Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Innan dividend betalas ut

Utbetalaren av dividend eller kontoförvaltaren som agerar på dennes vägnar eller den registrerade förvararen ska ta reda på uppgifterna om dividendtagaren innan dividenden betalas ut för att uttaget av skatt, anmälan och deklarationen ska bli rätt. Läs mera om uttag av skatt och anmälan och deklaration.

Utgångspunkten är att dividendtagaren är en aktieägare som antecknats i aktieägarförteckningen. Undantaget till detta är till exempel situationer där den som sköter förvaltarregistreringen införts i aktieägarförteckningen i stället för aktieinnehavaren samt andra exceptionella situationer (till exempel dividender på basis av arbetsinsats och vid utbetalning av dividenden till någon annan än aktieinnehavaren).

Mer information om undantagsfall:

Vad ska utbetalaren ta reda på om dividendtagaren?

Innan dividenden betalas ut ska dividendutbetalaren utreda om dividendtagaren:

 • är en fysisk person, ett samfund eller en sammanslutning
 • är allmänt eller begränsat skattskyldig
 • på yrkande är berättigad till en lättnad som baserar sig på nationell lagstiftning, ett internationellt avtal eller EU-skatterätt

Läs nedan om skattskyldighet i fråga om olika dividendtagare och om en eventuell rätt till lättnad: 

Utbetalaren av dividend eller en kontoförvaltare som agerar på dennes vägnar och en registrerad förvarare ska för det första innan utbetalningen av dividend ha uppgifter om huruvida allmän eller begränsad skattskyldighet gäller den fysiska personen eller dödsboet. Detta avgörs alltid enbart på basis av den interna lagstiftningen i Finland. Skatteavtalen påverkar inte om en fysisk person är allmänt eller begränsat skattskyldig. Utbetalaren ska också beakta att en dividendtagare kan vara allmänt skattskyldig en del av året och begränsat skattskyldig en annan del av året. Avgörande beträffande uttaget av skatt är skattskyldighetsstatuset för dividendtagaren vid utbetalningstidpunkten.

Närmare information om hur skattskyldighetsstatuset fastställs för en fysisk person finns i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer.

Särskilda bestämmelser i den nationella lagstiftningen (såsom särgrupper fastställda i inkomstskattelagen) eller bestämmelser i internationella avtal kan vara tillämpliga på fysiska personer.

Lär mer om

Allmänt skattskyldig fysisk person

En fysisk person är allmänt skattskyldig i Finland om hen bor i Finland. Enligt inkomstskattelagen anses fysiska personer vara bosatta och allmänt skattskyldiga i Finland om de uppfyller ett av följande villkor:

 • har sitt stadigvarande bo och hemvist i Finland
 • har sin stadigvarande hemvist i utlandet men till exempel på grund av arbete vistas i Finland i över sex månader utan avbrott, varvid tillfällig frånvaro inte anses medföra avbrott i vistelsen
 • är sådana finska medborgare som vistas i utlandet för vilkas del tre år ännu inte har förflutit från flyttningsåret och som dessutom inte visat att de under skatteåret inte haft väsentlig anknytning till Finland
 • är finska medborgare som hör till den utsända personalen vid Finlands utrikesrepresentation
 • är sådana finska medborgare som arbetar utomlands på uppdrag av Business Finland och som omedelbart innan arbetet började var allmänt skattskyldiga i Finland
 • är sådana finska medborgare som i huvudsyssla stadigvarande står i tjänsteförhållande till finska staten eller tjänstgör vid vissa internationella organisationer och som var allmänt skattskyldiga i Finland omedelbart innan tjänsteavtalet ingicks och som inte visat att de under skatteåret inte haft någon väsentlig anknytning till Finland.

Ett dödsbo är allmänt skattskyldigt om arvlåtaren vid tiden för frånfället har varit bosatt i Finland.

Allmänt skattskyldiga betalar skatt i Finland på inkomster som de erhållit i Finland och också på inkomster som de mottagit från utlandet (global skattskyldighet). Om den fysiska personen också är allmänt skattskyldig i någon annan stat, fastställs hemviststaten enligt skatteavtalet med hjälp av de fastställda kriterierna i skatteavtalet. I dessa fall ska dividendtagaren till Skatteförvaltningen lämna ett yrkande på hemvist enligt skatteavtal. Mer information hittar du i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal i punkt 6.2 Yrkande på hemvist enligt skatteavtal.

Läs mer om verkställande av förskottsinnehållning på dividend som betalas ut till en allmänt skattskyldig fysisk person.

