Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Specialsituationer i dividendutbetalning

Det kan hänföra sig många olika typer av specialsituationer till dividendutbetalning. Nedan hittar du information och anvisningar om dessa och hur du ska förfara i olika situationer.

Ett aktiebolag kan senare återkalla sitt beslut om dividendutdelning. Ett återkallat dividendutdelningsbeslut kan i regel godkännas i beskattningen endast då ett beslut om återkallelse fattas innan dividenden står att lyfta. Ett dividendutdelningsbeslut kan dock återkallas i beskattningen på ett godtagbart sätt också då det finns lagstadgade tvingande skäl till återkallelsen.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 5.4 Återkallande av dividendutdelning.

Om aktieägaren inte lyfter dividenden innan rätten till dividenden preskriberas, upphör rätten till dividenden och tillgångarna som motsvarar de dividender som inte lyfts stannar hos bolaget.

Läs mer om preskription av dividend och skattepåföljderna av detta i den detaljerade anvisningen Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen i punkt 4 Preskription av dividend.

Ett aktiebolag kan dela ut dividend också i form av andra tillgångar än pengar, till exempel i form av aktier (dividend in natura). Beloppet av dividend som delats ut i annan form än pengar är det gängse värdet på egendomen den dag då dividenden har stått att lyfta.

Uttag av skatt

Om ingen dividend i form av pengar har delats ut samtidigt med dividend in natura har det inte kunnat verkställas förskottsinnehållning eller tas ut källskatt på dividenden in natura. Beloppet av skatt som saknas ska då betalas antingen i form av kvarskatt eller för en begränsat skattskyldig i form av en separat påförd skatt. En allmänt skattskyldig dividendtagare kan undvika eventuell kvarskatt genom att ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott. Läs mer om att ansöka om förskottsskatt och tilläggsförskott:

Deklaration, anmälan och överlåtelseskatt

Om det vid utbetalningstidpunkten har varit möjligt att ta ut skatt på en dividend som betalts ut i annan form än pengar ska en skattedeklaration för skatter på eget initiativ lämnas för den uttagna skatten. Utbetalaren är skyldig att lämna närmare uppgifter om dividender in natura i en årsanmälan om dividender till Skatteförvaltningen. Också en registrerad förvarare ska lämna uppgifter om begränsat skattskyldiga mottagare av de dividender som förvararen ansvarar för och också uppgifter om de dividender som denne förmedlat till en annan registrerad förvarare. Som dividendbelopp anges det gängse värdet på de tillgångar som delats ut i dividend vid den tidpunkt då dividenden har stått att lyfta.

Utbetalaren av dividend har eventuellt betalat överlåtelseskatten på dividendtagarens vägnar. Då betraktas beloppet av överlåtelseskatten i regel utgöra dividendinkomst för dividendtagaren och skatteplikten för den fastställs på samma sätt som för dividend i form av pengar. Också beloppet av överlåtelseskatt anges så som dividendinkomst i årsanmälan.

Läs mer om dividend in natura i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividend som delats ut i annan form än pengar.

Med dividendersättning avses en ersättning som utbetalas i stället för en dividend, till exempel på basis av ett utlåningsavtal eller något annat avtalsarrangemang genom vilket rätten att få en dividend tillfälligt eller tills vidare överförts till någon annan skattskyldig. I inkomstbeskattningen jämställs dividendersättning med dividend. När mottagaren av dividendersättning är en allmänt skattskyldig fysisk person eller ett allmänt skattskyldigt dödsbo verkställer utbetalaren av dividendersättningen förskottsinnehållningen på den.

Bestämmelserna om dividend i källskattelagen tillämpas också på dividendersättning. Dividendersättning är visserligen i regel inte dividend på det sätt som avses i OECD:s modellskatteavtal. Dividendersättning betraktas i regel som inkomst av rörelse enligt artikel 7 eller annan inkomst enligt artikel 21, då dividendartikeln i skatteavtalet baserar sig på OECD:s modellskatteavtal. Om skatteavtalet inte begränsar Finlands beskattningsrätt tas källskatt ut på en dividendersättning som en begränsat skattskyldig fått från Finland enligt samma principer som på dividend. Den som betalar ut en dividendersättning tar ut källskatten.

