Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Betalning och beskattning av dividend

En dividend är ett aktiebolags vinstutdelning till sina aktieägare och det finns bestämmelser om den i aktiebolagslagen. Skattelagstiftningen innehåller å sin sida bestämmelser om skattebehandlingen av dividender, uttaget av skatt, anmälan och deklaration samt skatteansvaret för dessa. För att beskattningen för dividendtagaren ska bli rätt verkställd ska utbetalaren av dividend veta:

Omständigheter som påverkar behandlingen av dividender vid beskattningen, uttaget av skatt, anmälan och deklarationen

För att den beskattningsmässiga behandlingen av dividender, uttaget av skatt, anmälan och deklarationen ska bli rätt, ska följande frågor först utredas.

En dividend kan betalas ut i penningform eller som annan prestation, till exempel i form av aktier. Med dividend jämställs också dividendersättning samt i regel även utdelning av medel från en fond för fritt eget kapital (FFEK-dividend). I beskattningen kan dividendutdelning också basera sig på en arbetsinsats eller utgöra förtäckt dividend i andra än offentligt noterade bolag.

Lär mer om

Dividendtagaren beskattas på olika sätt beroende på om det utdelande bolaget är offentligt noterat eller icke-noterat. Bestämmelser om detta finns i inkomstskattelagen. Det finns också en egen bestämmelse för dividend som ett utländskt samfund delar ut. En särskild situation är bland annat dividender som REIT-bolag utdelar.

Om hur det samfund som betalar ut dividend påverkar beskattningen kan du läsa mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster.

 • Punkt 2.1 Dividender från offentligt noterade bolag
 • Punkt 2.2 Dividender från bolag som inte noterats offentligt
 • Punkt 2.3 Dividend från utländska samfund
 • Punkt 3.2 Dividender från inhemska samfund
 • Punkt 3.3 Dividender från utländska samfund
 • Punkt 5.5 REIT-dividender

Ett värdeandelssystem förs av en värdepapperscentral och det är ett elektroniskt system där det går att ansluta värdeandelar i ett aktiebolag. Aktier i alla offentligt noterade inhemska bolag ska anslutas till värdeandelssystemet men också aktier i icke-noterade bolag kan anslutas till systemet. I och med EU:s förordning om värdepapperscentraler har emittenter möjlighet att välja vilken värdepapperscentral de använder. För tillfället finns det en värdepapperscentral i Finland (Euroclear Finland Oy).

Värdepapperscentralen för en aktieägarförteckning över värdeandelsägarna per emittent. I förteckningen ska värdeandelsägaren eller den som sköter förvaltarregistreringen i stället för ägaren vara antecknad. En utbetalare av dividend har rätt att på begäran få ägarförteckningen. Om aktierna i ett bolag inte har anslutits till värdeandelssystemet ska bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen föra en aktieägarförteckning över aktierna och aktieägarna. Rätten till dividend fastställs bolagsrättsligt på basis av aktieägarförteckningen.

Värdeandelssystemet har följande centrala typer av värdeandelskonton där aktieinnehav kan registreras:

 • Ägarkonto (omistajatili)
 • Samägt konto (yhteisomistustili)
 • Förvaltarregistrerat ägarkonto (hallintarekisteröity omistajatili)
 • Förvaltningskonto (omaisuudenhoitotili)

I lagen om värdeandelskonton finns bestämmelser om värdeandelskonton och rättsverkningarna av anteckningarna på dem.

Typen av värdeandelskontot påverkar också beskattningen. Skattelagstiftningen har egna bestämmelser för situationer där dividend betalas på basis av direkt innehav och förvaltarregistrerat aktieinnehav. Läs mer i anvisningarna:

Om aktierna i ett bolag anslutits till ett värdeandelssystem har bolaget förbundit sig att följa värdepapperscentralens regler och beslut på basis av dem. I dessa kan bland annat ansvar och uppgifter fastställas för olika parter vid utbetalning av avkastning. Också andra parter som anknyter till utbetalning av avkastning – såsom kontoförvaltare – har förbundit sig till att följa samma regler och beslut.

Det påverkar beskattningen av dividendinkomst och utbetalarens skyldigheter om dividendtagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. Utbetalaren ska sålunda ha uppgifter som mottagarens skattskyldighetsstatus innan denne betalar ut dividend.

Allmänt skattskyldiga betalar skatt i Finland på inkomster som de erhållit i Finland och också på inkomster som de mottagit från utlandet (global skattskyldighet). Begränsat skattskyldiga betalar skatt i Finland endast på de inkomster som de intjänat i Finland.

Läs mer om skattskyldighetsstatusen för dividendtagare

Samfundens skattskyldighetsstatus behandlas närmare i den detaljerade anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund. Fysiska personers skattskyldighetsstatus behandlas däremot i anvisningen Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer.

