Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att utlandsinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i källstaten för inkomsten. Återbäring av överbetald skatt ska ansökas från källstaten för inkomsten.

För stor skatt har tagits ut på dividender, räntor eller royalties

I de flesta länderna betalas en skatt på 25–30 % på dividender, räntor och royalties som betalas till utlandet. Skatteavtalen mellan staterna innehåller dock ofta en överenskommelse om att skatteprocenten för en person som bor i det andra avtalslandet är mindre, t.ex. bara 15 %.

Inkomsttagaren ska lämna en utredning över att han eller hon har rätt till skatteavtalsförmånen. Annars måste inkomstbetalaren i regel ta ut skatt till fullt belopp. Om inkomsttagaren uppvisar en utredning, kan inkomstbetalaren beakta den och ta ut den lägre skatteavtalsenliga skatten redan vid utbetalningen av inkomsten. Ett annat alternativ är att betalaren tar ut den högre skatten och inkomsttagaren sedan får skatteavtalsförmånen genom att lämna en ansökan om återbäring till skattemyndigheten i källstaten. Många länder har en färdig ansökningsblankett för detta ändamål.

Ofta ska ett hemvistintyg som utfärdats av skattemyndigheten i sökandens hemland fogas till utredningen eller ansökan om återbäring. Vid behov får ett finländskt företag ett hemvistintyg från Skatteförvaltningen i Finland.

En annan inkomst har beskattats i strid med skatteavtalet

Beskattning i strid med ett skatteavtal kan gälla också andra inkomster. Det är möjligt att en annan stat t.ex. tagit ut skatt på royaltyinkomster för ett finländskt företag, trots att företaget anser att inkomsten inte är royaltyinkomst utan inkomst av rörelse. Källstaten har vanligen inte beskattningsrätt på inkomst av rörelse, om inte företaget har ett fast driftställe i staten.

Exempel: En prestationsbetalare har tagit ut en källskatt på 10 % av ett finländskt företag i stat A, eftersom betalaren ansett att inkomsten är upphovsrättsersättning. Upphovsrättsersättning är royaltyinkomster och därför tillämpas royaltyartikeln i skatteavtalet. Enligt företaget är inkomsten dock normal inkomst av rörelse och företaget yrkar på återbäring av skatten. Om besvärsmyndigheten anser att inkomsten är inkomst av rörelse och att skatt inte ska tas ut på denna inkomst, återbetalas källskatten till företaget.

Om besväret inte leder till resultat

Ibland löser sig inte ärendet i den andra staten trots en ändringsansökan. Den andra staten kan t.ex. ha tolkat inkomstens natur på ett annat sätt än Finland. Om besväret i den andra staten inte leder till resultat, finns det skäl att den skattepliktige kontaktar den egna skattebyrån i Finland. Skattebyrån bedömer om den andra statens beslut om ändringsansökan omfattar sådana motiveringar som kan godkännas i den finländska beskattningen. Om motiveringarna kan godkännas, kan Skatteförvaltningen i Finland undanröja dubbelbeskattningen genom att rätta beskattningen i Finland. 

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017