Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vid utbetalning av dividend

Vid utbetalning av dividend ska utbetalaren i regel verkställa förskottsinnehållning om dividenderna betalas ut till fysiska personer eller ta ut källskatt om det är fråga om begränsat skattskyldiga fysiska personer, samfund eller sammanslutningar. Utbetalaren ska dessutom sköta andra deklarationer och anmälningar, såsom deklarera skatter på eget initiativ och lämna årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Utbetalning av dividend till fysiska personer

Läs nedan anvisningarna till situationer där dividend betalas ut till allmänt eller begränsat skattskyldiga fysiska personer. Definitionerna av allmänt och begränsat skattskyldiga fysiska personer finns på sidan Innan dividend betalas ut i punkten Fysisk person eller dödsbo som dividendtagare. 

När dividend betalas ut till allmänt skattskyldiga fysiska personer i Finland eller inhemska dödsbon ska utbetalaren verkställa förskottsinnehållning. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållningen genom att i samband med dividendutbetalningen dra av ett belopp enligt förskottsinnehållningssatsen och redovisa beloppet till Skatteförvaltningen.

Utbetalaren lämnar också uppgifter om den utbetalade dividenden och den verkställda förskottsinnehållningen i nödvändiga anmälningar och deklarationer till Skatteförvaltningen. Anmälningar och deklarationer som hänför sig till dividender 

Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats och i anvisningarna Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen och Förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag – så här deklarerar och betalar du skatten.

Förskottsinnehållningsbeloppet

 • På dividender och dividendersättningar som andra än offentligt noterade bolag betalar ut är förskottsinnehållningen 7,5 procent upp till 150 000 euro och 28 procent av den överstigande delen.
 • På dividender och dividendersättningar som offentligt noterade bolag betalar ut är förskottsinnehållningen i regel 25,5 procent.
  • Om lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder tillämpas på bolaget (s.k. REIT-bolag) som betalar ut dividend är förskottsinnehållningen på dividenden dock 30 procent.
  • När det gäller förvaltarregistrerade aktier kan det också vara fråga om en situation där utbetalaren har uppgifter om att dividendtagaren är finländsk men inte identifierande uppgifter som behövs i årsanmälan. Då ska förskottsinnehållningen på dividenden verkställas enligt 50 procent. Specialsituationer som hänför sig till förvaltarregistrerade aktier och förskottsinnehållning behandlas närmare på sidan Dividend som betalats ut på allmänt skattskyldigs förvaltarregistrerade aktie - Förskottsinnehållning 50 % och i den detaljerade anvisningen Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig.
  • På dividend som betalas in på ett aktiesparkonto eller på ett konto för långsiktigt sparande (så kallat LS-konto) verkställs ingen förskottsinnehållning. Dividender som betalats in på aktiesparkonton eller LS-konton beskattas inte vid tidpunkten för mottagningen utan skatt betalas först sedan när dividendtagaren tar ut medel från kontot. Den förskottsinnehållning som verkställs i samband med uttaget av avkastning behandlas i fråga om aktiesparkonton i den detaljerade anvisningen Beskattning av aktiesparkonton och i fråga om LS-konton i den detaljerade anvisningen Verkställande av förskottsinnehållning.
  • Ingen förskottsinnehållning verkställs om dividenden är högst 20 euro.

