Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verotusyhtymän perustaminen ja muutoksista ilmoittaminen

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kiinteistön yhteinen viljely, hallinta tai vuokraus. Tällä sivulla kerrotaan, miten verotusyhtymä perustetaan ja miten sen muutoksista ilmoitetaan Verohallintoon. Lisätietoa verotuksesta saat verotusyhtymien omilta sivuilta.

Verotusyhtymää kutsutaan toiminnan luonteen mukaan maatalousyhtymäksi, metsäyhtymäksi tai kiinteistöyhtymäksi. Verotusyhtymän tavoin perustetaan myös alv-yhtymä sekä sellainen elinkeinoyhtymä, jota ei ole merkitty kaupparekisteriin.

 • Maatalousyhtymäksi kutsutaan verotusyhtymää, jonka osakkaat harjoittavat yhdessä maataloutta tai maa- ja metsätaloutta.
 • Metsäyhtymä perustetaan, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä metsäkiinteistön tai heillä on metsään hallintaoikeus. Metsäyhtymä muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsä on vanhempien ja lasten tai sisarusten yhteisomistuksessa.
 • Kiinteistöyhtymä perustetaan esimerkiksi silloin, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä kiinteistön ja he hakeutuvat arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta (eli kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta).
 • Alv-yhtymä perustetaan, kun vähintään kaksi henkilöä tai yritystä alkaa harjoittaa yhdessä arvonlisäverollista liiketoimintaa. Yhteistä liiketoimintaa harjoittavat osakkaat rekisteröityvät arvonlisäverovelvollisiksi alv-yhtymänä. Alv-yhtymä muodostetaan vain niissä tilanteissa, jolloin ei voida muodostaa muuta verotusyhtymää.
 • Kaupparekisteriin merkitsemätön elinkeinoyhtymä on kahden tai useamman henkilön perustama yhteenliittymä, joka harjoittaa yhdessä elinkeinotoimintaa. 

Miten verotusyhtymä perustetaan?

Verotusyhtymä voidaan perustaa joko asiakkaan tai Verohallinnon aloitteesta.

Asiakkaan aloitteesta verotusyhtymä perustetaan esimerkiksi silloin, kun vähintään kaksi henkilöä alkaa yhdessä harjoittaa maataloutta tai metsätaloutta yhdessä omistamallaan kiinteistöllä tai he hakeutuvat arvonlisäverovelvolliseksi yhteisen kiinteistön vuokraamisesta.

Toimi näin, kun perustat yhtymän

 • Ilmoita verotusyhtymän tiedot perustamisilmoituksella Y2. Perustamisilmoituksen ja täyttöohjeet saat yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta (ytj.fi). Ilmoittaudu samalla perustamisilmoituksella tarvittaessa myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.
 • Kaikkien osakkaiden pitää allekirjoittaa perustamisilmoitus tai heidän on valtuutettava henkilö, joka hoitaa verotusyhtymän veroasiat. Valtuutuksen voi tehdä lomakkeella Valtakirja verotusyhtymän veroasioita varten (3810). Liitä valtakirja perustamisilmoituksen Y2 liitteeksi.
 • Liitä perustamisilmoitukseen kiinteistön kauppakirja tai muu saantokirja, jos et ole jo aiemmin toimittanut sitä Verohallinnolle. Saantokirjoja ovat kauppakirjan lisäksi esimerkiksi lahjakirja, perukirja, testamentti ja jakosopimus sekä ositussopimus.

Milloin Verohallinto perustaa verotusyhtymän?

Verotusyhtymä perustetaan Verohallinnon aloitteesta, jos yhtymän edellytykset täyttyvät, eikä asiakas itse ole rekisteröitynyt verotusyhtymäksi. Jos esimerkiksi useampi henkilö omistaa ja hallitsee yhdessä metsää, Verohallinto voi muodostaa heistä verotusyhtymän.

Lähtökohtaisesti verotusyhtymiä ei merkitä Verohallinnon aloitteesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittaudu tarvittaessa näihin rekistereihin muutosilmoituksella Y5.

Saat ilmoituksen verotusyhtymän perustamisesta

Kun Verohallinto on rekisteröinyt verotusyhtymän, ilmoitamme yhtymälle kirjeellä perustamisesta ja yhtymälle annetusta Y-tunnuksesta. Lähetämme myös erilliset päätökset mahdollisista rekisteröinneistä alv-rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Nämä kirjeet lähetetään yhtymän osoitteeseen.

Lisäksi yhtymän osakkaat saavat Verohallinnolta kirjeellä tiedon siitä, mitä vastuita heillä on yhtymässä. Kirje näkyy myös kunkin osakkaan OmaVerossa.

Verotusyhtymän nimi muodostetaan siten, että se kuvaa verotusyhtymän toimintaa. Verotusyhtymää kutsutaan tavallisesti toiminnan luonteen mukaan metsäyhtymäksi, maatalousyhtymäksi, kiinteistöyhtymäksi tai alv-yhtymäksi.

Toimintaa kuvaavan nimen jälkeen merkitään osakkaiden nimet aakkosjärjestyksessä: esimerkiksi Metsäyhtymä Esimerkkinen Pekka ja Esimerkkinen Riitta.