Utbetalaren ska lämna en skattedeklaration för skatter på eget initiativ för dividendersättningar om denne verkställt förskottsinnehållning eller tagit ut källskatt på dividendersättningen. Värdepapperscentralen samt värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag och andra som tillhandahåller investeringstjänster och som fungerar som förmedlare för långivare eller låntagare av aktier ska dessutom lämna uppgifter om de dividendersättningar som de förmedlat till den del uppgiftslämnaren innehar dessa uppgifter.

Lär mer om

Aktiedepåbevis (på engelska ”depositary receipt”) hänvisar till ett separat värdepapper som enligt ett visst separat fastställt relationstal representerar rätten till en aktie i ett bolag. Ett typiskt relationstal är 1:1 då ett emitterat aktiedepåbevis motsvarar en stamaktie i bolaget. Den som gett ut aktiedepåbevis bevarar eller innehar på innehavarens vägnar ett sådant antal faktiska aktier i bolaget som motsvarar antalet aktiedepåbevis. Aktiedepåbevis kan vara objekt för handel på värdepappersbörsen på motsvarande sätt som aktier och dividend kan utbetalas på basis av dem och de kan dessutom konverteras till faktiska aktier i bolaget.

I beskattningspraxis har en innehavaren av depåbevis i princip betraktats som skattskyldig för dividendinkomst från Finland. En finländsk emittent av aktier som betalar ut dividend till den inlåningsbank som äger de faktiska aktierna är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på dividenden eller ta ut källskatt på dividenden enligt skattskyldighetsstatuset för innehavaren av aktiedepåbeviset. Efter detta betalar inlåningsbanken dividendinkomsten vidare till innehavaren av aktiedepåbeviset. En finländsk emittent har skyldigheten att lämna en skattedeklaration för skatter på eget initiativ för den uttagna skatten. Närmare uppgifter anges i årsanmälan om dividender. På en dividend är det möjligt att tillämpa skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten för innehavaren av ett aktiedepåbevis, om villkoren för att tillämpa skatteavtalet i fråga uppfylls. I förfarandet vid återbäring av källskatt ska det ur ansökan framkomma att dividenden fåtts på basis av ett aktiedepåbevis.

Anvisning för att fylla i källskatteåterbäringsblanketten:

I beskattningen av värdepappershandel och när det gäller deklarations- och anmälningsskyldigheten har det ingen skillnad om det har varit fråga om en aktie eller ett aktiedepåbevis. Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 20 Aktiedepositionsbevis.

Penningersättning betalas ut i stället för dividend i en situation där säljaren av aktierna inte kan leverera de aktier som berättigar till dividend till köparen, även om köparen har skaffat aktierna så att hen äger dem på avstämmingsdagen och har rätt till dividenden. Säljaren är då i regel skyldig att gottgöra dividendinkomsten till köparen i form av en penningersättning. Om prestationen har betalats ut som penningersättning i stället för dividend är det fråga om en ersättning av karaktären skadestånd, vilken i beskattningen betraktas som annan kapitalinkomst för mottagaren. Penningersättningarna inkluderas inte i totalbeloppet av den dividend som emittenten betalar ut utan det är fråga om sådana ersättningar mellan parterna i köpet som behandlas utanför värdeandelssystemet. Utbetalaren av penningersättningen är alltså inte emittenten av aktierna, utan i princip en part som försummat sina skyldigheter.

De penningersättningar som betalats ut i stället för dividend ska inte blandas ihop med de korrigeringar av dividendutbetalningar som ofta görs i värdeandelssystemet. En korrigering av dividendutbetalningen kan till exempel bero på att dividenden ursprungligen betalats ut till fel part på grund av en fördröjning av utredningen av aktieaffärer. Därför korrigeras dividendutbetalningen och betalas senare ut till parten med faktisk rätt till dividenden enligt värdeandelssystemet. Då är det trots allt fortfarande fråga om dividend i beskattningen och inte om en penningersättning i stället för dividend. Läs om närmare om att korrigera dividendutbetalningar på sidan Efter att dividenden utbetalats i punkten Korrigering av skatt på dividend.

