Metsätalouden veroilmoitus 2C

Saat postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille.

Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos sinulla on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

Paperilomake 2C ja sen täyttöohjeet

Myös verotusyhtymä tai kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen OmaVerossa, jos sillä on Katso-tunniste. Lue lisää verotusyhtymän tai kuolinpesän veroilmoituksesta.

Veroilmoitusten määräpäivät 2020 

1. Metsätalouden veroilmoitus

Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään 2.3.2020, paitsi jos

  • harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna veroilmoitukset metsätaloudesta, maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta viimeistään 2.4.2020
  • olet rajoitetusti verovelvollinen (esim. asut ulkomailla), anna metsätalouden veroilmoitus toukokuussa samaan aikaan esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin, jos olet antanut tiedot muussa asiointikanavassa.

2. arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäveroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa.

Lue lisää metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksesta.

3. esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi 

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa 2020. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näet esitäytetystä veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi näkyy OmaVerossa jo 27.2.2020 ja saat sen postitse maaliskuun alussa. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 2.4.2020.

4. kiinteistötiedot

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot ja tee korjaukset viimeistään 5.5.2020.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa 2020. Kiinteistöverotuspäätöksen ulkoasu muuttuu ja kiinteistötietoja korjataan eri tavalla kuin aiemmin. Myös kiinteistöveron maksamisen eräpäivät muuttuvat.

Lue lisää kiinteistöverosta

Ilmoita OmaVerossa - näet edellisvuoden menojäännökset ja varaukset

OmaVerossa voit nyt antaa kaikki veroilmoitukset sekä ilmoittaa korjaukset kiinteistötietoihin. Vuoden 2019 veroilmoituksessa OmaVerossa on uusi ominaisuus: edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat valmiina veroilmoituspohjassa. Tämä helpottaa veroilmoituksen antamista.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Metsätalouden veroilmoituksen voit antaa vaihtoehtoisesti

Metsätalouden veroilmoitusta ei voi enää antaa Lomake.fi-verkkolomakkeella.

Veroilmoituslomakkeen mukana ei lähetetä painettua täyttöopasta tai palautuskuorta.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät OmaVerossa

Jos olet antanut veroilmoituksen jossain muussa kanavassa kuin OmaVerossa, esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä tai paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin.

Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton ja poistuu, kun ilmoituksesi on käsittelyssä.

Puolisoiden, yhtymien ja kuolinpesien veroilmoitus

Puolisoiden yhteinen metsätalouden veroilmoituslomake on lähetetty puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi. Jos kumpikaan puolisoista ei ole arvonlisäverovelvollinen tai molemmat puolisot ovat arvonlisäverovelvollisia, lomake on osoitettu sille puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50 % metsäomaisuudesta. Jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50 %, lomake on osoitettu puolisoista vanhemmalle.

Toinen puolisoista voi omistaa metsänsä myös täysin yhteisestä metsätaloudesta erillisenä. Jos hän hallitsee näitä yksin omistamiaan metsiä pysyvästi itsenäisesti, hän voi antaa niistä erikseen oman veroilmoituksen. Veroilmoituslomakkeen yläreunaan on silloin merkittävä rasti kohtaan "Oma erillinen ilmoitus".

Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä.

Palauta metsätalouden veroilmoitus 2.4.2020

Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on metsätalouteen liittyviä tuloja tai menoja, metsävähennykseen tai varauksiin ilmoitettavia tietoja. Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.4.2020 yhdessä muiden tuloveroilmoitusten kanssa.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Ilmoita metsätalouteen liittyvät arvonlisäverot samalla ilmoituksella maatalouden ja elinkeinotoiminnan arvonlisäverojen kanssa oman verokautesi mukaan.

Palauta yhtymän metsätalouden veroilmoitus  2C viimeistään 2.3.2020

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Anna metsäyhtymän puolesta yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus.

Yhtymä voi ilmoittaa OmaVerossa, jos sillä on Katso-tunniste.

Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti ja tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina. Verohallinto saa tiedon osakkaiden metsämaan omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Jos yhtymä on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä. Kun verokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus annetaan viimeistään 2.3.2020. Arvonlisävero pitää myös maksaa viimeistään 2.3.2020.

Pelkästään metsätaloutta harjoittavan metsäyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos sillä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokausi on kalenterivuosi eikä metsäyhtymä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä täyttää vain yhden yhteisen metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Palauta kuolinpesän metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.3.2020. Jos verokausi on kalenterivuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero 2.3.2020.

Kuolinpesä voi ilmoittaa OmaVerossa, jos sillä on Katso-tunniste.

Metsänomistukseen kuuluu normaalisti sekä omistus- että hallintaoikeus metsään. Jos hallintaoikeus kuitenkin erotetaan muulle kuin omistajalle, jää omistajalle oikeus omistaa metsäkiinteistö, mutta ei oikeutta nauttia sen tuottoa. Metsän hallintaoikeuden haltijalla on oikeus saada metsän tuotto ja tehdä sen mukaisesti puukauppoja.

Hallintaoikeuden haltijana sinut katsotaan tämän vuoksi metsätaloudesta verovelvolliseksi. Anna metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.3.2020. Huomaa, että sinulla ei kuitenkaan ole metsätalouden pääomatulojen verotuksessa mahdollisuutta metsävähennykseen eikä metsälahjavähennykseen.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, anna myös arvonlisäveroilmoitus viimeistään 2.3.2020.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Metsätalouden harjoittaja

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, sinun on annettava asianhoitajalle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden "veroasioiden hoito".

Katso-valtuuksia voi käyttää vielä vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Jos käytät Katso-valtuuksia, sinun on annettava asianhoitajalle OmaVeroa varten rooli "henkilön ja yrittäjän OmaVero".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesä ja verotusyhtymä tunnistautuvat verkkopalveluihin Katso-tunnisteella. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Muuta huomioitavaa metsänomistajalle

Ilmoita metsätalouden luovutusvoitot lomakkeella 9

Ilmoita metsäkiinteistön sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden myynnit OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Ilmoita jokainen myynti erikseen. Lisätietoa metsätalouden luovutusvoitoista.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Metsätalouden harjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Metsätalouden harjoittajan verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Milloin verovuoden verotus päättyy?

Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen ja se näkyy verotuspäätöksessäsi. Verotus päättyy kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Verotuksen päättymispäivä voi siirtyä, jos korjaat veroilmoitusta, puolisosi korjaa omaansa tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavaa tietoa.

Usein kysyttyä

Maa- tai metsätilalta myydystä maa-aineksesta saatua tuloa ei ilmoiteta maatalouden eikä metsätalouden veroilmoituksella. Se ilmoitetaan muuna pääomatulona esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) kohdassa "3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot". Ilmoita vastaavasti myyntituloihin kohdistuvat vähennykset kohdassa "Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot".

Huom.! Maatalousyhtymä ja metsäyhtymä ilmoittavat myyntitulot yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y. Tämä ei  kuitenkaan koske kiinteistöyhtymää, jonka kiinteistöllä ei ole maatalousmaata eikä metsää. Kiinteistöyhtymän osakkaat ilmoittavat osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista oman esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä OmaVerossa tai lomakkeella 50B.  

​Jos metsäyhtymän osakkaiden osuuksissa on tapahtunut muutoksia verovuoden 2019 aikana, 2C-lomake on joissakin tilanteissa lähetetty yhtymän lisäksi tai yhtymän sijaan virheellisesti osakkaille.

Sinun täytyy antaa metsätalouden veroilmoitus vain silloin, jos sinulla on ollut omasta metsästä saatuja metsätalouden tuloja, menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja. Vastaavasti yhtymä antaa veroilmoituksen, jos yhtymän omistamassa metsässä on ollut  tuloja, menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.