Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Låta ett utländskt företag utföra ett arbete

Ett finländskt företag och ett utländskt företag som har fast driftställe i Finland ska ta ut källskatt på arbetsersättning som betalas till ett utländskt företag, om arbetet utförts i Finland. Med utländska företag avses företag som har sin hemvist utomlands. Utländska företag kan ha ett finländskt FO-nummer.

I följande situationer behöver källskatt dock inte tas ut:

  • Det utländska företaget är infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Det utländska företaget uppvisar ett källskattekort med skatteprocenten 0 för den som låter utföra arbetet.

Den som låter utföra arbetet kan låta bli att ta ut källskatt också då det utländska företaget visar upp en utredning över att ett fast driftställe inte bildas för företaget i Finland. Företagets hemvist ska då finnas i en stat med vilken Finland ingått ett skatteavtal.

Uppdragsgivaren kan låta bli att ta ut källskatt också om det utländska företaget framställer en utredning om att inget fast driftställe bildas för företaget i Finland. Företagets hemvist ska då vara i en sådan stat som Finland har ett skatteavtal med.

Mottagaren av ersättningen ska uppvisa ett källskattekort enligt vilken utbetalaren av prestationen inte tar ut källskatt om arbetet är något av följande:

  • husbyggnads-, markbyggnads-, vattenbyggnads- eller annat byggnadsarbete;
  • monteringsarbete;
  • fartygsbyggnadsarbete;
  • transportarbete;
  • städning, omsorgs- eller vårdarbete.

Samma regel gäller hyrd arbetskraft inom dessa branscher och i situationer när hemviststaten för företaget inte har ett skatteavtal med Finland.

Källskatten på en arbetsersättning är

  • 13 %, om mottagaren av arbetsersättningen är ett företag som kan jämställas med ett aktiebolag eller ett personbolag
  • 35 %, om mottagaren av arbetsersättningen är en privat rörelseidkare eller yrkesutövare.

En finländsk uppdragsgivare ska betala uttagen källskatt till Skatteförvaltningen.

Anmäl arbetsersättningarna med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret senast den 5 dagen efter betalningsdagen. Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret.

Dessutom ska ett verifikat över källskatten ges till det utländska företag av vilket skatten tagits ut.

Om den utländska mottagaren av arbetsersättningen vill undvika att källskatt tas ut, lönar det sig för företaget att anmäla sig till förskottsuppbördsregistret eller att ansöka om ett källskattekort med skatteprocenten 0.

Finländska företag kan återbetala felaktigt uttagna skatter

Dett utländskta företaget kan retroaktivt ge den som betalat ersättningen ett källskattekort med skatteprocenten 0. Med det retroaktiva skattekortet kan företaget visa att det inte varit nödvändigt att ta ut källskatt. Om ett retroaktivt källskattekort uppvisas för det finländskta företaget, kan företaget återbetala uttagen källskatt till det utländska företaget under det år arbetsersättningen betalas.

Källskatt kan inte återbäras på grundval av att företaget senare införts i förskottsuppbördsregistret. Om det finländska företaget inte kan återbetala skatten under betalningsåret, kan det utländska företaget lämna in en ansökan om återbäring av den felaktigt uttagna skatten till Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023