Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här påverkar Storbritanniens utträde ur EU beskattningen

Storbritanniens utträde ur EU trädde fullskaligt i kraft den 1 januari 2021. I utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien avtalades om en övergångsperiod till och med utgången av 2020. EU och Storbritannien har också ingått ett handels- och samarbetsavtal.

Läs mer om förbindelsen mellan EU och Storbritannien på Europeiska kommissionens webbplats

Konsekvenser för medborgarna

Genom utträdesavtalet har det säkerställts att EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare som är bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i Storbritannien eller ett EU-land före 2021. Deras ställning och rättigheter har tryggats sådana som de var enligt den centrala EU-lagstiftningen vid utgången av 2020. Den fria rörligheten omfattar inte de medborgare som har flyttat efter 2020. Också deras rättigheter har begränsats.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar i regel inte inkomstbeskattningen av privatpersoner 

Finland och Storbritannien har ett gällande skatteavtal om inkomstbeskattningen. Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte tillämpningen av avtalet, som till exempel beskattningen av löneinkomst för arbetstagare som rör sig mellan Finland och Storbritannien. Om du bor i Finland och åker till Britannien för en kort arbetskommendering beskattas din löneinkomst i fortsättningen på samma sätt som före utträdet.

I några enskilda situationer påverkar det dock beskattningen om du får en viss inkomst från en EU- eller EES-stat eller utanför den eller om ditt skatteavdrag anknyter till en kostnad som uppstått i en EU- eller EES-stat eller utanför den. Storbritanniens utträde ur EU påverkar följande inkomster och avdrag från och med den 1 januari 2021:

Om du bor i Finland

  • Arbetsersättning som du har betalat ett företag för arbete som utförts i Storbritannien: du beviljas inte hushållsavdrag.
  • Frivillig individuell pensionsförsäkring som du tecknat i Storbritannien: du kan inte dra av premierna.
  • Frivillig individuell pensionsförsäkring som din arbetsgivare tecknat i Storbritannien: premierna utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst för dig (utan skattefri andel).
  • Ett kollektivt tilläggspensionsskydd som din arbetsgivare har tecknat i Storbritannien: premierna är inte avdragbara.
  • Lotterivinster från Storbritannien (t.ex. pokerinkomster): lotterivinster utgör skattepliktig inkomst för dig.
  • Dividend eller överskott av andelslag från Storbritannien, om det samfund som delar ut dividend eller överskott betalar mindre än 10 procent skatt på sitt resultat till Storbritannien: dividenden eller överskottet utgör i sin helhet förvärvsinkomst för dig.  Läs mer i anvisningen Beskattning av dividendinkomster (i punkt 2.3 Dividender från utländskt samfund).
  • Penningdonation till ett universitet, en högskola eller en universitetsfond i Storbritannien: du får inte längre donationsavdrag för fysiska personer.
  • Om du flyttat till Storbritannien påverkar det hur överlåtelsevinsten av aktier som du fått vid ett aktiebyte beskattas. Läs mer i anvisningen Beskattning av överlåtelser av värdepapper (kapitel 21.4 Aktiebyte.

Om du bor i Storbritannien och får inkomst från Finland

Sjukförsäkringspremier på löneinkomst från och med den 1 januari 2021 

Sjukförsäkringspremierna påförs arbetstagaren i den stat som beviljat intyget A1 för den utsända arbetstagaren, om intyget är i kraft efter 2020.

Före den 1 januari 2021 beviljade A1-intyg är i kraft fram till utgången av giltighetstiden på intyget. Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan också ansöka om intyget retroaktivt hos Pensionsskyddscentralen. Ett A1-intyg kan vara i kraft efter den 1 januari 2021 om utgångsavtalet kan tillämpas i den rådande situationen för personen och hens situation med gränsöverskridande arbete fortsätter.

På nya arbetskommenderingar till Storbritannien, som börjat efter den 1 januari 2021, tillämpas handels- och samarbetsavtalet. En arbetstagare som är utsänd till Storbritannien kan under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i avsändarstaten under en arbetsperiod på 24 månader. Förutsättningen för att omfattas av den finska sociala tryggheten är att ett A1-intyg ansöks för arbetstagaren hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer om att ansöka om A1-intyg (etk.fi).

Sjukvårdspremier på pensionsinkomst från och med den 1 januari 2021 

Även om du bor utomlands ska du betala sjukvårdspremie till Finland på din finska pension. Kontrollera sjukvårdspremien på pensions- och förmånsinkomster. Premien tas inte ut om du får ett intyg av FPA över att

  • du inte är försäkrad i Finland och
  • Finland enligt EU:s förordning om social trygghet inte svarar för att ersätta din nya hemviststat för dina sjukvårdskostnader.

