Vuokratulot

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa. Vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään verotettavaa vuokratuloa, tiedot on silti ilmoitettava. Vuokratulot verotetaan pääomatulona.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulojen veroprosentti
30 000 euroon asti 30 %
yli 30 000 eurosta 34 %

Kun saat vuokratuloa, sinun kannattaa muuttaa verokorttia tai hakea ennakkoveroa. Silloin vero kertyy ajantasaisesti ja vältyt vuokratuloista aiheutuneelta jäännösverolta.

Vaihtoehto 1: Tilaa uusi verokortti tai korota veroprosenttiasi

Voit korottaa esimerkiksi palkan tai eläkkeen veroprosenttia, niin että se riittää kattamaan myös vuokratuloista maksettavan veron. Veroprosenttia voit korottaa joko tilaamalla uuden verokortin tai ilmoittamalla suuremman veroprosentin suoraan esimerkiksi työnantajallesi.

Asioi verkossa

  • Tilaa uusi verokortti (vero.fi/verokortti)

    Ilmoita tiedot palvelun kohdassa  Pääomatulot > Vuokratulot. Valitse kohta Ennakonkannon alaiset tulot lasketaan mukaan verokortille. Lisäksi sinun on tarkistettava, että muutkin tulot, niistä pidätetyt verot sekä vähennykset ovat ajan tasalla.

  • Arvioi veroprosentti laskurilla (vero.fi/verolaskuri)
    Laskuriin on syötettävä kaikki tulot, niistä pidätetyt verot sekä vähennykset, jotta se laskee veroprosentin oikein. Voit ilmoittaa suuremman veroprosentin suoraan tulon maksajalle (työnantajalle tai eläkkeenmaksajalle). Veroprosentin korottamiseen et siis tarvitse uutta verokorttia.

Vaihtoehto 2: Hae ennakkoveroa

Verokortin muuttamisen sijaan Verohallinto voi laskea sinulle ennakkoveron maksuerät.  Saat ennakkoveropäätöksen mukana tilisiirtolomakkeet veron maksua varten. Ennakkovero maksetaan verovuoden aikana kahdessa tai useammassa erässä.

Asioi verkossa

Ilmoita tiedot palvelun kohdassa Pääomatulot > Vuokratulot. Kun maksat vuokratulojen veron ennakkoverona, valitse kohta Ennakonkannon alaisille tuloille lasketaan ennakkovero.

Ilmoita vuokratulot aina veroilmoituksella

Muista ilmoittaa vuokratulot aina veroilmoituksella, koska ne eivät siirry veroilmoitukselle automaattisesti verokortilta tai ennakkoverojen perusteella.

Anna veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus).

Siirry ilmoittamaan

Verovuoden 2017 tietoja ei voi vielä antaa tässä palvelussa. Palvelu avautuu 8.3.2018 niille asiakkaille, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.4.2018 (liikkeen- ja ammatinharjoittajat). Muille asiakkaille palvelu avautuu maaliskuun lopulla.

Voit ilmoittaa tiedot myös palauttamalla paperisen veroilmoituslomakkeen ja liitelomakkeen 7H tai 7K.

Muutokset vuokraustoiminnassa

Jos vuokratulon määrä muuttuu tai vuokraaminen keskeytyy tai loppuu, hae muutosta verokorttiin. Jos olet maksanut ennakkoveroa, hae ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistamista. Jos et hae erikseen ennakkoveron poistamista, maksamaton ennakkovero siirtyy maksumuistutuksen jälkeen ulosottoon.

Säilytä kuitit itselläsi

Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen, vaan säilytä ne ja toimita Verohallintoon vain pyydettäessä. Sinun on pidettävä vuokraustoiminnastasi muistiinpanoja, joihin sisältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot ja tositteet. Säilytä muistiinpanot 6 vuotta verotuksen päättymisestä lukien.

Mikä on vuokratuloa?