Dividendinkomster beskattas på olika sätt i inhemska situationer när dividendtagaren är:

 • en fysisk person eller ett dödsbo
 • ett samfund eller
 • en näringssammanslutning

Läs mer om beskattningen av dividendinkomster enligt olika dividendtagare.

Beskattningen av dividendinkomster behandlas närmare i den detaljerade anvisningen Beskattning av dividendinkomster. Läs mer om beskattningen av dividendinkomster när dividendtagaren är

 • en fysisk person eller ett dödsbo (Beskattning av dividender som fysiska personer och dödsbon mottagit, punkt 2 i anvisningen)
 • ett samfund (Beskattning av dividender som samfund fått, avsnitt 3 i anvisningen)
 • en näringssammanslutning (Beskattning av dividender som näringssammanslutningar fått, avsnitt 4 i anvisningen)

Skattelagstiftningen har dessutom särskilda bestämmelser om inkomstbeskattningen för vissa mottagare vilka också påverkar beskattningen av dividendinkomster. Läs mer om exempelvis beskattningen av placeringsfonder (Beskattning av inhemska placeringsfonder och specialplaceringsfonder, punkt 2 i anvisningen) och beskattningen av diplomater och personer som arbetar för vissa internationella organisationer (Diplomater och personer som arbetar för vissa internationella organisationer, punkt 6.3 i anvisningen)

Också i internationella situationer beskattas dividendinkomster på olika sätt beroende på dividendtagaren:

Dividender som begränsat skattskyldiga samfund fått kan vara skattefria med stöd av särskilda bestämmelser i källskattelagen (i anvisningen Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga punkt 3.4.4 Dividender som är skattefria med stöd av källskattelagen) eller med stöd av ett yrkande på jämställande utifrån EU-rätten (Dividender som är skattefria med stöd av ett yrkande på jämställande utifrån EU-rätten, punkt 3.4.5 i anvisningen).

Internationella avtal kan begränsa Finlands rätt att beskatta dividender. Med internationella avtal avses skatteavtal som Finland ingått och också exempelvis sådana avtal med internationella organisationer som innehåller bestämmelser om beskattningen av inkomster eller tillgångar.

Läs mer om de skatteavtal som Finland ingått.

Utbetalaren kan följa bestämmelser i internationella avtal redan då den tar ut källskatt. Dividendtagaren ska dock lägga fram en nödvändig redogörelse för att villkoren för tillämpningen av avtalet uppfylls. Om utbetalaren av dividend inte får en redogörelse av dividendtagaren eller mottagarens rätt till källskatteförmånen lämnar rum för tolkning eller är oklar oavsett redogörelsen, ska utbetalaren vid utbetalningstidpunkten ta ut källskatt på prestationen enligt källskattelagen. Läs mer om källskatt i punkt 2.2 Källskatt på dividend enligt källskattelagen i den detaljerade anvisningen.

Läs mer om

Förvärvskällan för dividenden har betydelse i beskattningen av allmänt skattskyldiga dividendtagare. Dividenden kan enligt förvärvskällan utgöra antingen beskattningsbar inkomst enligt inkomstskattelagen, näringsinkomst eller jordbruksinkomst för mottagaren. Sett från dividendutbetalarens synpunkt har indelningen i förvärvskällor visserligen ingen betydelse vid verkställandet av förskottsinnehållning.

Parterna i dividendutbetalning och skyldigheterna för dessa

Utbetalningen av dividender kan inkludera många olika aktörer och roller. I sin enklaste form hänförs endast två parter till utbetalningen av dividend: utbetalaren och mottagaren av dividend. Så kan det vara exempelvis i ett litet aktiebolag där det finns ett fåtal aktieägare och ekonomiförvaltningen sköts inom bolaget. När det gäller aktier i ett offentligt noterat bolag som är anslutet till ett värdeandelssystem, hänför det sig utöver utbetalaren (emittenten) också en värdepapperscentral, kontoförvaltare, dividendtagare och eventuellt utländska förvarare till utbetalningen av dividender som baserar sig på dessa aktier.

Nedan definieras de centrala parter som hänför sig till dividendutbetalning samt uppgifterna och skyldigheterna för dessa i beskattningen.

Med dividendutbetalare avses det bolag som delar ut dividend. Om aktierna hör till ett värdeandelssystem används termen emittent som benämning på det bolag som betalar ut dividend. I beskattningen används allmänt ordet utbetalare.