Penningersättning som betalats till en i Finland allmänt skattskyldig

Penningersättningar beskattas på samma sätt som de dividendinkomster som utgör grunden för ersättningen. För allmänt skattskyldiga innebär detta att skatteplikten för penningersättningar fastställs på samma sätt som för vanlig dividend och att förskottsinnehållning ska verkställas på det skattepliktiga beloppet av utbetalningen på motsvarande sätt som på vanlig dividend. Utbetalaren eller en ställföreträdande utbetalare verkställer förskottsinnehållningen på en penningersättning till en fysisk person eller ett dödsbo. Utbetalaren eller förmedlaren ska lämna en årsanmälan om penningersättningar som betalats ut och förmedlats till fysiska personer och dödsbon (7 § i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter). Årsanmälan ska lämnas också om prestationer som betalats eller förmedlats från utlandet.

Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (7805r)

På prestationer som betalats ut till samfund verkställs ingen förskottsinnehållning och sålunda har utbetalaren eller förmedlaren inga skyldigheter att lämna uppgifter om dessa.

Penningersättning som betalats till en i Finland begränsat skattskyldig

För begränsat skattskyldigas del har det i skatteavtalen i regel avtalats att endast mottagarens hemviststat har beskattningsrätt till dessa inkomster och då tas ingen källskatt alls ut på inkomsten i Finland. Om ett skatteavtal inte begränsar Finlands beskattningsrätt, ska källskatt enligt 30 procent tas ut i samband med utbetalningen av en penningersättning från Finland till en begränsat skattskyldig om inkomsttagaren är en fysisk person eller annat än ett samfund och källskatt enligt 20 procent om inkomsttagaren är ett samfund. Prestationsbetalaren tar ut källskatten. Utbetalaren ska lämna en årsanmälan om källskattepliktiga penningersättningar vars mottagare är begränsat skattskyldiga (17 § i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter).

Vanliga frågor om ersättning i pengar som betalas i stället för dividend (penningersättning)

På grund av blankning kan säljaren av aktierna inte lämna över aktierna till köparen innan dividenden lösgjorts, vilket strider mot köpevillkoren. För att gottgöra detta betalar säljaren det uteblivna dividendbeloppet till köparen som penningersättning. Är det fråga om dividend när en penningersättning betalas i stället för dividend?

 • Vid penningersättning är det inte fråga om dividend.
 • Eftersom dividend varken har betalats till säljaren eller köparen för de aktier som är föremål för köpet går det inte att korrigera betalningen av dividend mellan parterna. Då är den ersättning som betalas till köparen för den uteblivna dividenden i regel penningersättning.
 • Betalaren av penningersättningen är inte emittent, utan i regel en part som försummat sina skyldigheter.

Ska en penningersättning som betalats till en begränsat skattskyldig mottagare anmälas i årsanmälan för registrerade förvarare?

 • Nej, i årsanmälan för registrerade förvarare (WRP101) ska det anmälas enbart uppgifter om de slutliga dividendmottagarna.
 • De penningersättningar som har betalats till begränsat skattskyldiga ska anmälas i årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI) med prestationsslag D3 (ersättning i pengar).

En allmänt skattskyldig i Finland betalar penningersättning till en begränsat skattskyldig mottagare. Ska källskatt tas ut på prestationen eller årsanmälan lämnas in?

 • Om prestationens betalare är allmänt skattskyldig i Finland är betalaren skyldig att ta ut källskatt enligt 9.1 § i lagen om förskottsuppbörd.
 • Som prestationens betalare betraktas i regel den som betalar prestationen med egna medel.
 • För att skyldigheten att ta ut källskatt ska gälla förutsätts dessutom att betalningen av penningersättning grundar sig på skyldigheten att för köparen av aktier gottgöra den uteblivna dividend från Finland som hör till köparen enligt köpevillkoren.
 • I praktiken begränsar skatteavtalen ofta beskattningsrätten till hemviststaten för penningersättningens mottagare och då har Finland inte rätt att beskatta inkomsten. Källskatt ska inte heller tas ut i dessa situationer.
 • Årsanmälan ska lämnas in om penningersättningar som betalats till begränsat skattskyldiga ifall prestationen är källskattepliktig.

En i Finland begränsat skattskyldig förvarare betalar ut penningersättning till en begränsat skattskyldig mottagare. Ska källskatt tas ut på prestationen eller årsanmälan lämnas in?

