Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om dividender som utbetalats på förvaltarregistrerade aktier

Dividendutbetalaren och den registrerade förvararen ska ange Skatteförvaltningen uppgifter om dividender som betalats på förvaltarregistrerade aktier till begränsat skattskyldiga.

Dessa anvisningar om årsanmälningar och vanliga frågor gäller registrerade förvarare och offentligt noterade bolag som delar ut dividend.

Offentligt noterat bolags årsanmälan

Ett offentligt noterat bolag som delar ut dividend lämnar till Skatteförvaltningen uppgifterna om dividender som det betalat till begränsat skattskyldiga.

Utbetalaren ska i samma anmälan ange de dividender som den betalat ut på basis av direkt innehav och de dividender som den betalat ut för förvaltarregistrerade aktier. I fråga om dividender som utbetalats på basis av direkt innehav ska betalaren alltid lämna preciserande uppgifter om dividendtagaren.

I fråga om dividender som utbetalats på förvaltarregistrerade aktier anmäler betalaren uppgifterna om den registrerade förvarare som är närmast betalaren samt de dividender som utbetalats via denna förvarare. Om det inte finns någon registrerad förvarare i förvaringskedjan, ska dividendutbetalaren anmäla dividendtagarens uppgifter.

Årsanmälan av registrerad förvarare

En registrerad förvarare ska lämna årsanmälan om förmedlade dividender.

När det gäller dividender som den registrerade förvararen har tagit ansvaret för är denne skyldig att anmäla uppgifter om dividendtagare som är den registrerade förvararens kund. Uppgifter om dividendtagaren ska också lämnas om förvararen har tagit ansvar för sina indirekta kunder, dvs. dividender som förmedlats via en oregistrerad förvarare.

Om en annan registrerad förvarare som är närmare dividendtagaren har tagit ansvaret för dividenderna, ska denna registrerade förvarares uppgifter anges. Då ska den registrerade förvarare som är närmast dividendtagaren lämna uppgifter om dividendtagaren i sin egen årsanmälan.

Läs mera om registrerade förvarares skyldigheter och ansvar:

Dividendtagaren är okänd

Vid tidpunkten för utbetalningen har man varit tvungen att ta ut 35 procent källskatt på dividenden om utbetalaren eller den registrerade förvararen inte har haft preciserande uppgifter om dividendtagaren och därför inte kunnat lämna uppgifterna i årsanmälan. I årsanmälan anges då uppgifterna om den utbetalda dividenden och den uttagna källskatten på den. Dessutom anges den oregistrerade förvararen via vilken dividenderna har utbetalats till mottagaren.

Tekniska tillämpningsanvisningar för årsanmälningar

Uppgifterna om förvaltarregistrerade dividender lämnas med följande årsanmälningar

  • Offentligt noterat bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102)
  • Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)

Mera information om de uppgifter som ska lämnas med årsanmälningarna finns i de tekniska tillämpningsanvisningarna: Årsanmälningar

Lämna årsanmälan via Ilmoitin.fi

Årsanmälan ska lämnas inom januari året efter att dividenderna betalats ut. Årsanmälan för betalningsåret 2021 ska till exempel lämnas senast den 31 januari 2022. Årsanmälan om dividender som betalats ut 2021 kan lämnas tidigast den 1 januari 2022.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid för årsanmälan. Läs mera: Förlängd inlämningstid för årsanmälan.

Offentligt noterade bolag och registrerade förvarare ska lämna årsanmälan elektroniskt.

Lämna årsanmälan via Ilmoitin.fi

Du kan också lämna uppgifter till Skatteförvaltningen via ett gränssnitt. Läs mera: Skatteförvaltningens gränssnittstjänster

Korrigering av årsanmälan

Om det finns ett fel i de uppgifter som du angett i en årsanmälan ska du korrigera felet utan dröjsmål. Du ska korrigera enligt den tekniska tillämpningsanvisningen: Årsanmälningar.

Sköt skatteärenden i MinSkatt

I MinSkatt kan du bland annat läsa mottagna utredningsbegäranden och svara på dem, granska sammandragsuppgifter som gäller inlämnade årsanmälningar och söka ändring i Skatteförvaltningens beslut.