Om du får pension från Finland och Finland svarar för dina sjukvårdskostnader ska du fortfarande betala sjukvårdspremien på din pension till Finland. Det har ingen betydelse om du har bott i Storbritannien före året 2021 eller om du har flyttat först efter det.

Om du är bosatt i Finland och får pension från Storbritannien påförs sjukvårdspremien på denna pension i Finland. Läs mer i anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer ( kapitel 5.11).

Konsekvenser för företag

Den fria rörligheten för varor mellan Storbritannien och EU slutade den 31 december 2020. I utträdesavtalet ingår ett protokoll som gäller Irland och Nordirland. Enligt protokollet ska Nordirland fortsätta tillämpa de EU-regler som gäller moms och punktskatt på varor från och med 1.1.2021. Detta innebär exempelvis att de momsbestämmelser för EU-varuhandel som gäller gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinterna förvärv tillämpas på varuhandel mellan Nordirland och EU-medlemsstaterna. Gemenskapsintern varuförsäljning deklareras i momsdeklarationen.

I momsbeskattningen av tjänster behandlas Nordirland däremot som en stat utanför EU eftersom försäljning av tjänster inte inkluderats i utträdesavtalets protokoll. För mera information se avsnittet Bestämmelserna om försäljningsland vid utrikeshandel med tjänster.

Nordirland omfattas av punktbeskattningens skatteuppskovsförfarande. Varor som omfattas av harmoniserad punktskatt rör sig under uppskovsförfarandet mellan Nordirland och andra EU-länder så att de övervakas av EMCS-systemet.

Protokollet är i kraft till och med den 31 december 2024. Därefter förutsätter en fortsatt tillämpning av protokollet att Nordirlands lagstiftande församling ger samtycket till det.

I momsbeskattningen av varuhandel mellan EU-länderna och Nordirland används ett momsnummer som börjar med XI. Momsnumret används inte bara i varuhandeln utan även bland annat i förfarandet för återbäring av moms.

Mer information för företag om beskattningen från och med den 1 januari 2021:

Alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU ska tullklareras. När ett företag för in varor från Storbritannien till Finland är det fråga om import.

Om ett företag säljer varor från Finland till Storbritannien är det fråga om exporthandel. Läs mer: Mervärdesbeskattningen i exporthandeln

Obs: Om du importerar varor från Storbritannien till Finland eller exporterar varor till Storbritannien ska du försäkra dig om att ditt företag har det företagsnummer (EORI-nummer) som behövs för tullärenden. Du kan ansöka om EORI-nummer hos Tullen (tulli.fi).

Halvfärdiga leveranser där transporten inleddes före 2021

Om avsändningen eller transporten av varan mellan Storbritannien och en EU-medlemsstat börjat före utgången av övergångsperioden tillämpades momsbestämmelserna för gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv. Det spelar ingen roll när avsändningen eller transporten har slutat.

Exempel: Företaget är momsskyldigt i Finland. Det köpte en vara av en brittisk handelspartner och får en faktura av gemenskapsintern handel av denne. Fakturan är daterad den 30 december 2020. Transporten av varan började från Storbritannien den 31 december 2020 men varan anlände till Finland i januari 2021. Eftersom transporten av varan från Storbritannien hade börjat före utgången av övergångsperioden behandlades leveransen som gemenskapsinternt förvärv i Finland.

Läs mer: Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln

Sammandragsdeklaration för moms

Gemenskapsintern varuförsäljning deklareras i momsdeklarationen. Dessutom ska en sammandragsdeklaration för moms lämnas. Gemenskapsintern försäljning hänförs i allmänhet till den kalendermånad som följer efter leveransmånaden. Om köparen har fått en faktura för den levererade varan under leveransmånaden, hänförs försäljningen till leveransmånaden.

Om säljaren hade levererat varan t.ex. i december 2020 men gett fakturan antingen som en förskottsfaktura eller först i januari, borde den gemenskapsinterna försäljningen ha allokerats till en deklaration som lämnas för månaden 1/2021. Skatteförvaltningen rekommenderade dock att den gemenskapsinterna försäljningen till Storbritannien undantagsvis hänförs till månaden 12/2020 eftersom Skatteförvaltningen för sista gången förmedlade uppgifterna i sammandragsdeklarationen för månaden 12/2020 till Storbritannien. De tidigare inlämnade deklarationerna kan korrigeras.

