Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av hemlösöre

Du kan sälja vanligt hemlösöre skattefritt, om vinsterna på försäljningen underskrider 5 000 euro. På den överskridande delen betalas skatt på överlåtelsevinsten. Försäljningsförluster kan inte dras av i beskattningen.

Om du säljer hemlösöre i samband med en bostadsaffär, ska en förteckning över lösöret sammanställas och bostads- och lösöresandelarna specificeras i försäljningspriset.

Utrustning och delar som hör till en fastighet eller en bostadsaktie hör inte till hemlösöre

Utrustning och delar som hör till en fastighet eller en bostadsaktie kan inte säljas som hemlösöre, utan ingår i bostadsaktie- eller fastighetsaffären och totalpriset.

Delar är sådana fasta anordningar och tillbehör i bostaden som inte kan lösgöras utan att det lämnar tydliga och förfulande spår. Dessa omfattar exempelvis ledstänger, garderober, växande träd och buskar samt badrums- och köksinventarier. Utrustning omfattar föremål som anknyter till fastighetens användningsändamål. Utrustning inkluderar exempelvis kylskåp och frys, persienner, torkställningar utomhus samt postlåda.

Vid försäljning av hemlösöre ska priset specificeras och en förteckning över lösöret sammanställas

Om vanligt hemlösöre, till exempel möbler, säljs i samband med en bostadsaffär, ska försäljningspriset uppdelas mellan bostaden och lösöret. Utredningen ska företes för Skatteförvaltningen. Utredningen innehåller en förteckning över lösöret som har undertecknats av säljaren och köparen. Förteckningen över lösöret ska också innehålla en lista över de föremål som ingår i det sålda lösöret och anskaffningstidpunkten för samtliga föremål samt värdet vid tidpunkten för försäljningen. Som värde på föremålen används deras verkliga värde som begagnade, inte värdet på motsvarande nya föremål eller det ursprungliga anskaffningspriset.

Prisuppskattningarna får inte vara i summor eller grundlöst uppskattade. För varje föremål ska därför karaktären, anskaffningsåret och ett motiverat nuvärde redas ut i förteckningen över lösöret.

Försäljningsvinsten beräknas separat för varje familjemedlems lösöresinnehav.

Bilar, båtar och placeringsobjekt hör inte till sedvanligt hemlösöre

Bilar, båtar, värdefulla tavlor och konstföremål eller andra placeringsobjekt hör inte till sedvanligt hemlösöre. Försäljningsvinsterna av dessa utgör beskattningsbar kapitalinkomst.

Försäljningsförlusten på sedvanligt hemlösöre, bil, båt eller annan egendom som är avsedd för personligt bruk kan i beskattningen inte dras av från exempelvis försäljningsvinsterna.

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2020