 • Nej, en begränsat skattskyldig förvarare ska då inte ta ut källskatt på penningersättningen eftersom det inte är fråga om inkomst som fåtts från Finland.
 • Då ska inte heller årsanmälan lämnas till Finland.

Hurdant verifikat kan förvararen ge på penningersättning som betalats i stället för dividend till prestationsmottagaren som eventuellt ansöker om återbäring av källskatt?

 • På en penningersättning som betalats i stället för dividend får det inte ges ett verifikat som gäller dividend för beskattningen i Finland, utan av verifikatet ska det framgå att det handlar om en penningersättning.
 • Det ska framgå av verifikatet till vilken stat den skatt som tagits ut har betalats.

Om ett bolag som delar ut dividend är registrerat utomlands och inte har en plats för den verkliga ledningen i Finland, har dividendinkomsten fåtts från utlandet. Skatteplikten i Finland och i källstaten för dividender från utländska samfund fastställs utgående från skatteavtalet, den nationella lagstiftningen och EU-rätten.

Fysiska personer

Utländska dividender beskattas på samma sätt som dividender från Finland om

 • det samfund som delar ut dividend är ett samfund enligt moder-dotterbolagsdirektivet
 • det samfund som delar ut dividend är utan valmöjlighet och befrielse skyldigt att betala minst 10 procent i skatt på den inkomst på basis av vilken dividenden delats ut och
  • samfundet enligt skattelagstiftningen i en EES-stat har sin hemvist i denna stat och samfundet, enligt ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, inte har sin hemvist i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
  • Finland har ett sådant skatteavtal med samfundets hemviststat som tillämpas på den delade dividenden.
 • Läs mer om dividender från utlandet.

Dividender från andra än dessa uppräknade utländska samfund är i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 3.3 Dividender från utländska samfund.

Om ett utländsk bolag har tagit ut källskatt på dividenden kan den i utlandet uttagna skatten i regel räknas av i Finland. Avräkning av utländsk källskatt behandlas närmare i den detaljerade anvisningen Undanröjande av internationell dubbelbeskattning.

Samfund

Bestämmelser om beskattningen av dividender från utländska samfund finns i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL 6 a §). Beskattningen påverkas bland annat av följande:

 • ägandeförhållandet mellan utbetalaren och mottagaren
 • utbetalarens hemviststat
 • om inkomsterna hänför sig till ett finländskt företags fasta driftställe i inkomstens källstat.

Också följande frågor påverkar beskattningen av dividendinkomst:

 • om bolagen är offentligt noterade eller inte
 • till vilket tillgångsslag de aktier som utgör grunden för dividendutdelningen hör.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 3.3 Dividender från utländska samfund. Om den utländska dividenden inte utgör skattefri inkomst i Finland kan dividenden bli föremål för internationell dubbelbeskattning. Undanröjande av internationell dubbelbeskattning behandlas närmare i den detaljerade anvisningen Undanröjande av internationell dubbelbeskattning i beskattningen av samfund.

Om ett finskt allmännyttigt samfund eller en helt eller delvis skattefritt samfund får dividendinkomst från ett annat nordiskt land kan Skatteförvaltningen och skattemyndigheten i dividendens källstat sinsemellan avtala om att ingen källskatt tas ut på den dividendinkomst som det allmännyttiga samfundet fått. Läs mer i den detaljerade anvisningen Skattefrihet för dividend från ett annat nordiskt land.

Skyldigheter för den som betalar ut utländsk dividend

I princip är en utländsk utbetalare inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller ta ut källskatt på dividender denne betalat ut. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland på basis av den verkliga platsen för ledningen (9 § 9 mom. i inkomstskattelagen) har samfundet samma skattskyldigheter som inhemska utbetalare av dividend.

Deklarations- och anmälningsskyldighet för kontoförvaltare och förmedlare av utbetalningar

Om aktier i ett utländskt samfund eller aktiedepåbevis på dessa behandlas i Finlands värdeandelssystem ska de kontoförvaltare och prestationsförmedlare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) anmäla de dividender som behandlas i det finska värdeandelssystemet och som grundar sig på depåbevis och utländska aktier, övriga dividender som grundar sig på utländska aktier samt avkastning som betalas ut på andelar i utländska fondföretag. Uppgifterna anmäls endast om mottagaren är allmänt skattskyldig.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023