Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om omprövning av förskottsuppbörd

Denna anvisning gäller privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, delägare i sammanslutning samt jord- och skogsbruksidkare.

Du kan ansöka om en ändring av förskottsuppbörden

 • när det är fråga om ditt eget skatteärende
 • när beslutet direkt kan påverka ditt skattebelopp eller du är ansvarig för betalningen av skatten.

Gör så här innan du begär omprövning

 1. Om det sker ändringar i dina inkomster eller avdrag ska du helst anmäla de nya uppgifterna i MinSkatt.
 2. Om du får avslag på avdrag eller annat som du yrkat på och du inte är nöjd med motiveringen kan du be Skatteförvaltningen om ett separat beslut i vilket ändring får sökas. Du kan begära det i MinSkatt, per telefon eller med en fritt formulerad ansökan. 
 3. När du har fått ett beslut i vilket ändring får sökas kan du begära omprövning av förskottsuppbörden enligt anvisningarna på denna sida.

Anvisningar för begäran om omprövning

1

När kan jag begära omprövning?

Begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar från det att du fått del av beslutet.

Om den utsatta dagen för att begära omprövning infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan omprövning begäras på den följande vardagen. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen.

2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan göra en begäran om omprövning i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Skatteärenden.
 2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
 3. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt: kan du begära omprövning på en pappersblankett eller en fritt formulerad ansökan.

3

När du har lämnat omprövningsbegäran

Skattekort eller källskattekort: Prestationsbetalaren ska iaktta det gällande beslutet även om du begärt omprövning av beslutet.

Förskottsskatt: Betala skatten senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller utsökningsförbud för skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din omprövningsbegäran har behandlats får du ett beslut om det i MinSkatt och hem per post. Du kan kontrollera en uppskattning av handläggningstiderna för ansökningar

Mer information och anvisningar om omprövning

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

 • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
 • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
 • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

 • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
 • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2017