Momsbeskattning av försäljning av kommunägda utvecklingsbolag

En kommun och ett kommunägt utvecklingsbolag är separat skattskyldiga. Detta innebär att affärstransaktioner mellan en kommun och ett kommunägt utvecklingsbolag i momsbeskattningen behandlas på motsvarande sätt som affärstransaktioner mellan vilka andra självständiga parter som helst, vilka är separata från varandra

Allmänt om momsbeskattningen

Moms ska betalas på all försäljning av tjänster och varor mot vederlag vilken sker i affärsverksamhetsform i Finland och inte separat föreskrivits som momsfri i mervärdesskattelagen.  Till exempel försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster, försäljning av socialvårdstjänster och försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster har föreskrivits som momsfri försäljning i mervärdesskattelagen.

Med försäljning av en vara avses överlåtelse av äganderätten till en vara mot vederlag. Med försäljning av en tjänst avses å sin sida tillhandahållande eller överlåtelse av en tjänst mot ett vederlag. Vederlag är det pris mot vilket en vara överlåts eller en tjänst tillhandahålls. Läs mer om momsbeskattning.

Utvecklingsbolagets verksamhet

Verksamheten hos ett kommunägt utvecklingsbolag kan utgöras av till exempel:

  • tjänster som utvecklingsbolaget producerar för en kommun utifrån ett delägaravtal
  • försäljning av varor och tjänster av ett utvecklingsbolag till företag, privatpersoner eller andra aktörer
  • projektverksamhet, där en del av finansieringen fås i form av stöd och bidrag

Försäljning av varor och tjänster av ett utvecklingsbolag till delägarkommuner och andra aktörer

När ett utvecklingsbolag utifrån ett delägaravtal och mot ett vederlag producerar tjänster för en kommun, handlar det om momspliktig försäljning av tjänster. Också då ett utvecklingsbolag säljer varor eller tjänster till företag, privatpersoner eller andra aktörer, handlar det om momspliktig försäljning.

Ibland kan betalningar som ett utvecklingsbolag tagit emot kallas för till exempel stöd eller bidrag. I bedömningen av karaktären på betalningen är det dock inte av betydelse om betalningen kallas för stöd, bidrag, annan betalning eller finansiering (t.ex. kommunpeng). Om en betalning är ett vederlag för en överlåten vara eller en tillhandahållen tjänst, handlar det ur momsbeskattningssynvinkel om försäljning av en vara eller en tjänst.

Momsplikten för ett utvecklingsbolags projektverksamhet

Ett utvecklingsbolag kan idka momspliktig försäljning av varor eller tjänster i samband med projektverksamhet som det utövar. Också projektadministrering som utövas av utvecklingsbolag kan vara momspliktig försäljning av en tjänst. Ofta fås olika stöd och bidrag för projekt.

Stöd och bidrag

Stöd och bidrag kan vara momspliktiga eller momsfria. Stöd och bidrag faller utanför momsbeskattningen då de inte utgör vederlag för överlåtelse av en vara eller tillhandahållande av en tjänst. I så fall handlar det om en post som lämnar utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen.

Om ett stöd eller ett bidrag dock beviljas på grund av att stödmottagaren överlåter varor eller tillhandahåller tjänster antingen till stödmottagaren eller en tredjepart, är stöden och bidragen underkastade momsbeskattning. I så fall kan ett stöd eller ett bidrag i sin helhet eller partiellt utgöras av det vederlag, det vill säga det pris, mot vilket varor överlåts eller tjänster tillhandahålls. I så fall handlar det om försäljning enligt mervärdesskattelagen.

Momspliktig försäljning eller vederlagsfri finansiering?