Verotusyhtymän osoitteeksi merkitään postiosoite, jonka yhtymä on ilmoittanut perustamisilmoituksella eli Y2-lomakkeella.

Kun verotusyhtymä perustetaan Verohallinon aloitteesta, verotusyhtymän osoitteeksi merkitään yhden osakkaan osoite. Osakkaille lähetettävässä verovastuukirjeessä kerrotaan, mihin osoitteeseen yhtymän veroposti lähetetään.

Osoitteenmuutoksen voi tehdä muutosilmoituksella Y5. Kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava muutosilmoitus tai heidän pitää valtuuttaa henkilö hoitamaan verotusyhtymän veroasiat.

Suosittelemme kaikille yhtymille sähköistä asiointia. Voit asioida yhtymän puolesta OmaVerossa, kun saat muilta osakkailta valtuuden veroasioiden hoitamiseen. Valtuuksia voi pyytää ja ne annetaan Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa kohdassa "Yrityksen valtuudet".

Jos asioit verotusyhtymän puolesta paperilomakkeella, lomakkeeseen tarvitaan kaikkien verotusyhtymän osakkaiden allekirjoitukset. Osakkaat voivat myös täyttää alla olevan paperisen valtakirjan ja valtuuttaa yhden osakkaistaan tai muun henkilön yhtymän asianhoitajaksi. Valtuutettu asianhoitaja voi hoitaa itsenäisesti kaikkia verotusyhtymän veroasioita. Valtakirjalla ei kuitenkaan voi antaa oikeuksia OmaVeron käyttöön, vaan asianhoitajan pitää hakea erikseen Suomi.fi-valtuutta.

Ilmoita verotusyhtymän tilinumero OmaVerossa, jos sinulla on Suomi.fi-valtuudet verotusyhtymän veroasioiden hoitoon.

Jos tilinumeron ilmoittaminen ei onnistu OmaVerossa, ilmoita tilinumero lomakkeella  Yritysasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (7209) Arvonlisäverovelvollinen verotusyhtymä voi ilmoittaa tilinumeron paperilomakkeella vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Tilinumeroilmoituksessa on oltava jokaisen osakkaan allekirjoitukset tai valtuutus.

Lue lisää tilinumeron ilmoittamisesta ja muuttamisesta.

Verotusyhtymän osakkuudet muuttuvat, kun yhtymän osakas luovuttaa osuutensa yhtymän käytössä olevasta omaisuudesta – esimerkiksi myy tai lahjoittaa osuutensa yhteisestä metsästä. Luovutus voi johtaa myös yhtymän lakkaamiseen, jos jäljelle jää vain yksi osakas. Luovutuksen seurauksena voi syntyä uusi yhtymä, jos esimerkiksi osakkaat vaihtuvat.

Ilmoita verotusyhtymän osakasmuutokset muutosilmoituksella Y5. Liitä mukaan asiakirja, josta muutos käy ilmi. Muutosilmoituksen Y5 saat YTJ:n sivuilta (ytj.fi).

Jos verotusyhtymän osakas kuolee, Verohallinto merkitsee kuolinpesän verotusyhtymän osakkaaksi. Tästä ei lähetetä erillistä ilmoitusta verotusyhtymälle eikä muille osakkaille. Kuolinpesä on verotusyhtymän osakas siihen asti, kunnes kuolinpesä jaetaan tai kiinteistö myydään. Kun kuolinpesä on jaettu, verotusyhtymän pitää ilmoittaa osakasmuutoksista Verohallinnolle muutosilmoituksella Y5.

Huomaa, että mahdollinen Suomi.fi-valtuutus päättyy, jos verotusyhtymän osakas kuolee. Tässä tilanteessa valtuutus pitää hakea uudelleen.

Milloin verotusyhtymän toiminta päättyy?

Verotusyhtymän toiminta päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yksi tai useampi osakas myy tai lahjoittaa oman osuutensa ja verotusyhtymään jää vain yksi osakas tai kaksi osakasta, jotka ovat keskenään puolisoita.
 • Kaikki osakkaat myyvät osuutensa verotusyhtymän omaisuudesta samanaikaisesti yhdelle ostajalle, joka ei ennestään ollut verotusyhtymän osakas.
 • Osakkaina on kaksi henkilöä, jotka ovat menneet keskenään naimisiin tai avoliitossa asuville osakkaille on syntynyt yhteinen lapsi. Silloin heitä pidetään verotuksellisina puolisoina.

Metsäyhtymä purkautuu, kun metsäkiinteistöjen yhteinen omistus tai hallinta päättyy. 

Maatalousyhtymä purkautuu, kun maataloutta ei enää harjoiteta yhdessä tai maatilakiinteistön yhteinen omistus loppuu.

Kiinteistöyhtymä purkautuu, jos kiinteistöä koskeva yhteinen arvonlisäverovelvollisuus päättyy, esimerkiksi kiinteistön vuokraus arvonlisäverollisessa toiminnassa loppuu.