Begränsat skattskyldig fysisk person

Begränsat skattskyldiga är personer som inte uppfyller de kännetecken för allmän skattskyldighet som räknas upp i föregående avsnitt.

Begränsat skattskyldiga personer är skyldiga att betala finsk skatt enbart på den inkomst de fått från Finland. Om en person är begränsat skattskyldig i Finland, kan hen inte heller enligt skatteavtalet vara bosatt i Finland. Då kan personen i princip anses vara bosatt i en annan avtalsslutande stat, om det inte finns skäl att misstänka att hen inte heller i den andra staten är skattskyldig för sina globala inkomster.

Om förfaranden som en person kan använda för att lägga fram ett yrkande på begränsad skattskyldighet och uttag av källskatt på dividend som betalas ut till en begränsat skattskyldig fysisk person kan du läsa mer i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer (I punkt 6.1 Yrkande på begränsad skattskyldighet).

Läs mer om utbetalning av dividend till fysiska personer.

Utbetalaren av dividend eller en kontoförvaltare som agerar på dennes vägnar och en registrerad förvarare ska innan dividend betalas ut för det första ha uppgifter om huruvida samfundet är allmänt eller begränsat skattskyldigt. Närmare information om fastställandet av och skatteavtalens inverkan på skattskyldighetsstatuset för samfund finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

När utbetalaren av dividend utreder skattskyldighetsstatuset för samfundet är det på sin plats att denne fäster särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Om samfundet är allmänt eller begränsat skattskyldigt i Finland avgörs alltid enbart enligt Finlands interna lagstiftning.
  • Således saknar eventuella bestämmelser i skatteavtal betydelse vid fastställandet av skattskyldighetsstatuset.
 • Begränsad skattskyldighet är inte bundet till ett skatteår.
  • Det är möjligt att skattskyldigheten är allmän under en del av året och begränsad under en annan del av året. Läs mer om när allmän skattskyldighet börjar för utländska samfund i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund i punkt 6.1 Den allmänna skattskyldighetens inträde.
 • Skillnaden mellan allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga gäller både skattskyldighetens omfattning och beskattningsförfarandet.

Särskilda bestämmelser i den nationella lagstiftningen (till exempel placeringsfonder, källskatteförmåner enligt källskattelagen) eller bestämmelser i internationella avtal kan vara tillämpliga på samfund.

Lär mer om

Definitionen av samfund i inkomstskattelagen

Enligt 3 § i inkomstskattelagen avses med samfund:

 • staten och dess inrättningar,
 • välfärdsområden och välfärdssammanslutningar,
 • kommuner och samkommuner,
 • församlingar och andra religionssamfund,
 • aktiebolag, andelslag, sparbanker, placeringsfonder, specialplaceringsfonder, universitet, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemagasin, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och anstalter,
 • utländska dödsbon,
 • andra juridiska personer eller för särskilt ändamål förbehållna förmögenhetskomplex som är jämförbara med ovan nämnda samfund.

En utländsk skattskyldig betraktas som ett samfund i den finska beskattningen då det anses att den kan jämställas med ett av dessa samfund. När ett utländskt samfund eller en utländsk förmögenhetsmassa jämställs med de i 3 § i inkomstskattelagen [HN(1] uppräknade samfunden, är utgångspunkten om det utländska samfundets civilrättsliga ställning i huvudsak motsvarar ställningen för den inhemska samfundsformen. Läs mer om de skyldigheter för utbetalare som hänför sig till dessa situationer i den detaljerade anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter i punkt 1.3 Allmän källskatt enligt 7 § i källskattelagen och 2.4 Källskatteförmåner som baserar sig på nationell lagstiftning eller EU-rätt.

Allmänt skattskyldigt samfund

Inhemska samfund är alltid allmänt skattskyldiga. Med inhemskt samfund avses ett samfund som bildats eller registrerats med stöd av finsk lagstiftning.

Ett utländskt samfund kan vara allmänt skattskyldigt i Finland enbart om platsen för dess verkliga ledning är i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund i punkt 5 Plats för den verkliga ledningen.

Dessutom kan ett utländskt samfunds verksamhet i Finland skapa ett fast driftställe i Finland för samfundet i inkomstbeskattningen även om platsen för den verkliga ledningen för samfundet inte är i Finland. Då fastställs beskattningen av dividender utgående från om det anses att dividendinkomsten hänförs till inkomst för det fasta driftstället. Uppkomsten av ett fast driftställe och beskattningen behandlas i den detaljerade anvisningen Inkomstbeskattning av begränsat skattskyldiga utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster från Finland.