Vuokratuloa saat, kun annat omistamasi tai hallitsemasi esineen käyttöoikeuden toiselle rahakorvausta tai muuta rahanarvoista etuutta vastaan. Tavallisimmin vuokralle annetaan osakehuoneisto tai kiinteistö, mutta vuokratuloa on myös korvaus, joka on saatu esimerkiksi viikko-osakkeen, auton, asuntovaunun, veneen tai koneiden ja laitteiden luovuttamisesta toisen käyttöön.

Vuokratuloa ovat vuokran lisäksi muut vuokralaisen vuokranantajalle maksamat maksut, kuten vesimaksu tai autopaikan vuokra. Vuokravakuus sen sijaan ei ole vuokranantajan tuloa muuten kuin silloin, jos vakuus käytetään maksamattoman vuokran kuittaamiseen.

Ilmoita vuokratulo sen vuoden tulona, jona olet vuokran saanut

Jos vuokralainen esimerkiksi maksaa vuokran etukäteen edellisen vuoden puolella, vuokra katsotaan verotuksessa maksuvuoden tuloksi.

Esimerkki: Antti on maksanut vuonna 2016 Pekalle 11 kuukauden vuokran, sillä hän maksoi joulukuun vuokran vasta vuoden 2017 tammikuussa. Pekka ilmoittaa saamansa 11 kuukauden vuokratulot vuoden 2016 verotuksessa. Jos Antti maksaa kaikki vuoden 2017 vuokrat (12 kk) vuoden 2017 aikana, Pekka ilmoittaa vuoden 2017 vuokratuloiksi 13 kuukauden vuokran.

Ilmoita vain oma osuutesi vuokratuloista ja kuluista

Jos omistat vain osan vuokratusta kohteesta, ilmoita pelkästään oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista menoista. Esimerkiksi yhteisen sijoitusasunnon omistavat henkilöt ilmoittavat kumpikin vain oman osansa vuokratuloista ja niistä vähennettävistä kuluista.

Esimerkki: Aviopuolisot Sanna ja Pasi omistavat puoliksi osakehuoneiston, jonka he ovat vuokranneet Matti Meikäläiselle. Matti maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa eli Sanna ja Pasi saavat vuokratuloja yhteensä 9 600 euroa vuodessa. Huoneiston hoitovastike on 130 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 560 euroa vuodessa. Muita vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja on yhteensä 180 euroa. Sannan pitää ilmoittaa veroilmoituksessa oma osuutensa vuokratuloista (4 800,00 euroa) ja niihin kohdistuvista kuluista (780,00 euroa ja 90,00 euroa). Myös Pasin pitää ilmoittaa samat tiedot.

Jokaisen kohteen vuokratulot ja kulut on ilmoitettava erikseen

Jos omistat useita vuokrattavia asuntoja tai muita kohteita, sinun on ilmoitettava vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut erikseen jokaisesta vuokralla olevasta kohteesta. Siirrä yhteenlasketut vuokratulot tai -tappiot esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan Vuokratulot tai Vuokraustoiminnan tappiot.

Esimerkki: Asunnosta A saatu vuokratulo (kulujen vähentämisen jälkeen) on 4 500 euroa ja asunnon B vuokratulo 4 000 euroa. Asunnosta C on tullut vuokraustoiminnan tappiota 2 000 euroa. Kunkin asunnon vuokratuloista ja -kuluista täytetään oma erittely. Verotettavan vuokratulon määrä on yhteensä 8 500 euroa ja vuokraustoiminnan tappio 2 000 euroa.

Omistajalla ei aina ole hallintaoikeutta omaisuuteen. Esimerkiksi lahjanantaja voi pidättää lahjan hallintaoikeuden itsellään. Hallintaoikeuden omistajalla on oikeus käyttää omaisuutta ja saada sen tuotto, esimerkiksi vuokra.
Hallintaoikeus voi olla:
Testamenttiin perustuva käyttöoikeus tai lesken hallintaoikeus kuolleen puolison jäämistöön:

  • Jos leski hallitsee kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, vuokratulo tai muu omaisuuden tuottama tulo on verotuksessa lesken tuloa. Leski ilmoittaa saamansa vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut omassa verotuksessaan.

