Työpanokseen perustuvat osakepalkkiot

Osakepalkkion saaja on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan varainsiirtoveron saamistaan osakkeista. Varainsiirtovero liikeosakkeista on 1,6 %. Jos palkkioksi annetaan esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, varainsiirtovero on 2 %. Tarkista varainsiirtoveroprosentit.

Yhtiö voi antaa varainsiirtoveroilmoituksen ja maksaa varainsiirtoveron osakepalkkion saajan puolesta noudattaen alla olevia ohjeita.

Ohjeet osakepalkkion maksajalle

Kun saaja on yleisesti verovelvollinen

Osakepalkkion maksanut yhtiö täyttää ja allekirjoittaa paperiset varainsiirtoveroilmoituslomakkeet jokaisen osakepalkkion saajan puolesta. Samalla lomakkeella ei voi ilmoittaa usean saajan tietoja. 

Varainsiirtovero on maksettava erikseen kunkin osakepalkkion saajan omalla varainsiirtoveron viitenumerolla. Saaja näkee viitenumeronsa OmaVerosta tai yritys voi kysyä sitä Verohallinnolta puhelimitse.

Arvopapereiden varainsiirtovero pitää ilmoittaa ja maksaa 2 kuukauden kuluessa sitovan luovutussopimuksen tekemisestä.

Kun työnantaja maksaa varainsiirtoveron työntekijän puolesta, se on työntekijälle palkkaa, josta on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Työnantaja ilmoittaa työntekijän puolesta maksetun varainsiirtoveron tulorekisteriin muuna luontoisetuna. 

Osakepalkkion maksajan on esitettävä asianmukainen valtuutus varainsiirtoveroilmoituksen antamiseen osakepalkkion saajan puolesta. Valtuutus voi olla esimerkiksi vapaamuotoinen valtakirja, joka toimitetaan varainsiirtoveroilmoituksen mukana.

Kun saaja on rajoitetusti verovelvollinen

Kun osakepalkkion saaja on rajoitetusti verovelvollinen, yhtiö on varainsiirtoveron osalta perimisvelvollinen. Siinä tapauksessa yhtiön on ilmoitettava ja maksettava varainsiirtovero. Yhtiö on annettava varainsiirtoveroilmoitus osakepalkkion luovutuksesta OmaVerossa ja maksettava varainsiirtovero yhtiön omalla viitteellä. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava erikseen jokaisesta osakepalkkion saajasta. 

Usein kysyttyä

Jos ilmoitus on annettu myöhässä tai se on virheellinen, Verohallinto on yhteydessä osakepalkkion saajaan, joka on ilmoitus- ja maksuvelvollinen, vaikka osakepalkkion maksaja olisi antanut ilmoituksen hänen puolestaan. Myös mahdollinen vero ja viivästysseuraamukset määrätään osakepalkkion saajalle.

Jos osakepalkkio maksetaan työntekijälle arvopaperikauppiaan välityksellä, on arvopaperikauppias velvollinen maksamaan veron sekä antamaan varainsiirtoveroilmoituksen. Arvopaperikauppias voi maksaa veron kertasuorituksena kaikkien antamiensa varainsiirtoveroilmoitusten osalta.

Jos osakepalkkion saaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, osakepalkkion maksaneen yhtiön on annettava varainsiirtoveroilmoitus omissa nimissään ja maksettava varainsiirtovero omalla viitenumerollaan.

OmaVerossa annettavalla varainsiirtoveroilmoituksella rajoitetusti verovelvollinen saaja yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella, ulkomaalaisella tunnuksella, syntymäajalla ja/tai nimellä. Näistä yksilöintitiedoista nimi on pakollinen. Veron voi maksaa kertasuorituksena kaikkien varainsiirtoveroilmoitusten osalta.