Anmälan om överföring till avropslager (call off-lager), blankettanvisning

Att överföra varor till ett avropslager (call off-lager) innebär, att man överför varor till ett sådant lager i ett annat EU-land som köparen eller en tredje part äger. Med avropslager avses ett lager i ett annat EU-land från vilket en köpare som du känner på förhand senare har rätt att ta ut varorna i sin besittning.

Överföringar till avropslager ska från och med 1.1.2020 anmälas till Skatteförvaltningen. Lämna anmälan för den månad då transporten av varorna till avropslagret inleddes. Skatteförvaltningen förmedlar uppgiften elektroniskt till det EU-land dit varan har anlänt.

Uppgifterna om överföringar till avropslager ska enligt mervärdesskattelagen anmälas med sammandragsdeklarationen för moms. I praktiken lämnas uppgifterna dock med denna separata anmälan. Anmälan kan lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, t.ex. om det inte går att lämna anmälan elektroniskt på grund av tekniska hinder (blankett 9634r).

Överföring av varor till avropslager är inte en gemenskapsintern försäljning

Från och med 1.1.2020 ska sådan överföring av varor i avgångslandet som motsvarar avropslagerarrangemang inte längre jämställas med varuförsäljning. Det betyder att överföring av varor till avropslager är ännu inte någon överlåtelse av varor mot vederlag. Gemenskapsinterna försäljningar och förvärv anses ske först när köparen får äganderätten till varorna.

Anmäl den gemenskapsinterna försäljningen först när varan byter ägare. Anmäl försäljningen med momsdeklarationen och sammandragsdeklarationen såsom tidigare.

Köparen i ankomstlandet anmäler det gemenskapsinterna förvärvet som vanligt när hen tar ut varorna från lagret i sin besittning.

Varorna ska överlåtas till köparen inom 12 månader från att de överfördes till avropslagret, förutsatt att varorna inte före det returneras eller byter mottagare. Anmälan om överföring till avropslager ska lämnas också om varorna returneras eller mottagaren ändras.

Om varorna inte har överlåtits före den utsatta tiden, anses försäljningen ha skett dagen efter den dag då 12-månadersfristen gick ut. I sådana fall ska överföraren av varorna utreda om hen är skyldig att registrera sig som momsskyldig i landet där avropslagret finns. Dessutom ska du föra en förteckning över överföringarna.

När och hur ska anmälan lämnas?

I anmälan om avropslager anges endast att varor har överförts. Varornas art och mängd behöver inte specificeras i anmälan.

Anmälan om överföring till avropslager ska lämnas månatligen. Överföringar som skett under en månad ska anmälas senast den 20 dagen följande månad. Exempelvis överföringar i september ska anmälas senast den 20 oktober.

Lämna anmälan endast för de månader under vilka du har överfört varor till ett avropslager i ett annat EU-land.

Uppgifter som ska lämnas är

  • Ny överföring till avropslager eller uppgift om ny köpare (kod 1)
  • Returnering av varor eller radering av en uppgift som anmälts fel (kod 2)
  • Byte av köpare (kod 3).

Lämna uppgifterna och sammandragsdeklarationen i MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna som en fil i Ilmoitin.fi eller via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Du kan använda en pappersblankett endast av särskilda skäl, till exempel om det är omöjligt att lämna anmälan elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder.

Hur ska man anmäla överföringen av varor?

Om du anmäler en ny överföring till avropslager, fyll i köparens momskod i punkt 1 (Ny överföring till avropslager).

Exempel 1: Du överför en vara till Spanien 21.1.2020 till köparen S i enlighet med avropslagerförfarandet.

Ange överföringen i den anmälan om avropslager som du lämnar för januari. Lämna din anmälan senast den 20 februari. Anteckna överföringen också i din förteckning. Också köparen ska anteckna överföringen i sin förteckning.

Exempel 2: Den spanska köparen S tar 24.2.2020 en del av varorna ut från lagret till sig själv. På samma vecka skickar du en faktura till S.

Ange den gemenskapsinterna försäljningen i din sammandragsdeklaration för moms för februari. Köparen S deklarerar ett motsvarande gemenskapsinternt förvärv i Spanien. Observera att varumängden i lagret ändras eftersom en del av varorna övergår till köparen. Anteckna ändringen i din förteckning. Också köparen ska anteckna ändringen i sin egen förteckning.