Allmänt skattskyldiga betalar skatt i Finland på inkomster som de fått i Finland och också på inkomster som de mottagit från utlandet (global skattskyldighet). Om samfundet också är allmänt skattskyldigt i någon annan stat, fastställs hemviststaten enligt skatteavtalet utgående från bestämmelserna i skatteavtalet. Om hur hemvisstaten enligt skatteavtalet fastställs kan du läsa mer i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund i punkt 7 Inverkan av skatteavtalen på fördelningen av beskattningsrätten.

Även om dividenden är skattepliktig för samfundet verkställer utbetalaren av dividend inte förskottsinnehållning på de dividender som betalas ut till allmänt skattskyldiga samfund. Läs mer om utbetalning av dividend till samfund.

Ett begränsat skattskyldigt samfund

Begränsat skattskyldiga samfund är sådana samfund som bildats eller registrerats utomlands, vilka inte har sin plats för verklig ledning i Finland och vilka därför inte kan betraktas som allmänt skattskyldiga i Finland. Ett utländskt samfunds verksamhet i Finland kan visserligen i inkomstbeskattningen skapa ett fast driftställe i Finland för samfundet även om platsen för den verkliga ledningen för samfundet inte är i Finland. Då fastställs beskattningen av dividender utgående från om det anses att dividendinkomsten hänförs till inkomst för det fasta driftstället. Uppkomsten av ett fast driftställe och beskattningen behandlas i den detaljerade anvisningen Inkomstbeskattning av begränsat skattskyldiga utländska samfund i Finland − Rörelseinkomst och andra inkomster från Finland.

Begränsat skattskyldiga samfund är endast skyldiga att betala skatt i Finland för inkomst som förvärvats här. Dividendutbetalaren tar i princip ut källskatt på dividend som betalas till ett begränsat skattskyldigt samfund. Det påverkar källskatten som tas ut huruvida mottagaren kan jämställas med ett sådan inhemskt samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen. Mottagaren kan som redogörelse lägga fram exempelvis ett utdrag ur handelsregistret eller ett intyg av skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat. Alternativt kan utbetalaren försäkra sig om mottagarens juridiska form från offentliga informationskällor. Källskatten kan också påverkas av mottagarens rätt till befrielse från källskatt på basis av nationell lag eller internationellt avtal. Läs mer om uttag av källskatt.

Läs mer om mottagarens rätt till befrielse från källskatt i den detaljerade anvisningen Uppbäring av källskatt på dividend, ränta och royalty samt utbetalarens skyldigheter i punkt 1.4 Källskatteförmån vid utbetalning.

Sammanslutningar i beskattningen är:

 1. näringssammanslutningar, det vill säga öppna bolag, kommanditbolag, rederibolag och sådana konsortier som två eller flera personer har bildat för att bedriva näringsverksamhet vilka inte betraktas som samfund och som är avsedda att fungera för aktieägarnas gemensamma räkning
 2. beskattningssammanslutningar, det vill säga jordbrukssammanslutningar, skogssammanslutningar och fastighetssammanslutningar (konsortier som två eller flera personer har bildat och som brukar eller förvaltar en sådan gårdsbruksenhet som avses i 2 § 2 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk, bedriver skogsbruk eller förvaltar en fastighet som konsortiet är mervärdesskattskyldigt för eller har ansökt om att bli momsskattskyldigt för i fråga om överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten)
 3. ett inhemskt dödsbo som bedriver näringsverksamhet (först från och med det fjärde året efter att arvlåtaren avlidit)
 4. utländska sammanslutningar
 5. europeiska ekonomiska intressegrupperingar. En utländsk ekonomisk intressegruppering är en sammanslutning i minst två olika EU-medlemsstater som företag eller fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet etablerat för sitt samarbete. En intressegruppering kan vara inhemsk eller utländsk.

I beskattningen betraktas sammanslutningar inte som separata skattskyldiga och därmed är sammanslutningar själv inte allmänt eller begränsat skattskyldiga. Inkomsten för en sammanslutning fördelas för att beskattas som delägarnas inkomst.

Utbetalaren av dividend ska visserligen identifiera om sammanslutningen är inhemsk eller utländsk.