Utbetalaren av dividend kan lämna en deklaration av skatter på eget initiativ i MinSkatt. Årsanmälan kan inte lämnas i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Vanliga frågor om årsanmälningar

E-tjänster

Företrädaren för en registrerad förvarare ska ha en finländsk personbeteckning eller en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på förvararens vägnar i MinSkatt. Man måste separat ansöka om UID-identifierare och Suomi.fi-fullmakter. Om någon annan part, till exempel en tjänsteleverantör, sköter ärenden för den registrerade förvararen behöver den som sköter ärenden en Suomi.fi-fullmakt. Se närmare anvisningar om hur du ansöker om en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt: Utländsk person: Så här ger du en fullmakt för skatteärenden.

Lämnande av årsanmälan och deklarationsskyldighet

Om en registrerad förvarare under året i fråga inte har förmedlat dividender som ska anmälas, ska den registrerade förvararen lämna årsanmälan som en så kallad nollanmälan (MessageTypeIndic: TRACE703). Om en registrerad förvarare inte har förmedlat dividender i depåförvaringskedjan och inte tagit ansvar för att anmäla uppgifter om dividendmottagaren, ska årsanmälan sålunda lämnas som en nollanmälan. Då ska den registrerade förvararen ange sina egna uppgifter i anmälan, men inte några uppgifter om dividendutbetalning.

I regel anmäler den registrerade förvarare som är närmast dividendtagaren de dividender på vilka källskatt på 35 procent har tagits ut och uppgifterna om en eventuell oregistrerad förvarare. En förvarare som anger dividenderna och den källskatt på 35 procent som tagits ut på dem, visar därmed för Skatteförvaltningen att förvararen inte har tagit skatteansvar för dividenderna i fråga (se också fråga 5 Registrerad förvarare i anvisningen). Då anmäler dividendutbetalaren eller en registrerad förvarare som är närmare utbetalaren de dividender som förmedlats till den registrerade förvararen i fråga.

Lämnande av uppgifter om en annan förvarare och förmedlade dividender

Den registrerade förvararen lämnar i sin årsanmälan preciserande uppgifter om den oregistrerade förvararen (CI-strukturen) då den registrerade förvararen har tagit ansvar för dividender som förmedlats till dividendtagarna via den oregistrerade förvararen i fråga samt anmäler preciserande uppgifter om dividendtagarna (Investor-struktur). Dividendutbetalaren lämnar i sin årsanmälan preciserande uppgifter om den oregistrerade förvarare som betalaren känner till (CI-struktur) då det inte finns en registrerad förvarare i depåförvaringskedjan som tagit ansvar för dividenderna.

De preciserande uppgifterna om den oregistrerade förvararen som är närmare dividendtagaren lämnas också då de preciserande uppgifterna om dividendtagaren inte kan anges (källskatten är 35 procent). Då anges den oregistrerade förvararens namn också i elementet LastName i Investor-strukturen. Se också fråga 6.

När man anger dividender som förmedlats till en registrerad förvarare (OtherAI), lämnar man inte uppgifter om en oregistrerad förvarare som eventuellt finns däremellan.

Man ska ange preciserande uppgifter om den registrerade förvararen (OtherAI) och dessutom uppgifter om dividender som förmedlats till förvararen i fråga och om källskatten som tagits ut på dem. Ange följande uppgifter om dividenderna i Payment-strukturen: det sammanlagda beloppet av dividender och källskatter som tagits ut på dem samt som preciserande uppgifter dividendutbetalaren, dividendbetalningsdagen och ISIN-koden.

Om dividendbetalningarna har indelats enligt uppgifterna om mottagarnas hemviststat eller den tillämpade källskattesatsen, kan betalaren eller den registrerade förvararen också välja att ange den källskatteprocent som tillämpats.

Lämnande av uppgifter om dividendtagaren

Om utbetalaren eller den registrerade förvararen inte har preciserande uppgifter om dividendtagaren, kan dessa uppgifter inte anges i årsanmälan. Då ska utbetalaren vid tidpunkten för utbetalningen ta ut 35 procent i källskatt på dividend enligt 7 § 2 mom. i källskattelagen. I sådana situationer anges namnet på den förvarare som är närmast dividendtagaren i elementet Lastname i Investor-strukturen samt förvararens preciserande uppgifter i CI-strukturen. Se också fråga 4.