Exempel 3: I exempel 1 överfördes varorna till ett avropslager 21.1.2020. Över 12 månader har gått och en del av varorna har ännu inte överlåtits. Beräkningen av 12-månadersfristen börjar 22.1.2020, endast hela dygn tas i beaktande. Den spanska köparen S har alltså inte 22.1.2021 tagit alla varor i lagret i sin besittning.

Den gemenskapsinterna försäljningen anses ske dagen efter den dag då 12-månadersfristen går ut, dvs. 23.1.2021. Du måste anmäla de återstående varorna som gemenskapsintern försäljning i din sammandragsdeklaration för januari 2021. Anmäl försäljningen på samma sätt som när du anmäler en överföring av rörelsetillgångar. Den gemenskapsinterna försäljningen ska med andra ord anmälas i Finland och det gemenskapsinterna förvärvet i Spanien. Utred om företaget är skyldigt att registrera sig som momsskyldigt i Spanien.

Läs mer om anmälan av rörelsetillgångar: Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln (Kapitel 7 Överföring av rörelsetillgångar)

Lämna anmälan också om varorna returneras

Om varor returneras från ett avropslager, fyll i den tidigare anmälda köparens uppgifter i punkt 2 (Returnering av varor). Lämna uppgifterna i anmälan för den redovisningsmånad under vilken varorna returnerades. Du ska lämna anmälan också om bara en del av varorna returnerades.

Exempel 4: Du har överfört varor till den spanska köparen S:s avropslager också 11.5.2020 och lämnat en anmälan om detta. En del av varorna i avropslagret säljs som gemenskapsintern försäljning såsom i exempel 2. En del av varorna returneras 14.9.2020, vilket är tidigare än 12 månader från överföringen.

Ange S:s momsnummer i din anmälan om avropslager för september 2020 i punkt 2 (Returnering av varor).

Gör en anteckning i din förteckning om alla överföringar. Också köparen ska anteckna uppgifterna i sin egen förteckning.

Om varorna returneras redan under samma månad då de överfördes till lager, ska du ange överföringen och returneringen på olika rader, överföringen i punkt 1 och returneringen i punkt 2.

Lämna inte någon anmälan om avropslager om varor returneras först efter att köparen har fått äganderätten till varorna, dvs. efter att den gemenskapsinterna försäljningen och det gemenskapsinterna förvärvet har skett. I sådana fall ska du korrigera din sammandragsdeklaration för moms för försäljningarnas del.

Om du upptäcker ett fel i din anmälan

Om du har lämnat felaktiga uppgifter – till exempel köparens momsnummer eller redovisningsmånad har varit fel – ska du korrigera din anmälan om avropslager.

  • Om du har angett ett felaktigt momsnummer för köparen ska du lämna en ny anmälan för samma redovisningsmånad. Ange det felaktiga momsnumret på sin egen rad i punkt 2 (Radering av en uppgift som deklarerats fel). Ange det rätta momsnumret i punkt 1 (Ny överföring till avropslager).
  • Om du har angett en köpare för en sådan redovisningsmånad under vilken du inte hade behövt lämna någon anmälan, lämna en ny anmälan för samma månad. Ange den felaktiga uppgiften i punkt 2 (Radering av en uppgift som deklarerats fel).
  • Om köparens uppgifter är rätt i din anmälan men redovisningsmånaden är fel, ska du först radera den felaktiga anmälan: ange samma redovisningsmånad som i din tidigare anmälan men fyll i köparens uppgifter i punkt 2 (Radering av en uppgift som deklarerats fel). Lämna sedan en ny anmälan för den rätta redovisningsmånaden: fyll i den rätta redovisningsmånaden och ange köparens uppgifter i punkt 1 (Ny överföring till avropslager).

Exempel 5: Du har överfört varor 21.2.2020 till den nederländska köparen N. I maj 2020 upptäcker du att du har angett i din anmälan om avropslager att mottagaren är den spanska köparen S. Köparen i din anmälan för februari 2020 är alltså helt fel.

Du ska lämna en ny anmälan om avropslager för februari 2020. Radera den felaktiga uppgiften om köparen S: ange S:s momsnummer i punkt 2 (Radering av en uppgift som deklarerats fel). Ange N:s momsnummer på en annan rad i punkt 1 (Ny överföring till avropslager). Kontrollera att din förteckning över avropslagerförfarandet är uppdaterad.

Exempel 6: Du har överfört varor till den svenska köparen R i maj 2020, men du har av misstag lämnat uppgifterna i din anmälan om avropslager för februari.

