Tidsfrister för besvär

Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts 2017 eller därefter

Tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen är 60 dygn räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 eller tidigare

Besvärstiden till förvaltningsdomstolen är fem år räknat från början av det år som följer på året då arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Kontrollera besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beslutet. Om din omprövningsbegäran gällde ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken