Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstbeskattning – jordbruksidkare

Jordbrukets resultat delas in i förvärvs- och kapitalinkomst. Förvärvsinkomsterna beskattas progressivt. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % men 34 % till den del som överstiger den övre gränsen på 30 000 euro. En fastställd förlust kan dras av från resultatet under kommande år.

Hur uträknas jordbrukets resultat?

Jordbrukets resultat beräknas så att jordbrukskostnaderna dras av från jordbruksinkomsterna. Då det från resultatet dras av förlusterna från föregående år får man den företagsinkomst som ska fördelas. Från företagsinkomsten som ska fördelas görs ett företagaravdrag på 5 %, varefter den fördelas i kapital- och förvärvsinkomst för jordbruksidkaren.

Jordbrukets inkomster indelas i kapital- och förvärvsinkomst

På företagsinkomsten som ska fördelas beräknas först kapitalinkomstens andel. Som kapitalinkomst avses en årlig avkastning på 20 % av förra årets nettoförmögenhet. Om du har börjat idka jordbruk under året beräknas kapitalinkomstandelen enligt samma års nettoförmögenhet.

Om du vill har du rätt att kräva att kapitalinkomstandelen fastställs till 10 eller 0 % av nettoförmögenheten. Om du idkar jordbruk tillsammans med din maka eller make ska ni framställa yrkandet tillsammans.

Du ska framställa yrkandet på skattedeklarationen för jordbruk innan din beskattning slutförs. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifikt och finns utsatt både i MinSkatt och i ditt beskattningsbeslut. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Beskattningen för makar slutförs dock alltid samtidigt.

Skatten på kapitalinkomster utgår enligt 30 % upp till 30 000 euro. Skatten är dock 34 % till den del kapitalinkomsten överstiger 30 000 euro.

Jordbruksidkarens skatteår utgörs av ett kalenderår. Det år då du har börjat idka jordbruk eller lagt ned jordbruksverksamheten kan den tid du bedriver jordbruk dock vara kortare än ett kalenderår. Då minskar även kapitalinkomstandelen.

Kapitalinkomstandelen dras av från den företagsinkomst som ska fördelas, och den återstående företagsinkomsten är förvärvsinkomst. Dessa förvärvsinkomster läggs till dina övriga förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster. Förvärvsinkomsterna beskattas progressivt.

Exempel: Jordbruksidkaren har lagt ned jordbruksverksamheten och jordbrukets resultat är 20 000 euro för tiden 1.1.2023–30.6.2023. Jordbrukets nettoförmögenhet för 2022 är 50 000 euro. Kapitalinkomsten är 6 mån. / 12 mån. x 20 % x 50 000 euro = 5 000 euro. Förvärvsinkomsten är 20 000 euro – 5 000 euro = 15 000 euro.

Företagsinkomsten fördelas mellan företagarmakarna

Om du idkar jordbruk tillsammans med din maka eller make fördelas företagsinkomstens förvärvs- och kapitalinkomster mellan er.

Makarnas respektive kapitalinkomstandelar av företagsinkomsten fördelas enligt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet. Förvärvsinkomstandelen fördelas mellan makarna enligt deras respektive arbetsinsatser.

Skatteförvaltningen fördelar kapital- och förvärvsinkomstandelen mellan makarna enligt de andelar av nettoförmögenheten och arbetsinsatserna som de angett på skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2). Läs mer om begreppet maka/make i beskattningen.

Hur beräknas jordbrukets nettoförmögenhet?

Beräkna jordbrukets nettoförmögenhet genom att subtrahera jordbrukets skulder från jordbrukets tillgångar. Till jordbrukstillgångar räknas exempelvis åkrar, ekonomibyggnader och jordbruksmaskiner. Vid beräkning av kapitalinkomstandelen läggs 30 % av jordbrukets löner till nettoförmögenheten.

Eventuell jordbruksförlust

Om jordbruket är förlustbringande, fastställs förlusten antingen som förlust av jordbruket eller dras av helt eller delvis från kapitalinkomsterna för samma år. Du ska yrka på avdrag av kapitalinkomsterna exempelvis i skattedeklarationen för jordbruket. Framställ yrkandet innan din beskattning har slutförts.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024