Försäljning av en bostad som är belägen utomlands

Beskattningen av en försäljningsvinst eller -förlust beror på i vilken utländsk stat bostaden är belägen. Om du bor i Finland ska du betala skatt till Finland för alla dina inkomster, även för dina utlandsinkomster. Du ska i regel betala skatt på en vinst även till den stat där inkomsten har uppkommit. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Dubbelbeskattningen kan undanröjas antingen med avräknings- eller undantagandemetoden. Innehållet i avtalet mellan den stat där bostaden är belägen och Finland avgör vilken metod som används. Om bostaden finns t.ex. i ett annat nordiskt land används avräkningsmetoden. Skatteförvaltningen i Finland påför en kapitalskatt på 30 procent på försäljningsvinsten (För kapitalinkomster som överskrider 30 000  euro är skatteprocenten 34 %, men avräknar den skatt som har betalats utomlands.

Skatteavtalen med Spanien, Portugal, Frankrike och Egypten förutsätter att dubbelbeskattningen undanröjs med undantagsmetoden. Om bostaden finns i något av dessa länder beskattar inte Finland försäljningsvinsten. Dubbelbeskattningen undanröjs med undantagandemetoden, med andra ord genom att vinsten befrias från skatt i Finland. Inkomsten kan emellertid verka förhöjande på skatten som betalas för övriga kapitalinkomster. Därför ska du deklarera försäljningsvinsten i den finländska skattedeklarationen. Undantagandemetoden innebär att du inte kan dra av räntor eller försäljningsförluster som hänför sig till bostaden från övriga överlåtelsevinster i den finländska beskattningen. Du kan inte heller dra av försäljningsförlusten från andra överlåtelsevinster i den finländska beskattningen.

Meddela försäljningsvinster och -förluster i den finländska skattedeklarationen

En försäljningsvinst för egendom som finns utomlands beräknas på samma sätt som en försäljningsvinst i Finland. Om du har ägt en bostad utomlands oavbrutet i minst två år och samtidigt använt den som permanent bostad i minst två år, är försäljningsvinsten skattefri i Finland.

Om du har försäljningsvinster eller -förluster från utlandet: