sig på EU- eller EES-medlemsskap för ett annat än ett inhemskt bolags hemvist, kan därför inte tillämpas på de prestationer som betalas från eller till Storbritannien eller på sådana företagsomstruktureringar där bolag vars hemviststat är Storbritannien är parter. Skatteavtalet som gäller inkomstbeskattningen mellan Finland och Storbritannien lindrar dock den påverkan som Storbritanniens EU-utträde har.

Dividender, räntor och royaltyer

De dividender som finländska samfund får från bolag med hemvist i EU- eller EES-länder är under vissa förutsättningar skattefria. Eftersom Storbritannien inte längre är ett EU- eller EES-land är de dividender som ett finländskt företag får från Storbritannien inte skattefria på basis av den interna skattelagstiftningen i Finland.

Enligt skatteavtalet befrias dividenderna från finländsk skatt även i fortsättningen om dividendtagaren i omedelbar besittning har minst 10 % av röstetalet i det bolag som delar ut dividender. På grund av skatteavtalet påverkar Storbritanniens utträde ur EU inte beskattningen av dividender, räntor och royaltyer i källstaten för inkomsterna.

Tillämpning av bestämmelserna om företagsomstrukturering i näringsskattelagen

Bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL, 52 a–52 f §) som grundar sig på direktivet om företagsomstrukturering tillämpas under vissa förutsättningar på företagsomstruktureringar där någon av parterna har sin hemvist i ett annat EU- eller EES-land än Finland. Efter Storbritanniens utträde ur EU kan dessa bestämmelser i regel inte tillämpas på de arrangemang där parterna är bolag med hemvist i Storbritannien.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

En skattskyldig kan ansöka om att ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse inleds i situationer där det är fråga om beskattning som inte är förenlig med bestämmelserna i ett skatteavtal. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse är möjligt vid förfaranden enligt EU:s direktiv om skattetvistlösningsmekanismer, förfaranden enligt skatteavtal samt i ärenden som gäller internprissättning och allokering av inkomst till ett fast driftställe även genom ett förfarande enligt EU:s konvention om skiljeförfarande. Efter övergångsperioden är endast förfarandet enligt skatteavtalet möjligt i situationer där den andra staten är Storbritannien.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte bilbeskattningen av fordon som importeras från Storbritannien till Finland.

Om du importerar ett fordon från Storbritannien till Finland, läs mer på denna sida under Ändringar i beskattningen och deklarationen vid varuhandel.

Observera även att från och med 1.1.2021 ska fordon som importeras från Storbritannien till Finland tullklareras.

Mer information om tullklarering (tulli.fi):

En i Storbritannien etablerad försäkringsgivare betraktas inte efter övergångsperioden som en aktör som bedriver försäkringsverksamhet i Finland enligt försäkringspremieskattelagen (lagen om skatt på vissa försäkringspremier). Detta gäller försäkringar som en i Storbritannien etablerad försäkringsgivare beviljar efter 1.1.2021. Om försäkringstagaren 1.1.2021 eller därefter tecknar en försäkringspremieskattepliktig försäkring i Finland av en försäkrare som etablerat sig i Storbritannien blir försäkringstagaren skattskyldig.

Om försäkringsbolaget har sin hemort i Storbritannien, kan det grunda en filial i Finland. Då är filialen som försäkringsgivare skattskyldig i Finland för de skattepliktiga försäkringarna. Av filialen krävs en av Finansinspektionen beviljad koncession innan bolaget kan bedriva försäkringsverksamhet i Finland.

Läs mer om beskattningen av försäkringspremier

Vanliga frågor

Fråga 1: Företaget är momsskyldigt i Finland. Det köper en vara av en brittisk handelspartner och får en faktura av gemenskapsintern handel av denne. Fakturan är daterad före utgången av övergångsperioden. Varutransporten börjar i Storbritannien under övergångsperioden men varan anländer till Finland först efter utgången av övergångsperioden. Är det fråga om import?

Svar: Nej. Om transporten av varan från Storbritannien börjat före utgången av övergångsperioden behandlas leveransen som gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Fråga 2: Ett finskt företag säljer en vara från Finland till ett företag i Storbritannien före utgången av övergångsperioden. Varan levereras med flygfrakt till Storbritannien efter utgången av övergångsperioden. Är det fråga om gemenskapsintern försäljning av vara?

Svar: Nej, inte om transporten av varan börjat först efter övergångsperioden.

Fråga 3: En finländsk privatperson köper en bil av en bilaffär i Storbritannien i avsikt att använda bilen i Finland. Bilen är ett nytt transportmedel enligt mervärdesskattelagen. Säljaren överlåter bilen till köparen före utgången av övergångsperioden. Bilen förs in i Finland efter övergångsperioden. Är det fråga om gemenskapsinternt förvärv?

Svar: Ja, eftersom transporten av varan börjat före utgången av övergångsperioden.

Fråga:
Om ett brittiskt företag frivilligt vill ansöka om momsskyldighet i Finland för affärsverksamhet som det idkar här, ska företaget då utse ett ombud i Finland (mervärdesskattelagen 173 a §)?

Svar:
Ja, det ska (Svaret har korrigerats 19.5.2021 eftersom tolkningen har ändrats).

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor: Market Access Database: Information om handel med tredjeländer (på engelska)

Information på Europeiska rådets webbsidor: Tidslinje – Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien

Information på andra myndigheters webbsidor:

Brittiska myndigheter:

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16

Servicenummer

Sidan har senast uppdaterats 18.8.2023