Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bolagisering av en gårdsbruksenhet

Jordbruk kan bedrivas i olika företagsformer. Det vanligaste är att verksamheten bedrivs som jordbruksidkare. En ändring av verksamhetsformen påverkar också beskattningen.

Verksamhetsformen kan ändras exempelvis på grund av att verksamheten utvidgas eller att nya ägare går med i verksamheten. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen en ändring av verksamhetsformen utan inkomstskattepåföljder. En ändring av verksamhetsformen från jordbruksidkare till aktiebolag är också möjlig utan överlåtelseskattepåföljder.

Ändring av verksamhetsformen till bolag

Inkomstskattelagen innehåller bestämmelser om en ändring av verksamhetsformen. Ändringen av verksamhetsformen för en jord- eller skogsbruksidkare är skattefri om de tillgångar och skulder som före ändringen av verksamhetsformen hänförde sig till den tidigare verksamheten överförs till det övertagande bolaget till samma värden och

jord- eller skogsbruksidkaren bildar något av följande för att fortsätta med verksamheten:

 • ett öppet bolag där idkaren själv blir bolagsman eller
 • ett kommanditbolag där idkaren blir ansvarig bolagsman eller
 • ett aktiebolag vars aktier idkaren tecknar.

Motsvarande bestämmelser tillämpas också när exempelvis sammanslutningar eller dödsbon bildas om till bolag.

Kontinuitet och identitet

Förutom kontinuitetsprincipen förutsätts det vid en ändring av verksamhetsformen att verksamhetens identitet bevaras. Med bevarande av identiteten avses att förvärvsverksamheten i stora drag fortsätter på samma sätt som i den föregående verksamhetsformen och att den egendom som används för inkomstförvärv förblir i det närmaste oförändrad. Det ska inte heller ske några större förändringar i fråga om företagsägarna.

Företagarmakar kan båda teckna aktier i det bolag som bildas. Om företagarmakarna tillsammans tecknar alla aktier i det bolag som bildas, har fördelningen av ägarandelen mellan makarna inte någon betydelse i beskattningen, det vill säga det orsakar inga skattepåföljder i samband med ändringen av verksamhetsformen. Däremot om aktiebolaget i samband med en ändring av verksamhetsformen får andra aktieägare är det inte fråga om en skattefri ändring av verksamhetsformen enligt inkomstskattelagen och ändringen orsakar skattepåföljder.

Aktierna i det bolag som bildas kan även fördelas mellan företagarmakarna, bolagsmännen i ett personbolag, delägarna i ett dödsbo eller delägarna i en sammanslutning på något annat sätt än i proportion till ägarandelarna av den nettoförmögenhet som överförs. Maken, bolagsmannen eller delägaren kan beskattas för en gåva, om hens förmögenhet till följd av ändringen av verksamhetsformen ökar utan vederlag på bekostnad av den andra maken, bolagsmannen eller delägaren. En bedömning av huruvida det är fråga om en gåva görs utifrån skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och skulderna i den verksamhet som överförs.

Jordbruksmarken och produktionsbyggnaderna är i regel så centrala för jordbrukets inkomstförvärv att de i alla fall huvudsakligen ska överföras till bolaget för att identiteten ska bevaras. En bostad eller fritidsbostad med ekonomibyggnader som används av en jord- eller skogsbruksidkare eller dennes familj hör inte till jordbrukets tillgångar och kan därför inte överföras till det nybildade bolaget utan skattepåföljder.

Överlåtelsebeskattning vid ändring av verksamhetsform

Om ändringen från jordbruksidkare till aktiebolag uppfyller villkoren i inkomstskattelagen behöver aktiebolaget inte heller betala överlåtelseskatt på överföringen av den egendom som hör till verksamheten. I andra situationer ska aktiebolaget betala överlåtelseskatt på en fastighet eller värdepapper som överförs till bolaget.

Observera att en överlåtelseskattedeklaration dock ska lämnas även om det är fråga om en sådan ändring av verksamhetsformen som bolaget anser vara helt eller delvis skattefri (ändring av verksamhetsformen enligt 24 § i inkomstskattelagen). Se anvisningarna om att deklarera överlåtelseskatt. Se anvisningarna om att deklarera överlåtelseskatt.

Läs mer:

Ansökan om förhandsavgörande för bolagisering av en gårdsbruksenhet

Du kan hos Skatteförvaltningen ansöka om ett förhandsavgörande om skattepåföljderna vid en bolagisering av en gårdsbruksenhet. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställigheten av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Ansökan kan lämnas i MinSkatt. 

Läs först anvisningarna om hur en ansökan om förhandsavgörande ska göras. I slutet av anvisningen om förhandsavgörande finns närmare information om vad en ansökan om förhandsavgörande för bolagisering av en gårdsbruksenhet ska innehålla och vilka bilagor som behövs.

Deklarations- och betalningsskyldigheter

Jordbruksidkare blir aktiebolag eller personbolag

Se till att du stryks ur de av Skatteförvaltningens register där du är registrerad och som inte längre är nödvändiga för dig. Skatteförvaltningen upprätthåller registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 • Anmäl uppgifterna om avregistreringen i MinSkatt.
  Alternativt kan du anmäla uppgifterna med Företags- och organisationsdatasystemets ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.
 • Om den företagsform som tar över är ett aktiebolag ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) fram till den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret.
  Skatteåret för den företagsform som föregår aktiebolaget avslutas den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. På motsvarande sätt är skatteårets första dag för ett aktiebolag den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret.
  Eftersom registreringsdagen för aktiebolaget ingår i skatteåret för både den tidigare företagsformen och aktiebolaget, ska du avgöra till vilken av företagsformernas beskattning och bokföring affärstransaktionerna på registreringsdagen tillhör.  I en sådan situation kan registreringsdagens affärstransaktioner riktas till den verksamhetsform som du anser att de tillhör.
 • Om den företagsform som tar över är ett personbolag ska du lämna skattedeklarationen för personbolag (Skattedeklaration för näringssammanslutning 6A) för hela skatteåret.
 • Lämna momsdeklarationen och betala den eventuella momsen senast den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter ändringsmånaden. Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt, exempelvis i MinSkatt. Läs mer om att deklarera och betala moms.
 • Gör en etableringsanmälan för bolaget som ska grundas (Företags- och organisationsdatasystemet)
  När ett aktiebolag grundas får företaget ett FO-nummer på basis av etableringsanmälan Y1. Personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag) anmäler att verksamheten inleds på blankett Y2. Bolagets etableringsanmälan kan inte lämnas i MinSkatt.
 • Aktiebolaget ska se till att ansöka om förskottsskatter. Om det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska varje delägare ansöka om förskottsskatter för sig.

Läs mer om

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024