Att bedriva affärsverksamhet utomlands

När ett finländskt företag utvidgar sin affärsverksamhet till utlandet är det möjligt att företaget ska betala skatt och avgifter även i den stat där verksamheten bedrivs. Eventuell dubbelbeskattning undanröjs i Finland.

Vid internationella situationer inverkar Finlands interna skattelagstiftning, skatteavtalet och lagstiftningen i den stat där affärsverksamheten bedrivs på beskattningen av det finländska företaget. Finland har ingått ett skatteavtal om inkomstbeskattning med cirka 70 stater. Det lönar sig att be den lokala skattemyndigheten att ge en redogörelse över skattebemötandet av företaget i god tid innan verksamheten utomlands inleds.

Den andra statens beskattningsrätt beror vanligen på om ett fast driftställe bildas för det finländska företaget i staten i fråga. Vissa inkomster (t.ex. royaltyinkomster) kan dock beskattas i källstaten för inkomsten, även om företaget inte har ett fast driftställe i landet.

Om ett fast driftställe bildas för företaget i den andra staten, beskattas det fasta driftställets inkomster i denna stat enligt dess skattebestämmelser. Vad gäller fasta driftställen tillämpas bestämmelserna i den stat där driftstället finns även på företagsbokföringen.

Finländska företag ska alltid deklarera inkomster från utlandet också i den finländska beskattningen. Inkomsten för ett fast driftställe utomlands ska specificeras med blanketten 75. Blanketten ska ges som bilaga till skattedeklarationen. Vad gäller inkomster från utlandet tillämpas Finlands skattelagar i beskattningen och den finländska bokföringslagen ska iakttas i bokföringen.

Skatt som betalats till utlandet kan avräknas i Finland

Affärsverksamhet utomlands kan leda till dubbelbeskattning, om inkomsten av affärsverksamheten beskattas såväl i källstaten som i Finland. I första hand undanröjer Finland dubbelbeskattning med avräkningsmetoden. I vissa avtal har man dock kommit överens om att använda undantagandemetoden. Metoden kan variera för olika inkomster. Inkomstslagen är inte nödvändigtvis de samma i alla stater. Därför lönar det sig att reda ut av myndigheterna i den andra staten till vilket inkomstslag inkomsten hör i denna stat.

Läs mer: Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för företag.