Inhemska sammanslutningar

Inhemska näringssammanslutningar är öppna bolag, kommanditbolag och rederibolag som registrerats i Finland och som grundats enligt finsk lagstiftning. När dividendtagaren är en inhemsk sammanslutning, verkställer dividendutbetalaren inte förskottsinnehållning på dividenderna. Om en delägare i en sammanslutning är begränsat skattskyldig påförs delägaren källskatt med stöd av källskattelagen. Läs mer om påförande av skatt med stöd av källskattelagen i den detaljerade anvisningen Dividender, räntor och royaltyer hos begränsat skattskyldiga i punkt 6.3 Påförande av icke-uppförd skatt för inkomsttagaren.

Läs mer om beskattningen av dividender som näringssammanslutningar fått. Närmare information hittar du också i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 4 Beskattning av dividender som näringssammanslutningar fått.

Utländska sammanslutningar

Om en näringssammanslutning har registrerats någon annanstans än i Finland eller grundats enligt någon annan stats än Finlands lagstiftning är det fråga om en utländsk sammanslutning. När dividendtagaren är en utländsk sammanslutning tar utbetalaren av dividend i princip ut källskatt på dividenden.

En utländsk sammanslutning kan vara en transitenhet i sin hemviststat, då skatteavtalet med hemvisstaten för dess delägare kan bli tillämpligt. Begreppet ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” och källbeskattningen av inkomst som en utländskt sammanslutning fått behandlas i den detaljerade anvisningen Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga.

Dividendtagaren kan ha rätt till en förmån i fråga om skatten på dividenden. Rätten kan basera sig på:

I dessa situationer ska mottagaren i princip lämna en redogörelse för förutsättningarna att tillämpa en bestämmelse eller ett avtal. Utbetalaren ska försäkra sig om att den redogörelse som dividendtagaren lagt fram uppfyller de villkor som ställts för beviljande av en skatteavtalsförmån. Utbetalaren kan inte bevilja en källskatteförmån vid dividendutbetalningen, om dividendtagaren inte lämnar tillräcklig redogörelse för att villkoren för tillämpningen av en bestämmelse eller ett avtal uppfylls eller om mottagarens rätt till en källskatteförmån, trots en redogörelse, lämnar rum för tolkning eller förblir oklar. Om det råder oklarheter för utbetalaren av dividend vid tillämpningen av ett internationellt avtal eller en nationell särskild bestämmelse, kan utbetalaren av dividend be om ett skattekort av dividendtagaren (till exempel ett källskattekort) eller ansöka om förhandsavgörande.

Mottagaren av dividend på en förvaltarregistrerad aktie

Det är möjligt att dividendutbetalaren vid tidpunkten för utbetalningen inte har uppgifter om mottagaren av den dividend som utbetalas för en förvaltarregistrerad aktie. Om dividendtagaren har identifierats som allmänt skattskyldig, men utbetalaren inte känner till och inte för övrigt heller har tillgång till individualiserande uppgifter om dividendtagaren för årsanmälan, ska förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på den utbetalade dividenden.

Om dividendtagaren är en utländsk enhet och den slutliga mottagarens uppgifter inte lämnas till Skatteförvaltningen, kan en källskatt på 35 procent tas ut på dividenden. Närmare information om dividender som betalas ut för förvaltarregistrerade aktier i ett offentligt noterat bolag och utredningen av mottagaren finns på sidan Dividender som betalas för förvaltarregistrerade aktier.

Identifiering av dividendtagaren och ansvar

Om aktierna i det bolag som betalar ut dividend har anslutits till ett värdeandelssystem sköter kontoförvaltarna i praktiken på utbetalarens vägnar identifieringen av mottagaren, uttaget av skatt och uppgifter i anslutning till deklarationen och anmälningen. Identifieringen av en allmänt skattskyldig behandlas närmare i anvisningen Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig i punkt 3.3 Identifiering av allmänt skattskyldig dividendtagare.

När ett offentligt noterat bolag betalar ut dividend till en begränsat skattskyldig på basis av förvaltarregistrerade aktier finns det bestämmelser i skattelagstiftningen om ansvar och skyldigheter också för den registrerade förvararen. Läs mer om ansvar och skyldigheter för registrerade förvarare.

Om det råder oklarheter för utbetalaren av dividend om skattskyldighetsstatusen för dividendtagaren (allmänt eller begränsat skattskyldig) vid tillämpningen av ett internationellt avtal eller en annan särskild bestämmelse, kan utbetalaren av dividend be om ett skattekort av dividendtagaren (till exempel ett källskattekort) eller ansöka om förhandsavgörande.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023