Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skattepliktig eller skattefri gåva

Gåvoskatt ska betalas om man av samma gåvogivare inom en treårsperiod får gåvor vars sammanräknade värde är 5 000 euro eller mera.

En gåvoskattedeklaration om sådana gåvor ska lämnas till Skatteförvaltningen. Gåvotagaren ska deklarera och betala gåvoskatt.

Gåvoskatt ska betalas på alla slags gåvor, dvs. på pengar, värdepapper, fondandelar, bostadsaktier, fastigheter, bilar och djur som man fått i gåva eller på värdeföremål.

Hur mycket kan ges i gåva skattefritt?

Du kan skattefritt ge gåvor vars sammanlagda värde understiger 5 000 euro till samma person med tre års mellanrum.

Exempel: Föräldrarna ger pengar i gåva till sitt barn. Båda föräldrarna ger en egen gåva på 4 999 euro 1.1.2021. Båda kan nästa gång ge en gåva på 4 999 euro skattefritt till samma barn 1.1.2024.

När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna in en gåvoskattedeklaration om Skatteförvaltningen inte begär det särskilt.

Om du ger en utbildnings-, fostrings- eller underhållsgåva, kan de vara skattefria för gåvomottagaren.

I vilka fall ska jag betala gåvoskatt?

1) Då du får en gåva värd 5 000 euro eller mera

Du måste betala gåvoskatt och lämna in en gåvoskattedeklaration, om värdet på en enskild gåva du fått är 5 000 euro eller mera.

Deklarations- och betalningsanvisningar

2) Då du inom en treårsperiod år har fått flera gåvor vars sammanlagda värde är 5 000 euro eller mera

Alla gåvor som du fått av samma gåvogivare under en treårsperiod räknas ihop även om de är olika slags egendom, exempelvis pengar och värdepapper. 

Om du av samma person under en treårsperiod får flera gåvor, räknas den senare gåvans värde ihop med den tidigare gåvans värde. Vi beräknar gåvoskatten på grundval av det sammanlagda värdet. Om du redan tidigare har betalat gåvoskatt på den tidigare gåvan, beaktar vi den när vi beräknar den nya skatten.

Då gåvornas värde är sammanlagt 5 000 euro eller mera, ska du i gåvoskattedeklarationen ange alla gåvor som du fått under treårsperioden även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet. Lämna in en gåvoskattedeklaration inom tre månader från det att gränsen på 5 000 euro har nåtts.

Deklarations- och betalningsanvisningar

Exempel på gåvor som fåtts under en treårsperiod

Om du under treårsperioden har fått flera gåvor ska de alla deklareras i det skede då gränsen på 5 000 euro överskrids till följd av en ny gåva.

Exempel: Anders gav sin dotter Lisa 4 000 euro i penninggåva 3.1.2019. Senare, 1.5.2020, gav Anders Lisa ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 har nåtts, lämnar Lisa in en gåvoskattedeklaration om en gåva som hon fick 1.5.2020 och anger i den också gåvan hon fick 3.1.2019. 

Lisa betalar gåvoskatt på det totala värdet av gåvorna (6 000 euro) enligt skatteklass 1. Gåvoskatten är 180 euro.

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet på gåvor som fåtts under en treårsperiod. Om du betalar gåvoskatt redan på den första gåvan och får senare en ny gåva av samma gåvogivare, beaktas den gåvoskatt som du betalat tidigare.

Exempel: Anders gav 1.1.2019 sin dotter Lisa en gåva på 5 000 euro som Lisa betalat 100 euro i gåvoskatt på i enlighet med skatteklass 1. Anders gav 8.1.2021 Lisa en ny gåva vars värde var 20 000 euro. 

Eftersom gåvorna har fåtts av samma gåvogivare under en treårsperiod, räknas värdet på gåvorna samman (5 000 euro + 20 000 euro= 25 000 euro). Skatten på en gåva värd 25 000 euro enligt skatteklass 1 är 1 300 euro år 2021. Från detta belopp dras av den tidigare gåvans gåvoskatt 100 euro. Lisa ska nu alltså betala 1 600 euro i gåvoskatt (1 700 euro – 100 euro).

Om du inom tre år av samma gåvogivare fått gåvor ska gåvornas värde räknas ihop även om det är frågan om förmögenhet av olika slag.

Exempel: Anders har gett 1.1.2019 sin dotter Lisa bostadsaktier för 75 000 euro på vilka Lisa betalar 7 100 euro i gåvoskatt enligt skatteklass 1. Anders har också gett en fastighet värd 200 000 euro som gåva åt Lisa 1.5.2020. 

Eftersom samma gåvogivare har gett gåvorna under en treårsperiod, räknas värdet på gåvorna samman: 75 000 euro + 200 000 euro = 275 000 euro. Skatten på en gåva värd 275 000 euro enligt skatteklass 1 är 33 350 euro år 2020. När från detta belopp dras av den gåvoskatt som Lisa tidigare betalat för gåvan, 7100 euro, ska hon nu betala 26 250 euro i gåvoskatt.

Vanliga frågor om gåvoskatt

Gåvor mellan makar behandlas på samma sätt som andra gåvor. Du ska betala gåvoskatt om gåvornas värde under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera. Även om det är fråga om äkta makar är överföringen av egendom inte skattefri.

Om man gör en kontotransaktion till makarnas gemensamma konto betyder det inte att man överför pengar till den andras ägo. Det är alltså inte fråga om en gåva.

Gåvoskattskyldigheten uppkommer då den ena makens pengar används från det gemensamma kontot för den andras fördel på basis av någonting annat än försörjningsplikt. En sådan situation kan uppkomma om t.ex. maken tar ut pengarna för sin egen användning och skaffar egendom med dem.

Makar kan alltså överföra pengar till ett gemensamt konto utan skattepåföljder om pengarna används för dem bägge två.

Bostadens ägarförhållande ska motsvara finansieringen, dvs. den andel som makarna betalat av bostaden var.

Om bostaden ska ägas gemensamt (t.ex. köpas hälften var) men bara den ena maken finansierar köpet och betalar bostadslånet, är bostaden för den andra en skattepliktig gåva.

Ett lån kan anses som gåva då man av omständigheterna kan konstatera att det från första början inte har funnits någon avsikt att betala tillbaka lånet.

Man behöver inte ta ut ränta på ett lån. Ett lån är alltså inte en gåva för att lånet är räntefritt. Man måste dock upprätta en återbetalningsplan för lånet och amorteringarna måste kunna verifieras. Lånebeloppet och amorteringsplanen ska vara realistiska sett till gäldenärens betalningsförmåga. När ett lån amorteras med hjälp av skattefria gåvor som långivaren ger låntagaren, kan lånet utgöra en gåva i beskattningen (t.ex. en gåva på under 5 000 euro ungefär vart tredje år).

Minderåriga barn har i allmänhet inte möjlighet att avkorta ett lån. När föräldrarna lånar till barnen anses det i princip som gåva om barnet inte har några inkomster att betala tillbaka lånet med.

Om du med stöd av ett förmånstagarförordnande får en försäkringsersättning utan motprestation, anses ersättningen vara en gåva. Om försäkringsersättningen eller en del av den är skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen, anses den skattepliktiga andelen dock inte utgöra gåva.

Däremot behöver gåvoskatt inte betalas på ersättningar som på grund av dödsfall betalas på den avlidnes livförsäkring eller frivilliga pensionsförsäkring. Dessa försäkringsersättningar beaktas i arvs- och inkomstbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2018