Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Beskattning av utländska arbetstagare vid företag som verkar i Finland

Ett företag kan anställa utländska arbetstagare direkt eller som hyrd arbetskraft. Ett företag kan ha utländska arbetstagare även vid ett driftställe utomlands. Beskattningen och arbetsgivarskyldigheterna varierar enligt situationen.

När utländsk hyrd arbetskraft anlitas i Finland, kan den som låter utföra arbetet omfattas av en skyldighet att anmäla den hyrda arbetskraften till Skatteförvaltningen. Läs mer i anvisningen Användning av utländsk hyrd arbetskraft

En arbetstagare som vistas i Finland i högst 6 månader är begränsat skattskyldig

En arbetstagare som stannar i högst sex månader i Finland är begränsat skattskyldig. Löneutbetalaren ska ta ut en källskatt om 35 % på löner och naturaförmåner. Innan skatten räknas kan löneutbetalaren göra ett källskatteavdrag från inkomsten, om det finns en anteckning om avdraget på källskattekortet. Källskatteavdraget görs från det totala beloppet av penninglönen och naturaförmånerna. Avdraget är 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie som eventuellt tas ut ska betalas utifrån det belopp som inte varit föremål för källskatteavdrag.

I stället för källbeskattning kan en begränsat skattskyldigs förvärvsinkomster (med undantag för dividender) beskattas progressivt. Då ska arbetstagaren ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga på skattebyrån i stället för ett källskattekort. Förutom skatt tar arbetsgivaren ut socialskyddsavgifter och försäkringspremier på arbetstagarens lön om arbetstagaren inte har ett intyg som visar att han eller hon försäkrats i ett annat land än Finland.

Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga

Förutom lönen är det möjligt att skattefritt betala dagpenning och ersätta inkvarteringsavgifter, resebiljetter och fraktavgifter utifrån ett verifikat till personer som bjudits in till Finland för en kort tid, till exempel föreläsare eller sakkunniga. Om det handlar om en byggarbetare, är det möjligt att betala dagpenning och inkvarteringskostnader skattefritt utifrån ett verifikat, även om arbetstagaren inte har någon egentlig arbetsplats utomlands.

Om en begränsat skattskyldig i huvudsyssla arbetar till exempel i ett företag, vid ett ämbetsverk eller en produktionsanläggning i Finland, är det inte möjligt att ersätta rese- och inkvarteringskostnader skattefritt. Samma gäller för studeranden och praktikanter som kommer från utlandet och inte har en egentlig arbetsplats någon annanstans. Det är inte möjligt att betala dagpenning, resebiljetter eller inkvarteringsersättningar källskattefritt om det inte handlar om arbetsresor till en tillfällig arbetsplats i Finland.

Källskatt tas i allmänhet ut på arbetsersättning

Den verksamhet som bedrivs av en begränsat skattskyldig privatperson kan i allmänhet beskattas i Finland endast om företaget har ett fast driftställe i Finland.

Källskatt ska tas ut på arbetsersättningen om mottagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret. Det är även möjligt att ansöka om ett källskattekort för arbetsersättningen. Det är möjligt att göra källskatteavdrag från arbetsersättningen med ett källskattekort. Eftersom det inte handlar om lön, är det inte nödvändigt att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för beloppet. 

Arbetsersättningar ska alltid anmälas till Skatteförvaltningen, även om ingen skatt behöver tas ut. Lämna uppgifterna om arbetsersättningarna till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter efter varje betalningstransaktion.

Utlänningar som arbetar utomlands

Om en utländsk medborgare som stadigvarande bor utomlands arbetar utomlands, kan den lön eller arbetsersättning som han eller hon får i allmänhet inte beskattas i Finland, även om betalaren är ett finländskt företag (undantaget är löner och ersättningar som betalas ut för arbete på ett finländskt fartyg eller luftfartyg). 

Finländska arbetsgivare ska dock anmäla de prestationer som de betalat ut. Lämna uppgifterna om arbetsersättningen till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter efter varje betalningstransaktion.

Även om prestationen inte beskattas i Finland, kan t.ex. finländska transportföretag, flygbolag eller rederier vara skyldiga att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Finland och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie på lönen.

Om en utlänning arbetar utomlands på annat sätt än som utstationerad arbetstagare från Finland, är han eller hon inte försäkrad i Finland. Varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tas ut i Finland på den lön som betalas till honom eller henne.

Om en person som arbetar utomlands är en finländsk medborgare som stadigvarande bor utomlands, ska ett källskattekort ansökas hos en finländsk skattebyrå för att reda ut skattebemötandet.

Löneutbetalaren ska ge ett verifikat över lönen till mottagaren

Löneutbetalaren ska ge inkomsttagaren ett verifikat som åtminstone redogör för inkomsttagaren, beloppet, inkomstslaget och betalningsåret, skattebeloppet, de debiterade försäkringspremierna samt betalarens namn. Det är bra om verifikatet är på engelska för att det ska vara till större nytta i mottagarens hemstat med tanke på till exempel undanröjande av dubbelbeskattning. Det lönar sig för inkomsttagaren att spara verifikatet för en eventuell skattedeklaration i hemlandet.

Personer som vistas över 6 månader i Finland är allmänt skattskyldiga

En arbetstagare som oavbrutet uppehåller sig över sex månader i Finland är allmänt skattskyldig. Arbetstagarens förvärvsinkomster beskattas progressivt på samma sätt som inkomster för personer som bor permanent i Finland. Löneutbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning enligt det skattekort som skattebyrån gett.

Om inkomsttagaren inte uppvisar ett skattekort eller ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret, är förskottsinnehållningsprocenten 60. Med undantag för arvoden för idrottare ska även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas för lönen. Det är inte nödvändigt att betala sjukförsäkringsavgift om inkomsttagaren uppvisar intyget E 101 eller A1 eller har ett intyg av FPA om att han eller hon inte omfattas av den bosättnings- och arbetsbaserade sociala tryggheten i Finland.

Närmare uppgifter om beskattningen av arbetstagare och specialgrupper från utlandet (studerande, lärare, forskare, gränsgångare, nyckelpersoner, idrottare och uppträdande artister): Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland.

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2024