Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Primärproducent – observera undantagen i lättnad vid den nedre gränsen

Momsskyldiga primärproducenter inom jord- och skogsbruk kan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen, såsom alla andra företagare. En momsskyldig som idkar enbart skogsbruk har dock inte rätt till lättnad vid den nedre gränsen.

Det finns dock några särdrag vid beräkningen av lättnad vid den nedre gränsen för primärproducenter: alla inkomster av jord- och skogsbruk beaktas inte vid beräkningen av lättnad vid den nedre gränsen.

När lättnaden beräknas räknas följande inkomster inte med i omsättningen:

  • inkomst för skogsbruk (t.ex. inkomst från virkesförsäljning)
  • skattefria stöd
  • vederlag för försäljning av anläggningstillgångar och värdet på eget bruk av anläggningstillgångar
  • vederlag för upplåtelse av nyttjanderätten till en fastighet då den skattskyldige självmant har ansökt om att bli skattskyldig för fastighetsuthyrning (t.ex. utarrendering av åker eller byggnad).

Inkomsten från utarrendering av åkrar är vanligen momsfri och den räknas med i den omsättning som berättigar till lättnad. Om primärproducenten har ansökt om att bli momsskyldig för utarrendering av åker, räknas dessa inkomster inte med i omsättningen.

Vid beräkning av lättnaden beräknas följande skatter inte med i skattebeloppet:

  • moms som betalas för försäljning av skogsbruk och som avdras från inköp av skogsbruk
  • skatt som betalas på överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet (t.ex. momsskyldig utarrendering av åker eller byggnad) och avdragbar skatt som hänför sig till skattepliktig utarrendering
  • skatt på försäljning av anläggningstillgångar (t.ex. traktor)
  • skatt som betalas på basis av omvänd skattskyldighet (t.ex. skatt som betalas för köparens räkning för köp av byggtjänster)

Exempel: Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022 uppgår den omsättning för primärproducent som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen till 15 000 euro, av vilken momsen på försäljning (24 %) är 3 600 euro. Momsen som kan avdras inom jord- och skogsbruket uppgår till sammanlagt 5 400 euro. Denna summa innefattar 3 000 euro avdragbara mervärdesskatter inom skogsbruk. Inom skogsbruket finns ingen moms att betala.

Skatten som redovisas för räkenskapsperioden är 1 800 euro negativ (3 600 euro – 5 400 euro).

I formeln är den skatt som berättigar till lättnad 1 200 euro: 3 600 euro i skatter på försäljning minus övriga skatter som ska dras av exklusive skatter inom skogsbruk (5 400 euro – 3 000 euro = 2 400 euro).

Beloppet för lättnad vid den nedre gränsen är 900 euro.

1 200 - (15 000 – 10 000) x 1 200 = 900
                      20 000

 

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020