Specialsituationer som gäller förskottsinnehållning

 • Dividend som grundar sig på arbetsinsats utgör antingen lön eller arbetsersättning för mottagaren i beskattningen.
  • På en arbetsinsatsdividend som utgör lön verkställer utbetalaren förskottsinnehållningen enligt bestämmelserna om lön.
  • Verkställandet av förskottsinnehållning på en arbetsinsatsdividend som utgör arbetsersättning beror på om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, och om dividendtagaren är samma person utifrån vars arbetsinsats dividenden utdelas. Om dividendtagaren är förskottsuppbördsregistrerad behöver betalaren inte verkställa förskottsinnehållning eftersom mottagaren betalar förskottsskatterna själv. Om mottagaren däremot inte är förskottsuppbördregistrerad ska prestationsutbetalarenen verkställa förskottsinnehållning. Om mottagaren av arbetsinsatsdividend är en annan person än hen som utfört arbetsinsatsen ska inte förskottsinnehållning verkställas. Dividenden beskattas då i den slutliga beskattningen av personen.
  • I regel lämnas inga årsanmälningar om arbetsinsatsdividender utan de anmäls i stället till inkomstregistret.
  • Beskattningen av arbetsinsatsdividender beskrivs närmare i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividend och överskott som baserar sig på arbetsinsatsen. I anvisningen behandlas bland annat en situation där arbetsinsatsdividenden inte delas ut direkt, utan via ett holdingbolag.
 • Utländska bolag verkställer inte förskottsinnehållning på de dividender som de betalar ut men beroende på skatteavtalet kan utbetalaren ta ut källskatt på dividenden i sin hemviststat. I fråga om årsanmälan om dividender som utländska bolag betalat ut används Årsanmälan om förmedlade utländska dividender enligt postbeskrivningen VSULKOSE. Dividender som utbetalas från utlandet behandlas närmare på sidan Specialsituationer i dividendutbetalning i punkten Dividender och kapitalåterbäringar som betalas från utlandet.

Ett i utlandet grundat och registrerat samfund vars plats för verklig ledning finns i Finland jämställs med en inhemsk dividendutbetalare i inkomstbeskattningen. Dessa samfund som betalar ut dividend har sålunda samma förpliktelser i anslutning till verkställande av förskottsinnehållning samt anmälningar och deklarationer som de inhemska samfund som betalar ut dividend. Läs mer om dessa samfunds prestationer i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund i punkt 4.3 Prestationer som ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund betalat.

När dividend betalas ut till en i Finland begränsat skattskyldig fysisk person, tar utbetalaren i princip ut källskatt på dividenden. I samband med dividendutbetalningen tar utbetalaren ut källskatten enligt källskatteprocenten och redovisar den till Skatteförvaltningen.

Utbetalaren lämnar också nödvändiga anmälningar och deklarationer till Skatteförvaltningen om den utbetalade dividenden och uttagna källskatten. Deklarationen och anmälan i fråga om dividender är skattedeklaration för skatter på eget initiativ och årsanmälan lämnas antingen

Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats och i anvisningarna Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter och Källskatt på dividender, överskott från andelslag och räntor (begränsat skattskyldiga) – så här deklarerar och betalar du skatten.

Källskattesatsen

En begränsat skattskyldig fysisk person kan under vissa förutsättningar yrka på att den mottagna dividenden beskattas i en ordning enligt lagen om beskattningsförfarande. Yrkandet kan i allmänhet lämnas först efter att beskattningen i hemviststaten upphört och därmed påverkar detta inte förfarandet för utbetalaren. Läs mer om yrkandet i den detaljerade anvisningen Dividender, räntor och royaltyer hos begränsat skattskyldiga i punkt 3.3.2 Beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande.

Utbetalning av dividend till samfund

Läs nedan anvisningarna till situationer där dividend betalas ut till allmänt eller begränsat skattskyldiga samfund. Definitionerna av allmänt och begränsat skattskyldiga samfund finns på sidan Innan dividend betalas ut i punkten Samfund som dividendtagare.

När dividendtagaren är ett i Finland allmänt skattskyldigt samfund, verkställer utbetalaren inte förskottsinnehållning på dividenden.

Även om ingen förskottsinnehållning verkställs ska utbetalade dividender rapporteras i årsanmälan om dividender. Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats.

När dividendtagaren är ett i Finland begränsat skattskyldigt samfund, tar utbetalaren i princip ut källskatt på dividenden. I samband med dividendutbetalningen tar utbetalaren ut källskatten enligt källskatteprocenten och redovisar den till Skatteförvaltningen.

Utbetalaren lämnar också nödvändiga anmälningar och deklarationer till Skatteförvaltningen om den utbetalade dividenden och uttagna källskatten. Deklarationen och anmälan i fråga om dividender är skattedeklaration för skatter på eget initiativ och årsanmälan lämnas antingen

Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats och i anvisningarna Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter och Källskatt på dividender, överskott från andelslag och räntor (begränsat skattskyldiga) – så här deklarerar och betalar du skatten.