I bedömningen av momsplikten på finansiering som ett utvecklingsbolag fått, ska det med andra ord prövas om utvecklingsbolaget överlåter varor eller tillhandahåller tjänster mot den finansiering som det mottagit. I regel kan det konstateras att då finansiären är en delägarkommun eller ett företag, betalar finansiären för att få en vara eller en tjänst i vederlag. I så fall handlar det om momspliktig försäljning. Om en kommun till exempel betalar till ett utvecklingsbolag för en tjänst, som kommunen konkret drar nytta av, handlar det om momspliktig försäljning av en tjänst av utvecklingsbolaget till kommunen.

Stöd och bidrag som fåtts av staten och EU för olika projekt är i allmänhet momsfria. Momsfriheten baserar sig på att stöd som fåtts av staten och EU i allmänhet är offentliga allmänna stöd, som ges för att förbättra de allmänna förutsättningarna för verksamheten. Sådana offentliga allmänna stöd är inte vederlag för överlåtelse av någon vara eller tillhandahållande av någon tjänst och de faller följaktligen utanför tillämpningsområdet för momsbeskattningen.

Det finns skäl att bedöma momsplikten för varje projekt från fall till fall. Också momsplikten för varje finansieringspost som fåtts i ett projekt ska bedömas från fall till fall. För samma projekt är det möjligt att finansiering fås från många olika källor (t.ex. från EU, staten, företag, privatpersoner, föreningar, stiftelser). Då kan det ofta hända att en del av finansieringen är momsfri (t.ex. EU-stöd och statsstöd) och en del momspliktig (t.ex. vederlag som fåtts av en delägarkommun och företag).

Stöd som delats ut via den huvudsakliga genomföraren

I projekt är det möjligt att en delgenomförare verkar vid sidan om den huvudsakliga genomföraren. I så fall är det möjligt att man förfar till exempel på så sätt att projektets huvudsakliga genomförare ansöker om finansiering för projektet och kanaliserar den vidare till en delgenomförare av projektet. Om stöd ges till en huvudsaklig genomförare av ett projekt på så sätt att projektets delgenomförare inte är kända av stödgivaren, handlar det om stöd som projektets huvudsakliga genomförare fått. När en huvudsaklig genomförare av ett projekt vidareförmedlar stöd som den mottagit, handlar det om en ny situation där den huvudsakliga genomföraren innehar en ställning som beviljare av stöd och momsplikten för stödet ska bedömas separat. I typfallet ska moms betalas på sådant stöd som den huvudsakliga genomföraren delat ut vidare, det vill säga att det handlar om en situation med underleverans av en vara eller en tjänst. Om stöd eller bidrag dock beviljas via den huvudsakliga genomföraren av ett projekt på så sätt att delgenomförarna är kända av den ursprungliga stödgivaren och den ursprungliga stödgivaren känner till att denne delar ut stöd uttryckligen till ifrågavarande delgenomförare, anses det handla om stöd som mottagits av delgenomförarna. I så fall kvarstår stödets ursprungliga karaktär till exempel som momsfritt statsstöd ända fram till delgenomförarna, det vill säga att det inte handlar om underleverans för projektet.

Köparens inverkan på momsfriheten

I bedömningen av den verksamhet som ett utvecklingsbolag utövar finns det därtill skäl att observera att köparens status vanligtvis inte är av betydelse i prövningen av momsplikten för utvecklingsbolagets försäljning. Ett utvecklingsbolag kan följaktligen inte sälja varor eller tjänster momsfritt utifrån den grunden att varan eller tjänsten köps till exempel av en skola, en förening eller en stiftelse.

Handledning och närmare uppgifter

Vid Skatteförvaltningen bereds för närvarande en detaljerad skatteanvisning om momsbeskattning av stöd och bidrag. Avsikten är att publicera anvisningen under år 2021.

Om ett utvecklingsbolag har frågor om momsbeskattningen, kan bolaget till exempel begära avgiftsfri skriftlig handledning av Skatteförvaltningen eller ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande. Som alternativ till skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande, är det i vissa fall möjligt att föra ett preliminärt samtal.