Lahjanantajan pidättämä hallintaoikeus:

  • Jos lahjanantaja on pidättänyt lahjoittamaansa omaisuuteen hallintaoikeuden, hänellä on oikeus myös omaisuudesta saatavaan vuokratuloon. Lahjanantaja eli hallintaoikeuden omistaja ilmoittaa vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut omassa verotuksessaan.

Esimerkki: Liisa on lahjoittanut tyttärelleen Maijalle osakehuoneiston ja pidättänyt siihen hallintaoikeuden. Huoneisto on ollut vuokrattuna. Liisa on saanut vuokratulot ja maksanut niihin kohdistuvat kulut. Liisa ilmoittaa vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut verotuksessaan.

Esimerkki: Aviopuolisot Hannu ja Leena ovat omistaneet vuokrahuoneiston puoliksi. Hannu kuolee. Hannulla ja Leenalla oli keskinäinen hallintaoikeustestamentti kaikkeen omaisuuteen. Testamentin perusteella Leena hallitsee kaikkea kuolinpesän omaisuutta. Leena saa koko vuokrahuoneiston tulot ja vastaa kuluista. Leena ilmoittaa kaikki vuokratulot ja kulut omassa verotuksessaan.

Vuokratuloa on myös alivuokrasuhteesta saatu tulo. Alivuokrasuhde syntyy, kun vuokralainen luovuttaa vuokraamansa kohteen toisen käytettäväksi vuokraa tai muuta vastiketta vastaan. Alivuokralaisen maksama vuokra on päävuokralaiselle veronalaista pääomatuloa.

Päävuokralainen saa vähentää vuokratulosta vuokraamiseen kohdistuvat kustannukset, kuten sen osuuden päävuokranantajalle maksamastaan kokonaisvuokrasta, joka vastaa vuokralaisen käytössä olevaa asunnon osaa.

Esimerkki: Hanna asuu vuokralla 65 m2:n osakehuoneistossa. Hän maksaa huoneistosta vuokraa 1 500 euroa kuukaudessa. Vuokra sisältää sähkön ja veden.

Hanna on vuokrannut 1.3.2017 alkaen asunnosta 12 m2:n huoneen Heidille. Keittiö ja kylpyhuone, yhteensä 28 m2, ovat yhteisessä käytössä. Heidi maksaa Hannalle vuokraa 700 euroa kuukaudessa.

Hanna saa vuoden 2017 aikana vuokratuloja 700 euroa x 10 kk = 7 000 euroa. Hanna saa vähentää vuokratulosta ne kulut, jotka kohdistuvat vuokraukseen. Tällainen kulu on Heidin käytössä olevaa asunnon osaa vastaava osuus siitä vuokrasta, jonka Hanna itse maksaa päävuokranantajalle: (12 m2 + 28 m2 x 50 %) / 65 m2 x 1 500 euroa x 10 kk = 6 000 euroa. Hannan verotettavaksi vuokratuloksi jää 1 000 euroa.

Omalta yritykseltä saatu vuokratulo on ilmoitettava verotuksessa. Vuokran tulee olla käyvän vuokran suuruinen.

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloihin saattaa sisältyä vuokratuloa, esimerkiksi pellon vuokraa. Tällaista vuokratuloa ei käsitellä erikseen pääomatulona, vaan se lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ns. jaettavaan yritystuloon.

Vuokratulot ilmoitetaan verotuksessa maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloina.

Jos muut kuin aviopuolisot omistavat yhdessä kiinteistön, Verohallinto muodostaa heistä verotusta varten kiinteistöyhtymän. Kiinteistöyhtymän vuokratulot ilmoitetaan kiinteistöyhtymän verotuksessa, ei henkilökohtaisessa verotuksessa. Kiinteistöyhtymän tulos jaetaan verotettavaksi yhtymän osakkaiden tulona.