Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dubbelbeskattning av utlandsinkomster för företag undanröjs i Finland

Finländska företag ska betala skatt till Finland för inkomster såväl från Finland som från utlandet. Inkomst från utlandet utgör ofta beskattningsbar inkomst även i den stat där inkomsten har fåtts. Om skatt betalas på samma inkomst såväl till Finland som till utlandet, uppkommer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland.

Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning

Ett yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning ska framföras i skattedeklarationen. Inkomsttagaren ska på skattedeklarationsblanketten deklarera utlandsinkomster, utländska skatter, inkomstslag (lön, dividend o.d.) samt ange den stat där inkomsten uppkommit.

Samfund, sammanslutning eller rörelseidkare och yrkesutövare: Framställ ett yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning på blankett 70.

Yrkandet om undanröjande av dubbelbeskattningen kan göras även efter att beskattningen har slutförts.

Dubbelbeskattningen kan förhindras redan i förskottsuppbörden. Om den skattskyldige bevisar att hen måste betala skatt utomlands, kan skattebyrån nedsätta den förskottsskatt som påförts för samma inkomst i Finland. Utlandsinkomsten och utlandsskatten ska dock anges i skattedeklarationen.

Dubbelbeskattningen kan undanröjas på två sätt: med avräkningsmetoden eller med undantagandemetoden. Vanligen används avräkningsmetoden. Undantagandemetoden används endast om skatteavtalet mellan Finland och den andra staten förutsätter detta.

Avräkningsmetoden

När avräkningsmetoden används beskattar Finland utlandsinkomsten, men gör avdrag, det vill säga avräknar från den finska skatten, för den skatt som betalats utomlands.

Exempel: Utlandsinkomsten är 5 000 euro och den utländska skatten 1 000 euro. Den finländska skatten på denna inkomst är 1 300 euro. Den utländska skatten dras av från den finländska skatten (1 300 euro - 1 000 euro). Det återstår ännu 300 euro som ska betalas till Finland.

Beloppet som avräknas från den finska skatten får dock inte överstiga det skattebelopp som skulle betalas på samma inkomst i Finland. Detta är alltså maximibeloppet på avräkningen. Den utländska skatten kan överstiga maximibeloppet på avräkningen om

  • skattesatsen i utlandet är högre än skattesatsen i Finland
  • den skattskyldige har mindre med beskattningsbar inkomst i Finland än i utlandet
  • inkomsten från förvärvskällan är förlustbringande i Finland.

Exempel: År 2010 är utlandsinkomsten 5 000 euro och den utländska skatten 1 500 euro. Den finländska skatten på denna inkomst är 1 300 euro. Den utländska skatten överstiger den finländska skatten och därför är avräkningen i Finland endast 1 300 euro. De 200 euro som inte avräknats kan avräknas under de följande fem åren från skatt som hör till samma förvärvskälla eller inkomstslag och som påförs för inkomster från en annan stat. Oanvända avräkningar används i tidsordning.

Undantagandemetoden

Dubbelbeskattning undanröjs i regel enligt avräkningsmetoden. I Finland används undantagandemetoden endast när skatteavtalet mellan staterna förutsätter detta.

Utlandsinkomsten som avräknas med undantagandemetoden beräknas inte med i skattepliktig inkomst för samfund. Samfund kan inte heller dra av utgifter och räntor för förvärvande av sådan inkomst. Skattefri dividendinkomst utgör ett undantag: utgifter och räntor som hänför sig till den kan dras av.

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2019