Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Den som innehar besittningsrätten deklarerar hyresinkomsterna

Ägaren har inte alltid besittningsrätt till egendomen. Exempelvis kan en gåvogivare förbehålla sig besittningsrätten till gåvan.

Den som har besittningsrätten får använda egendomen och uppbära avkastning på den, till exempel hyra.

Besittningsrätten kan vara:

  1. Nyttjanderätt som grundar sig på ett testamente.
  2. Den efterlevande makens besittningsrätt till den avlidne makens kvarlåtenskap. Hyresinkomsten eller annan inkomst från egendomen är i beskattningen inkomst för den efterlevande maken. Den efterlevande maken deklarerar sina hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.
  3. Besittningsrätt som gåvogivaren har förbehållit sig. Gåvogivaren har även rätt till hyresinkomsten från egendomen. Gåvogivaren, dvs. innehavaren av besittningsrätten, deklarerar hyresinkomsterna och de kostnader som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.

Exempel: Lisa har gett sin dotter Maja en aktielägenhet som gåva och förbehållit sig besittningsrätten till bostaden. Lägenheten har varit uthyrd. Lisa har fått hyresinkomster och stått för kostnaderna som hänför sig till dem. Lisa deklarerar sina hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.

Exempel: Makarna Hans och Lena har ägt hälften var av en hyreslägenhet. Hans avlider. Hans och Lena hade ett inbördes besittningsrättstestamente som omfattade all egendom. Enligt testamentet har Lena besittningsrätt till all egendom i dödsboet. Lena får alla inkomster från hyreslägenheten och ansvarar för kostnaderna. Lena deklarerar alla hyresinkomster och kostnader i sin egen beskattning.