I princip är dividendutbetalaren skyldig att

I princip har det bolag som betalar ut dividend det primära skatteansvaret och rapporteringsskyldigheten. Om aktierna i bolaget har anslutits till ett värdeandelssystem sköter kontoförvaltarna i praktiken uttaget av skatt och uppgifter i anslutning till deklarationen och anmälningen på utbetalarens vägnar. När ett offentligt noterat bolag betalar ut dividend till en begränsat skattskyldig på basis av förvaltarregistrerade aktier finns det bestämmelser i skattelagstiftningen om ansvar och skyldigheter också för den registrerade förvararen.

En finländsk emittent har samma skyldigheter enligt skattelagstiftningen oavsett om denne emitterar sina aktier hos en finländsk eller utländsk värdepapperscentral.

Ett samfund som grundats eller registrerats i utlandet och vars plats för verklig ledning finns i Finland (9 § 1 mom. i inkomstskattelagen) jämställs med en inhemsk dividendutbetalare i inkomstbeskattningen. Dessa samfund som betalar ut dividend har sålunda samma förpliktelser i anslutning till verkställande av förskottsinnehållning samt anmälningar och deklarationer som de inhemska samfund som betalar ut dividend. Det kan dock påverka uttaget av källskatt och beloppet av skatten om Finland också vid tillämpningen av skatteavtalet betraktas som hemort för ett samfund som betalar ut dividend, ränta eller royalty.

Lär mer om

I princip kan en aktieinnehavare som införts i aktieägarförteckningen betraktas som en dividendtagare. Undantaget till detta är till exempel situationer där den som sköter förvaltarregistreringen införts i aktieägarförteckningen i stället för aktieinnehavaren samt andra exceptionella situationer (till exempel dividender på basis av arbetsinsats och vid utbetalning av dividenden till någon annan än aktieinnehavaren).

Vid tillämpningen av ett skatteavtal ska det observeras att den direkta mottagaren av dividenden inte nödvändigtvis är den faktiska förmånstagare av inkomst som avses i skatteavtalet. Skatteavtalsförmånerna är i regel begränsade att gälla den faktiska förmånstagaren av inkomst. Läs mer om den faktiska förmånstagaren av inkomst i den detaljerade anvisningen Dividender, räntor och royaltyer hos begränsat skattskyldiga i punkt 2.1.2 Förutsättningarna för tillämpningen av ett skatteavtal.

En allmänt skattskyldig dividendtagare är skyldig att

 • deklarera sina dividendinkomster i beskattningen eller
 • kontrollera i den förhandsifyllda skattedeklarationen (fysiska personer) att utbetalaren av dividend har anmält de rätta uppgifterna till Skatteförvaltningen.

En begränsat skattskyldig dividendtagare är skyldig att

Om dividendtagaren lämnar felaktiga uppgifter för beskattningen kan det leda till att skatt eller skatteförhöjning påförs och till dröjsmålspåföljder. Om felaktiga uppgifter lämnats i syfte att kringgå skatt, kan det leda till straffrättsliga påföljder (skattebedrägeri).

Med kontoförvaltare avses en sådan part till en värdepapperscentral som värdepapperscentralen har beviljat rätt att göra registreringar i värdeandelsregistret och öppna värdeandelskonton samt agera i värdeandelssystemet enligt lag och värdeandelssystemets regler.

Kontoförvaltarna sköter i praktiken uttaget av skatt och uppgifter i anslutning till årsanmälan på utbetalarens vägnar. Kontoförvaltaren har inte ett skatteansvar enligt skattelagstiftningen. En kontoförvaltare kan också agera som registrerad förvarare då vissa ansvar och skyldigheter kan tillfalla denne enligt skattelagstiftningen.

Med registrerad förvarare avses en förvarare som är införd i Skatteförvaltningens förvararregister. Förvarare kan vara exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentraler.

En registrerad förvarare kan ta ansvaret för dividender som betalats ut till de dividendtagare som är kunder hos denne och för beviljandet av källskatteförmåner. Den registrerade förvararens ansvar och skyldigheter gäller dividend som betalats ut för förvaltarregistrerade aktier i ett offentligt noterat bolag till en mottagare som är begränsat skattskyldig i Finland.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

En oregistrerad förvarare är en förvarare i en depåförvaringskedja som inte är införd i förvararregistret på Skatteförvaltningen.

Med värdepapperscentral avses värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. En värdepapperscentral för ett elektroniskt värdeandelssystem till vilken aktier i ett aktiebolag kan anslutas. Reglerna för värdepapperscentralen fastställer hur dividendutbetalningen sker i fråga om de bolag som har anslutit sina aktier till värdeandelssystemet.

Skyldigheten för värdepapperscentralen är att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om bland annat:

 • dividendersättningar
 • ägarna av värdeandelarna och mottagarna av avkastning samt aktierna som ingår i värdeandelssystemet.
Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023