Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Användning av utländsk hyrd arbetskraft

När utländsk hyrd arbetskraft används i Finland, kan den som låter utföra arbetet vara skyldig att lämna in en anmälan om den hyrda arbetskraften och ta ut källskatt på den utbetalade arbetsersättningen.

Den som låter utföra arbetet ska lämna in en anmälan om hyrd arbetskraft

Anmälningsskyldigheten gäller då den som låter utföra arbetet är ett finländskt företag, en finländsk fysisk person eller ett utländskt företag med ett fast driftställe i Finland. Den som låter utföra arbetet ska göra en anmälan om varje utländskt företag från vilket den hyr arbetskraft. Anmälningsskyldigheten gäller för hyrda arbetstagare som kommer från länder med vilka Finland ingått ett skatteavtal som möjliggör att deras lön beskattas i Finland och för hyrda arbetstagare som kommer från länder med vilka Finland inte ingått ett skatteavtal.

Finland kan utifrån skatteavtalet beskatta arbetstagare som kommer från följande skatteavtalsländer:

Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Island, Moldavien, Georgien, Vitryssland, Isle of Man, Guernsey, Bermuda, Jersey, Polen, Kazakstan, Caymanöarna, Turkiet, Cypern, Tadzjikistan, Turkmenistan, Albanien eller Spanien.

Beskattningsrätten och anmälningsskyldigheten fastställs alltså enligt arbetstagarens hemland. Företagets hemland påverkar inte ärendet.

Den som låter utföra arbetet kan lämna sin anmälan i MinSkatt.

Den som låter utföra arbetet kan också lämna sin anmälan med blankett 6146 (Inhyrarens anmälan om användning av hyrd utländsk arbetskraft).Anmälan ska göras senast under den kalendermånad som följer efter den dag då den första utländska hyrda arbetstagaren börjat arbeta. Avtalets eller arbetets längd inverkar inte på anmälningsskyldigheten.

Inhyrarens anmälan om användning av hyrd utländsk arbetskraft (6146r)

Om de uppgifter som lämnats ändras (till exempel kontaktuppgifterna ändras eller verksamheten läggs ned), ska ändringen anmälas i MinSkatt eller med pappersblankett (6146).

Ändringsanmälan ska ges senast före utgången av följande kalendermånad. Det är dock inte nödvändigt att göra en anmälan om ett tillfälligt avbrott i verksamheten. Verksamheten anses ha upphört helt om den som låter utföra arbetet inte anlitat arbetstagare från företaget under de senaste 6 månaderna.

Om den som låter utföra arbetet inte gör anmälan eller lämnar in den för sent, kan en försummelseavgift på högst 15 000 euro påföras för försummelsen.

Förskottsinnehållningsskyldighet för den som låter utföra arbetet

Den som låter utföra arbetet ska ta ut källskatt på arbetsersättningar som den betalar ut till ett utländskt företag för användningen av hyrd arbetskraft. Källskatten är 13 % om det utländska företaget är ett aktiebolag, ett annat samfund eller annan sammanslutning. Om det handlar om en näringsidkare är källskatten 35 %. Det är inte nödvändigt att ta ut skatt om det utländska företaget eller den utländska näringsidkaren är införd i förskottsuppbördsregistret eller uppvisar ett skattekort med skatteprocenten 0 eller en annan utredning som hindrar debitering av skatt.

En annan utredning räcker dock inte om arbetsersättning betalas för följande arbeten:

alla former av byggnadsarbeten; installations- eller sammansättningsarbete, transportarbete eller städ-, omsorgs- eller vårdarbete. I dessa fall kan den som låter utföra arbetet avstå från att ta ut skatt endast om ersättningstagaren införts i förskottsuppbördsregistret eller uppvisar ett källskattekort med skatteprocenten 0. Samma regel gäller om den hyrda arbetstagaren är från ett land med vilket Finland inte ingått ett skatteavtal.

Förutom de skyldigheter som hänför sig till beskattningen kan den som låter utföra arbetet också ha andra skyldigheter. Läs om övriga skyldigheter på Arbetarskyddsförvaltningens sidor.

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2015