I årsanmälan väljs dividendtagarens juridiska form (EntityLegalType) enligt det som bäst beskriver den juridiska personen i hemviststatens lagstiftning. Alternativen är firma, samfund, stat (inklusive kommun, centralbank eller annat offentligt samfund), internationell organisation, pensionsanstalt eller pensionsfond, allmännyttigt samfund, fondföretag, sammanslutning, trust och dödsbo. Om inget av de ovan nämnda alternativen beskriver mottagarens juridiska form, ska det som mottagarens juridiska form anges ”annan/annat" och som tilläggsuppgift (Investor/Organisation/OtherInfo) eventuella närmare uppgifter om den juridiska formen (LegalType).

Om dividendtagaren har beviljats skatteavtalsförmåner enligt en självdeklaration som dividendtagaren lämnat, ska det i årsanmälan anges samma juridiska form som i självdeklarationen.

Den registrerade förvararen ska i årsanmälan ange skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat dividendtagaren (TIN = Tax Identification Number). Om dividendtagarens hemviststat inte beviljar TIN-nummer, ska man för fysiska personers del ange födelsetiden och för samfunds del en annan identifierare som beviljats av myndighet. Om dividendtagaren inte har någon beteckning som utfärdats av en myndighet, anges nio nollor.

Dividendtagarens skatteregistreringsnummer som anges i årsanmälan ska motsvara det skatteregistreringsnummer som preciserats i dividendtagarens källskattekort, hemviststatsintyg eller dividendtagarens självdeklaration.

I årsanmälan ska det anges den dag då dividenden enligt beslutet om dividendutdelning har kunnat lyftas även om dividenden betalats på mottagarens konto vid en senare tidpunkt.

När andelsägarna i en genomgångsenhet är de verkliga förmånstagarna som avses i skatteavtalet och skatteavtalet i andelsägarnas hemviststat har tillämpats vid utbetalningen av dividend, ska enhetens andelsägare anges som dividendtagare och som tilläggsuppgift (Investor/OtherInfo) namnet på den genomgångsenhet som är aktieägare (EntityName) och skatteregistreringsnumret eller någon annan registreringsbeteckning (EntityID).

Om skatteavtalet i andelsägarnas hemviststat däremot inte tillämpas vid utbetalningen av dividenden, ska de preciserande uppgifterna om den genomgångsenhet som är dividendtagare anges (Investor/Organisation). Då ska genomgångsenheten inte anges i tilläggsuppgifterna.

Uppgifter som lämnas om dividender

I elementet RateReason (Payment/WhtRate) preciseras grunden för beviljande av källskatteförmånen då källskatten som ska tas ut inte har varit den allmänna källskatteprocenten som finns i skatteavtalet. Om den källskatt som tagits ut med stöd av skatteavtalets särskilda bestämmelse, är lägre än den allmänna källskatteprocenten i skatteavtalet, ska orsaken preciseras i elementet RateReason. Alternativen är direktinvesteringsdividend enligt skatteavtalet (TRACEFINTREATY1) och särskilda artiklar i skatteavtalet (TRACEFINTREATY2).

I elementet preciseras grunden för beviljande av källskatteförmån också då den källskatt som tagits ut på dividenden enligt den nationella lagstiftningen i Finland är lägre än den allmänna källskatteprocenten för dividender enligt källskattelagen (20 eller 30 procent). Alternativ är paralleller till motsvarande finländsk skattebefriad aktör (TRACEFINDOM1), dividend enligt direktivet om moder- och dotterbolag (TRACEFINDOM2) eller annan orsak som beror på nationell lagstiftning (TRACEFINDOM3). Annan orsak som beror på nationell lagstiftning kan till exempel vara dividend som betalats på ett konto för långsiktigt sparande eller aktiesparkonto eller dividend som betalats till diplomater och anställda vid vissa internationella organisationer (12 § 1 mom. i inkomstskattelagen).

I elementet anges inte någon uppgift ifall källskatt enligt källskattelagen har tagits ut enligt 20, 30 eller 35 procent eller enligt den allmänna källskatteprocenten i det skatteavtal som ska tillämpas (till exempel Sverige 15 procent eller Frankrike 0 procent). I elementet anges inte heller någon uppgift ifall man anmäler dividender som har förmedlats till en annan registrerad förvarare (OtherAI). I dessa situationer ska det i elementet anges "XX".

Om dividenden har betalats i annan form än pengar, ska det i årsanmälan som tilläggsuppgifter (Payment/OtherInfo) anges antalet aktier som dividendtagaren ägde på dividendens avstämningsdag i bolaget som delar ut dividend.