Källskattesatsen

Ingen källskatt tas ut om skattebeloppet på den källskattepliktiga inkomsten av samma utbetalare till en och samma mottagare uppgår till högst tio euro under en kalendermånad.

Utbetalning av dividend till sammanslutningar

I beskattningen betraktas sammanslutningar inte som separata skattskyldiga och därmed är sammanslutningar själv inte allmänt eller begränsat skattskyldiga. Inkomsten för en sammanslutning fördelas för att beskattas som delägarnas inkomst.

Utbetalaren av dividend ska visserligen identifiera om sammanslutningen är inhemsk eller utländsk. Läs anvisningarna nedan till dessa situationer. Definitionen av inhemska och utländska sammanslutningar finns på sidan Innan dividend betalas ut i punkten Sammanslutning som dividendtagare.

När dividendtagaren är en inhemsk sammanslutning verkställs ingen förskottsinnehållning.

Även om ingen förskottsinnehållning verkställs ska utbetalade dividender rapporteras i årsanmälan om dividender. Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats.

När dividendtagaren är en utländsk sammanslutning tar utbetalaren i princip ut källskatt på dividenden och redovisar skatten till Skatteförvaltningen.

Utbetalaren lämnar också nödvändiga anmälningar och deklarationer till Skatteförvaltningen om den utbetalade dividenden och uttagna källskatten. Deklarationen och anmälan i fråga om dividender är skattedeklaration för skatter på eget initiativ och årsanmälan lämnas antingen

Anmälan och deklarationen behandlas närmare på sidan Efter att dividenden utbetalats.

Källskattesatsen

Ingen källskatt tas ut om skattebeloppet på den källskattepliktiga inkomsten av samma utbetalare till en och samma mottagare uppgår till högst tio euro under en kalendermånad.

Tillämpningen av ett källskattekort vid utbetalning 

Skatteförvaltningen beviljar ett källskattekort under betalningsåret på ansökan av inkomsttagaren. På källskattekorten specificeras för hurdan inkomst de beviljats. Sålunda kan exempelvis ett källskattekort för dividendinkomst som offentligt noterade bolag betalat ut inte tillämpas när ett icke-noterat bolag delar ut dividend. Utöver för dividendinkomst kan ett källskattekort också beviljas exempelvis för royalty eller för ränta, även om det oftast inte finns något behov av ett källskattekort för ränta då dessa omfattande är befriade från skatt med stöd av nationell lagstiftning. 

För att det ska vara möjligt att tillämpa ett källskattekort vid betalningstidpunkten ska utbetalaren då ha källskattekortet i sin besittning. Utbetalaren ska identifiera inkomsttagaren och försäkra sig om att det är fråga om just den mottagare som namngetts på källskattekortet. För detta ska utbetalaren också ha mottagarens individualiseringsuppgifter i sin besittning. I praktiken är det oftast kontoförvaltaren som utför utredningen då denne agerar på utbetalarens vägnar.

Inkomstens utbetalare svarar sålunda för att det skattebelopp som tas ut av prestationstagaren är korrekt. En registrerad förvarare kan dock ta ansvaret för att det skattebelopp som har tagits ut är korrekt om det gäller dividender som ett offentligt noterat bolag betalar ut på basis av förvaltningsregistrerade aktier. Då har den registrerade förvararen som tagit ansvaret för dividenderna alltid det primära ansvaret för skatt som inte tagits ut. Det sekundära skatteansvaret ligger dock även då hos utbetalaren. Om en registrerad förvarare inte har tagit ansvaret för dividenderna ligger ansvaret på utbetalaren för att skatten som tagits ut på dividenden är korrekt.

Du kan läsa mer om att använda ett källskattekort bland annat för att identifiera den skattskyldige beträffande registrerade förvarare i den detaljerade anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar i kapitel 3.1 Utrednings- och kontrollskyldighet.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023