Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Finländska arbetstagare som sänds utomlands

När en finländsk arbetstagare skickas på utlandsuppdrag, ska arbetsgivaren utreda till vilken stat arbetstagaren ska betala skatt och om lönen är skattefri i Finland med stöd av den s.k. sexmånadersregeln. Därtill ska arbetsgivaren utreda om arbetstagaren fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Om utlandsuppdraget är kortare än sex månader

Kortvariga utlandsuppdrag är i allmänhet klara och entydiga ur beskattningssynvinkel. Om en finländsk arbetstagare anställd hos en finländsk arbetsgivare arbetar i utlandet under en kortare period än 6 månader, beskattas lönen i Finland. Arbetsgivaren ska verkställa finländsk förskottsinnehållning på lönen enligt skattekortet, betala socialskyddsavgifter och anmäla utbetald lön på vanligt sätt. Arbetsstaten har i regel inte rätt att beskatta löneinkomsten. Om ett finländskt företag däremot anses ha ett fast driftställe i arbetsstaten, får arbetsstaten beskatta arbetstagarens lön även vid en kort vistelse.

Om arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land, ska arbetsgivaren lämna en anmälan om att förskottsinnehållning verkställs i Finland (NT1-uppgifter). Uppgifterna ska lämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. Anmälan ska lämnas senast den 5 dagen efter den dag då den första lönen för utlandsarbetet har betalats ut. På detta sätt kan man säkerställa att det andra nordiska landet inte kräver förskottsskatt.

Om utlandsuppdraget varar 6 månader eller längre

Sexmånadersregeln

Om ett finländskt företag skickar en arbetstagare från Finland till en annan stat för minst 6 månader, är det möjligt att den s.k. sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen.

Enligt sexmånadersregeln är lönen skattefri i Finland om följande kriterier uppfylls:

  1. skatteavtalet hindrar inte arbetsstaten från att beskatta lönen (eller det finns inte något skatteavtal)
  2. utlandsarbetet varar oavbrutet i minst 6 månader
  3. arbetstagaren vistas i Finland i snitt högst sex dagar per månad.

Om arbetsgivaren bedömer att regeln kan tillämpas, behöver finländsk förskottsinnehållning inte verkställas på lönen (med undantag för eventuell miniinnehållning, som behandlas närmare nedan under rubriken Social trygghet). Arbetsgivaren ansvarar för att regeln tillämpas korrekt.

Om förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, företagen ska lämna uppgift om detta till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter (NT2-uppgifter). Anmälan ska lämnas senast den 5 dagen efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållning för första gången inte verkställs.

Läs mer om rapportering av NT2-data i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer (avsnitt 2.4 och 2.5 i anvisningen).

Om förskottsinnehållning med stöd av sexmånadersregeln inte har verkställts, ska arbetsgivaren även lämna arbetsgivares anmälan om vistelseperioderna i Finland till inkomstregistret. Uppgifterna om vistelseperioderna i Finland ska lämnas före utgången av januari året efter betalningsåret.

NT2-uppgifterna ska lämnas även i det fall att arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land, om följande kriterier uppfylls:

  • sexmånadersregeln är inte tillämplig
  • arbetsstaten har rätt att beskatta inkomsten
  • dubbelbeskattning undanröjs genom undantagandemetoden.

I sådana fall får arbetsgivaren låta bli att verkställa förskottsinnehållning endast om arbetstagaren har ansökt om ändring av skattekortet.

Inkomstregistrets e-tjänst (inkomstregistret.fi)

Social trygghet

Ett företag som skickar en arbetstagare på utlandsuppdrag gör klokt i att kontakta Pensionsskyddscentralen eller FPA innan arbetet inleds. Pensionsskyddscentralen och FPA utreder om arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland under utlandsuppdraget. Om så är fallet, ska det finländska företaget fortsätta att betala socialskyddsavgifterna för arbetstagaren till Finland.

Om sexmånadersregeln kan tillämpas, betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen. För den försäkrades sjukförsäkringspremie verkställs en s.k. miniinnehållning på försäkringslönen.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter

Beskattning av arbetsstaten

Det lönar sig för företaget att också kontakta skattemyndigheterna i arbetsstaten särskilt om det är fråga om byggverksamhet eller långvarigt arbete.

I regel har finländska företag inte beskattningsrelaterade arbetsgivarskyldigheter i arbetsstaten. Det är emellertid skäl att kontrollera detta i förväg hos skattemyndigheterna i arbetsstaten. Om företaget anses ha ett fast driftsställe i arbetsstaten, medför detta i allmänhet normala arbetsgivar- och skatteförpliktelser i arbetsstaten. Utred och sköt dessa förpliktelser i tid, eftersom försummelser kan leda till tilläggskostnader för företaget.

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2023