Med sammandragsdeklarationen för moms deklarerar företag varuförsäljning och trepartshandel till Nordirland med ett momsnummer som börjar med XI. Försäljning av tjänster till Nordirland kan inte deklareras. Sammandragsdeklarationen kan lämnas första gången för redovisningsmånaden 1/2021. Läs mer om att lämna sammandragsdeklaration

Anmälan om leveranslager

Varor som överförts till ett avropslager (call off-lager) som köparen eller en tredje part besitter ska överlåtas till köparen inom 12 månader från det att de överförts till avropslagret. Om överföringen av varor till avropslagret har skett före utgången av övergångsperioden, betraktas försäljningen av varor som gemenskapsintern försäljning och gemenskapsinternt förvärv då äganderätten överförs till köparen efter att övergångsperioden gått ut.

Exempel: Ett finländskt företag har överfört varor till ett avropslager i Storbritannien i november 2020, alltså innan utgången av övergångsperioden, och äganderätten till varorna överfördes till köparen i juli 2021. Det var fråga om gemenskapsintern försäljning. Försäljningen kunde dock inte längre deklareras som gemenskapsintern försäljning i momsdeklarationen eller sammandragsdeklarationen för moms för juli 2021. Försäljningen skulle deklareras som omsättning enligt 0-skattesatsen. Det är viktigt att förteckningen över avropslager är uppdaterad.

Exempel: Ett företag i Storbritannien hade överfört varor till ett avropslager i Finland i april 2020 och äganderätten till varan överfördes till köparen i mars 2021. Det var fråga om gemenskapsinternt förvärv. Det gemenskapsinterna förvärvet skulle deklareras i momsdeklarationen i mars 2021. Det är viktigt att förteckningen över avropslager är uppdaterad.

Tjänsteförsäljning till Storbritannien är försäljning till ett land utanför EU, det vill säga till ett så kallat tredjeland. Försäljningen beskattas enligt bestämmelserna om försäljningsland i mervärdesskattelagen. Om tjänsten enligt bestämmelserna om försäljningsland har sålts i Storbritannien, det vill säga utanför EU, ska momsbeskattningen utredas i Storbritannien.

Ange försäljningen av tjänster till länder eller områden utanför EU i momsdeklarationen i punkten ”Omsättning enligt 0-skattesats”.

Läs mer:

Fråga:

Om ett brittiskt företag frivilligt vill ansöka om momsskyldighet i Finland för affärsverksamhet som det idkar här, ska företaget då utse ett ombud i Finland (173 a § i mervärdesskattelagen)?

Svar:

Ja, det ska företaget göra.

Läs mer: Registrering av en utlänning som mervärdesskattskyldig i Finland

Från och med den 1 januari 2021 går det inte längre att kontrollera om VAT-numren (som börjar med GB) för brittiska handelspartner är giltiga.

Från och med den 1 januari 2021 kan du kontrollera nordirländska handelspartners VAT-nummer (som börjar med XI) på följande sätt:

Företaget ska vid behov kunna bevisa utgående från bokföringen att det har haft rätt till momsfri gemenskapsintern försäljning till Storbritannien eller att företaget har gjort det gemenskapsinterna förvärvet i Storbritannien före 2021. Detta gäller även alla andra överlåtelser som företaget har gjort till eller från Storbritannien före 2021.

Ansökan av momsåterbäringar från Storbritannien och Nordirland

Du kan ansöka om momsåterbäring för anskaffningar av varor från Nordirland i MinSkatt. Övergångsperioden som gäller Nordirland går ut den 31 december 2024.

Det går inte att göra en elektronisk ansökan om återbäring för övriga anskaffningar som gjorts från Storbritannien och Nordirland. Kontakta Storbritanniens skattemyndighet (Gov.uk) för anvisningar om återbäring av moms.

Momsåterbäring till en finländsk näringsidkare 

Att ansöka om momsåterbäring i Finland

Ett företag från Nordirland kan göra en elektronisk ansökan om återbäring på moms för varor som anskaffats från Finland i en e-tjänst som skattemyndigheten i Nordirland upprätthåller. Övergångsperioden som gäller Nordirland går ut den 31 december 2024.

Brittiska företag kan ansöka om momsåterbäring för anskaffningar i Finland med blankett 9550r. Även företag från Nordirland ansöker om återbäring med denna blankett när anskaffningarna från Finland gäller tjänster.

Ansökan om återbäring - utländska näringsidkare (9550r)

Ytterligare information: Återbäring av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade utanför EU

I den särskilda ordningen för moms går det inte längre att deklarera försäljningar i Storbritannien. Momserna ska deklareras och betalas direkt till Storbritannien. Närmare anvisningar får du från den brittiska skattemyndigheten.

Eftersom Storbritannien inte längre är en identifieringsmedlemsstat och den utsatta tiden för att korrigera har gått ut går det inte att korrigera deklarationer som lämnats i den särskilda ordningen av försäljningar i Finland.

Läs mer: Vad är den särskilda ordningen för moms?

Eftersom Storbritannien efter EU-utträdet inte agerar på EU:s inre marknad omfattas Storbritannien inte längre av uppskovsförfarandet.