Alv-yhtymä purkautuu, jos osakkaat eivät enää harjoita liiketoimintaa yhdessä. Alv-yhtymä purkautuu myös silloin, jos sen perusteena olevat asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet eivät enää ole osakkaiden yhteisessä hallinnassa.

Kaupparekisteriin merkitsemätön elinkeinoyhtymä purkautuu, kun elinkeinotoimintaa ei enää harjoiteta yhdessä.

Toimi näin, kun verotusyhtymän toiminta päättyy

Ilmoita verotusyhtymän toiminnan päättymisestä lopettamisilmoituksella Y5. Kirjoita lomakkeen Lisätietoja-kohtaan, että verotusyhtymän toiminta päättyy ja liitä mukaan asiakirja (esimerkiksi kauppakirja), josta muutos käy ilmi. Ilmoita samalla lomakkeella myös arvonlisäverovelvollisuuden, ennakkoperintärekisteröinnin tai työnantajarekisteröinnin päättymisestä.

Voit ilmoittaa verotusyhtymän päättymisestä OmaVerossa vain silloin, jos ilmoitat samalla arvonlisäverovelvollisuuden, ennakkoperintärekisteröinnin tai työnantajarekisteröinnin päättymisestä. Liitä mukaan asiakirja, jossa ilmoitat verotusyhtymän päättymisestä sekä asiakirja, josta muutos käy ilmi.

Puolisoista ei muodosteta verotusyhtymää

Verotusyhtymää ei lähtökohtaisesti muodostu puolisoiden yhdessä harjoittamasta toiminnasta. Jos siis harjoitat esimerkiksi maa- tai metsätaloutta puolisosi kanssa, kyseessä ei ole verotusyhtymä..  

Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.

Puolisot voivat kuitenkin halutessaan vaatia alv-yhtymän perustamista yhteistä arvonlisäverollista toimintaa varten, jos molemmilla puolisoilla on sekä itsenäistä että yhteistä arvonlisäverollista toimintaa. Silloin heidän pitää antaa yhteisestä toiminnastaan perustamisilmoitus Y2. Lue lisää alv-yhtymistä.

Puolisoiden yhdessä harjoittamasta toiminnasta muodostetaan verotusyhtymä myös silloin, jos toinen puolisoista on rajoitetusti verovelvollinen (ulkomaalainen) tai molemmat puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia.

Jos puolisot ovat muuttaneet pysyvästi erilleen lopettaakseen yhteiselämänsä, heitä ei enää pidetä puolisoina sinä verovuonna. Silloin yhdessä harjoitetusta toiminnasta voi syntyä verotusyhtymä.

Leski ja kuolinpesä verotusyhtymän osakkaina

Verotus kuolinvuodelta menee samalla tavalla kuin silloin, jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun. Puolisoita koskevia säännöksiä sovelletaan vielä kuolinvuoden verotuksessa, mutta ei enää sen jälkeen.

Kuolinpesän metsätalous

Verohallinto muodostaa kuolinvuoden jälkeen leskestä ja kuolinpesästä metsäyhtymän, jos he omistavat yhdessä metsää eivätkä ole vielä tehneet verotusyhtymän perustamisilmoitusta.  Ilmoitamme yhtymän muodostamisesta verotusyhtymälle ja verovastuista jokaiselle yhtymän osakkaalle. Yhdessä metsäyhtymässä voi olla vain samoin omistusosuuksin omistettuja metsiä.

Jos metsätila jaetaan perinnönjaossa usealle perilliselle määräosin, toiminta jatkuu joko aiemmassa metsäyhtymässä tai uudessa metsäyhtymässä.

 • Toimintaa voidaan jatkaa aiemmassa metsäyhtymässä ja sen Y-tunnuksella, jos leskelle jää perinnönjaon jälkeen osuus yhteisesti omistetusta metsäkiinteistöstä. Jos kuolinpesä on jaettu, ilmoitamme metsäyhtymään uutena tuleville osakkaille heidän verovastuistaan.
 • Jos leskelle ei jää osuutta yhteisestä metsäkiinteistöstä, perinnönsaajien kesken perustetaan uusi metsäyhtymä. Silloin yhtymä saa uuden Y-tunnuksen.

Kuolinpesän maatalous

Yhdessä harjoitettu maatalous verotetaan kuolinvuoden jälkeen pääsääntöisesti kuolinpesän verotuksessa.

Maatalousyhtymää ei muodosteta, jos maatila oli joko kokonaan vainajan omistama tai puolisoiden yhteisesti omistama. Jos yhdessä harjoitettuun maatalouteen kuitenkin kuuluu jotain lesken yksin omistamaa varallisuutta, esimerkiksi peltoja, muodostuu toiminnasta kuolinvuoden jälkeen lesken ja kuolinpesän maatalousyhtymä.

Jos maatila jaetaan perinnönjaossa usealle perilliselle määräosin, muodostuu yhteisesti omistetuista joko metsä- tai maatalousyhtymä.

Lue lisää: Kuolinpesä maatalouden tai metsätalouden harjoittajana

Verotusyhtymän verotus

Tarkempaa tietoa verotusyhtymien verotuksesta saat eri yhtymien sivuilta:

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024