Korrigera uppgifterna så att du för februari lämnar en ny anmälan där du i punkt 2 (Radering av en uppgift som deklarerats fel) anger R:s momsnummer. Lämna sedan en ny anmälan för maj. I den ska du ange R:s momsnummer i punkt 1 (Ny överföring till avropslager). Kontrollera att din förteckning över avropslagerförfarandet är uppdaterad.

Byte av köpare

Om köparen av varorna ändras ska du anmäla ändringen i din anmälan för den redovisningsmånad då bytet har skett. Ange den nya köparen på samma rad i punkt 1 (Ny överföring till avropslager) och den tidigare anmälda köparen i punkt 3 (Byte av ägare: köparen som angetts tidigare). Lämna uppgifterna på samma sätt även om köparen byts under samma månad under vilken varorna ursprungligen överfördes till lagret. Lämna uppgifterna på samma sätt oberoende av huruvida bytet av köparen gäller alla varor eller endast en del av dem.

Exempel 7: I exempel 1 överförde du varor till den spanska köparen S. Överföringen skedde 21.1.2020 och du lämnade en anmälan om avropslager för redovisningsmånaden 1/2020. Varupartiet överförs 20.4.2020 till en annan köpare E som upprätthåller ett lager i Spanien så att kraven för avropslager fortfarande uppfylls.

I din anmälan om avropslager för redovisningsmånaden 4/2020 ska du ange att köparen har ändrats. Ange den ursprungliga köparens, dvs. S:s, momsnummer i punkt 3 (Ny köpare: köparen som angetts tidigare). Fyll i den nya köparens, dvs. E:s, uppgifter i punkt 1 (Ny överföring till avropslager). Observera att i det här fallet ska du fylla i uppgifterna på samma rad. Anteckna uppgifterna också i din förteckning.

Om varorna överlåts till någon annan mottagare så att kraven för avropslagring inte uppfylls, ska överlåtelsen anges i sammandragsdeklarationen för moms på samma sätt som överföring av rörelsetillgångar. Då ska den som överför varorna utreda om hen är skyldig att registrera sig som momsskyldig i landet där varan finns.

Om varorna skickas eller transporteras från det ursprungliga avropslagret till ett annat EU-land, uppfylls kraven för avropslagring inte längre.

Exempel 8: I exempel 5 har du överfört varor 21.2.2020 till den nederländska köparen N och lämnat en anmälan om avropslager. Du överför varorna emellertid direkt från Nederländerna till Belgien till köpare B:s avropslager. En del av varorna som du överför till Belgien säljer du direkt till den belgiska köparen G.

Du ska utreda i Nederländerna om du måste lämna ett sammandragsdeklaration för försäljningen i Nederländerna, eftersom du säljer varor från Nederländerna till Belgien.

Vad händer om jag lämnar uppgifterna för sent?

Om du lämnar din anmälan för sent eller om du inte alls lämnar någon anmälan kan det medföra en försummelseavgift. Försummelseavgiften är 100–200 euro. Läs mer om försummelseavgiften

Kraven för avropslagerförfarandet

Avropslagring i ett annat EU-land betraktas inte som försäljning om överföringen uppfyller följande krav:

  • Varuförsäljaren dvs. överföraren (eller en tredje part på dennes vägnar) sänder eller transporterar varor till ett avropslager i en annan EU-stat till en sådan skattskyldig som har rätt att ta ut varorna i sin besittning. Rätten måste grunda sig på ett avtal mellan säljaren och köparen.
  • Sätet för överförarens ekonomiska verksamhet finns inte i landet där avropslagret finns och överföraren har inte heller något fast driftställe där.
  • Köparen har registrerat sig som momsskyldig i landet där avropslagret finns och överföraren vet dennes identitet och momsnummer när överföringen eller transporten börjar.
  • Överföraren registrerar överföringen i sin förteckning och anmäler den i sin anmälan om avropslager.

Om något av kraven för avropslagring inte längre uppfylls, anses den gemenskapsinterna försäljningen av varorna äga rum strax efter att kraven inte längre uppfylls. Då ska varorna anges i sammandragsdeklarationen för moms.

Om varorna förstörs, försvinner eller stjäls, uppfylls kraven för avropslagring inte heller. Dagen då kraven inte längre uppfylls är den dag då varorna stals eller förstördes. Om dagen inte kan fastställas, anses kraven inte längre vara uppfyllda på den dag då man upptäckte att varorna har förstörts eller försvunnit.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2020