Om ett företag tar emot varor som omfattas av harmoniserad punktskatt från Storbritannien till Finland ska importförtullningen av varorna göras enligt Tullens anvisningar.

Efter detta ska antingen punktskatt betalas för varorna eller så ska de deklareras i EMCS för uppskovsförfarandet.

Varor som omfattas av den harmoniserade punktskatten och som sänds till Storbritannien deklareras i EMCS som export. Efter detta ska alla tulldeklarationer som gäller export göras enligt Tullens anvisningar.

Tjänsten SEED on Europa

I tjänsten SEED on Europa går det att kontrollera om ett punktskattetillstånd är i kraft och tillståndets produktuppgifter. Från och med den 1 januari 2021 går det inte längre att kontrollera uppgifter om brittiska handelspartner. 

Tjänsten SEED on Europa 

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen och är inte heller en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den skattelagstiftning där skattebehandlingen baserar sig på EU- eller EES-medlemsskap för ett annat än ett inhemskt bolags hemvist, kan därför inte tillämpas på de prestationer som betalas från eller till Storbritannien eller på sådana företagsomstruktureringar där bolag vars hemviststat är Storbritannien är parter. Skatteavtalet som gäller inkomstbeskattningen mellan Finland och Storbritannien lindrar dock den påverkan som Storbritanniens EU-utträde har.

Dividender, räntor och royaltyer

De dividender som finländska samfund får från bolag med hemvist i EU- eller EES-länder är under vissa förutsättningar skattefria. Eftersom Storbritannien inte är ett EU- eller EES-land är de dividender som ett finländskt företag får från Storbritannien inte skattefria på basis av den interna skattelagstiftningen i Finland.

Enligt skatteavtalet befrias dividenderna från finländsk skatt om dividendtagaren i omedelbar besittning har minst 10 % av röstetalet i det bolag som delar ut dividender. På grund av skatteavtalet påverkar Storbritanniens utträde ur EU inte beskattningen av dividender, räntor och royaltyer i källstaten för inkomsterna.

Tillämpning av bestämmelserna om företagsomstrukturering i näringsskattelagen

Bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL 52 a–52 f §) som grundar sig på direktivet om företagsomstrukturering tillämpas under vissa förutsättningar på företagsomstruktureringar där någon av parterna har sin hemvist i ett annat EU- eller EES-land än Finland. Dessa bestämmelser kan alltså i regel inte tillämpas på de arrangemang där parterna är bolag med hemvist i Storbritannien.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

En skattskyldig kan ansöka om att ett förfarande för ömsesidig överenskommelse inleds i situationer där det är fråga om beskattning som inte är förenlig med bestämmelserna i ett skatteavtal. Förfarandet för ömsesidig överenskommelse är möjligt vid förfaranden enligt EU:s direktiv om skattetvistlösningsmekanismer, förfaranden enligt skatteavtal samt i ärenden som gäller internprissättning och allokering av inkomst till ett fast driftställe även genom ett förfarande enligt EU:s konvention om skiljeförfarande. Från och med 2021 är endast förfarandet enligt skatteavtalet möjligt i situationer där den andra staten är Storbritannien.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte bilbeskattningen av fordon som importeras från Storbritannien till Finland.

Om du importerar ett fordon från Storbritannien till Finland ska du läsa mer information på denna sida under Ändringar i beskattningen och deklarationen vid varuhandel.

Mer information om tullklareringen:

En i Storbritannien etablerad försäkringsgivare betraktas inte som en aktör som bedriver försäkringsverksamhet i Finland enligt försäkringspremieskattelagen (lagen om skatt på vissa försäkringspremier). Detta gäller försäkringar som en i Storbritannien etablerad försäkringsgivare har beviljat efter 1.1.2021. Om försäkringstagaren 1.1.2021 eller därefter har tecknat en försäkringspremieskattepliktig försäkring i Finland av en försäkrare som etablerat sig i Storbritannien är försäkringstagaren skattskyldig.

Om försäkringsbolaget har sin hemort i Storbritannien, kan det grunda en filial i Finland. Då är filialen som försäkringsgivare skattskyldig i Finland för de skattepliktiga försäkringarna. Av filialen krävs en av Finansinspektionen beviljad koncession innan bolaget kan bedriva försäkringsverksamhet i Finland.

Mer information om beskattningen av försäkringspremier

Läs mer

Ytterligare information för brexit på kommissionens webbsidor: Market Access Database: Information om handel med tredjeländer (på engelska)

Information på Europeiska rådets webbsidor: Tidslinje – Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien

Information på andra myndigheters webbsidor:

Brittiska myndigheter:

Kundbetjäning

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16

Servicenummer

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2024