Om dividend har betalats i form av aktier, ska det som tilläggsuppgift anges namnet på det bolag vars aktier man fått samt ISIN-koden för de emottagna aktierna. Dessutom anges antalet mottagna aktier, det gängse värdet för en aktie och det sammanlagda värdet på de aktier som fåtts.

Om dividend samtidigt också har betalats i pengar, till exempel i bråkdelar, eller överlåtelseskatten betalats i stället för aktieägaren, ska dessa anges som tilläggsuppgifter i form av dividender som betalats i pengar (CashPaid).

Ytterligare information om beskattning av dividend som delats ut i annan form än pengar finns i anvisningen Beskattning av dividend som delats ut i annan form än pengar.

Om dividendbetalaren har betalat överlåtelseskatt i stället för dividendtagaren, ska även beloppet av överlåtelseskatt anges som dividendinkomst i årsanmälan. Då anges överlåtelseskattens andel som tilläggsuppgift i form av Dividender som betalats ut i pengar (CashPaid), även om källskatt inte har kunnat tas ut på den. Ytterligare information om överlåtelseskatt på dividend som betalats i annan form än pengar finns i anvisningen Beskattning av dividend som delats ut i annan form än pengar.

Kontoinnehavarna för ett samägt konto ska anmälas separat i årsanmälan. För varje kontoinnehavare anges den andel av dividenden som mottagaren är berättigad till och den källskatt som tagits ut på denna andel.

Om man känner till kontoinnehavarna för det samägda kontot och källskatten på 30 procent har tagits ut på dividenden men man inte har fått en närmare utredning av varje mottagares andel av den betalda dividenden, kan dividenden delas jämnt mellan kontoinnehavarna i årsanmälan.

Beloppet av dividender och källskatter som tagits ut på dem anges alltid i euro. I årsanmälan anges det dividendbelopp i euro som bolaget som delar ut dividend har betalat till mottagaren. Om till exempel en utländsk depositionsbank har betalat dividenden vidare till innehavaren av depåbeviset i lokal valuta, ska dividenden anges i euro enligt vad beloppet var vid utdelningen.

Korrigering av årsanmälan

Du ska korrigera årsanmälan genom att lämna en korrigeringsanmälan med vilken du kan korrigera eller ta bort tidigare anmälda uppgifter. Korrigeringar eller raderingar riktas då till enskilda strukturdelar i årsanmälan. När du korrigerar eller tar bort element under en enskild struktur ska du lämna hela strukturen på nytt. Om du till exempel korrigerar dividendtagarens adress ska du på nytt lämna alla uppgifter om dividendtagaren inklusive uppgifterna om dividendutbetalningen. När det är fråga om tidigare lämnade årsanmälningar ska du inte lämna dem på nytt i sin helhet.

Du ska alltid lämna en korrigering med det schema som gäller vid korrigeringstidpunkten. Korrigeringsförfarandet beskrivs närmare i de tekniska tillämpningsanvisningarna till årsanmälningar: Årsanmälningar.

Om den tidigare lämnade årsanmälan är felaktig i sin helhet kan du radera den med en raderingsanmälan. När du raderar den tidigare anmälan ska du också radera alla korrigeringsanmälningar som hänför sig till den. Om du är en betalare eller registrerad förvarare och raderar en tidigare anmälan ska du lämna en helt ny anmälan.

Du kan lämna en raderingsanmälan för föregående kalenderår fram till utgången av februari och efter detta ska du korrigera med en korrigeringsanmälan (se fråga 16). Till exempel en årsanmälan för 2021 kan du radera till och med den 28 februari 2022. Om den tidigare årsanmälan är felaktig i sin helhet och du behöver radera den efter tidpunkten i fråga ska du kontakta Skatteförvaltningen.

Sättet att lämna en raderingsanmälan beskrivs närmare i de tekniska tillämpningsanvisningarna till årsanmälningar: Årsanmälningar.

En registrerad förvarare som efter utbetalningsåret upptäcker att källskatten på dividender har tagits ut till ett för lågt belopp, ska anmäla felet till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen påför då skatten den registrerade förvarare som har tagit ansvaret för dividenden. I dessa fall kan skattebeloppet inte korrigeras med årsanmälan. Om skatten inte tagits ut och det inte beror på den registrerade förvararens försummelse, fastställer Skatteförvaltningen skatten för dividendtagaren.

Dividendtagaren kan ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen om det efter betalningsåret upptäcks att det uttagna källskattebeloppet har varit för stort och det inte har rättats.

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022