Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningen vid utbetalning av royalty och bruksavgift

Med royalty och bruksavgift avses i regel ersättningar för användningen av olika slag av immateriella rättigheter. Ur utbetalarens synvinkel hänför det sig egna särdrag till utbetalningen och beskattningen av dessa ersättningar. I fråga om förskottsuppbörd och källbeskattning anknyter särdragen speciellt till att identifiera en viss betalning som royalty eller bruksavgift och till förfarandet vid anmälan till inkomstregistret.

Identifiering av betalningar och lagstiftningen

Den rättsliga grunden som gäller ersättningar som betalas för användningen av immateriella rättigheter är omfattande. Till royaltyer hänför sig inte bara nationella bestämmelser utan också de skatteavtal som ingåtts för att undvika dubbelbeskattning innehåller bestämmelser som hänför sig till dem. Också EU-rätten omfattar skattebehandlingen av royaltyer bland annat genom bestämmelser om skattefrihet för royaltyer mellan närstående bolag.

Vid utbetalningar som hänför sig till användningen av olika immateriella rättigheter är det väsentligt att granska inkomstslaget från fall till fall. Den nationella lagstiftningen innehåller egna definitioner av bruksavgifter och royaltyer men i gränsöverskridande situationer hittas definitionen ofta i det tillämpade skatteavtalet. Identifieringen av en betalning, exempelvis som royalty enligt ett skatteavtal, går ut på en bedömning från fall till fall eftersom avtalen i detta avseende inte är identiska. Rekommendationen är att i oklara fall ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för att avlägsna oklarheterna i tolkningen av avtalet.

Anmälningar om royaltyer och bruksavgifter

Utbetalaren lämnar anmälningar om royaltyer och bruksavgifter till inkomstregistret. Förfarandet avviker alltså från förfarandet vid utbetalningen av många andra avkastningar, till exempel utbetalaren av dividend och ränta ska lämna både en deklaration för skatter på eget initiativ och en årsanmälan. Till denna del ersätter inkomstregisteranmälningarna om royaltyer och bruksavgifter både skattedeklarationen för skatter på eget initiativ som sammanfattar de totala skatterna för en period och den mottagarspecifika årsanmälan.

Nedan beskrivs huvuddragen i uttaget av förskottsinnehållning på de bruksavgifter som betalas ut till allmänt skattskyldiga mottagare i Finland och anmälan till inkomstregistret om bruksavgifterna samt uttaget av källskatt på royaltyer som betalas ut till begränsat skattskyldiga och anmälan till inkomstregistret om dessa royaltyer.

Enligt den nationella definitionen av en bruksavgift är det fråga om ersättning som betalas för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt, rätt som baserar sig på ett fotografi och industriell äganderätt såsom patent eller varumärke, eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön.

Förskottsinnehållning och inkomstregisteranmälan vid utbetalning av bruksavgift

I regel ska utbetalaren av bruksavgift i nationella situationer ta ut förskottsinnehållning vid utbetalningen och lämna en inkomstregisteranmälan inom den utsatta tiden. Anmälningsskyldigheten är bunden till uttaget av förskottsinnehållning med undantag för de situationer där mottagaren är en fysisk person. Då ska utbetalaren alltid lämna en inkomstregisteranmälan. Utbetalaren ska ta ut förskottsinnehållning i situationer där mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Förskottsinnehållningssatsen och grunden för förvärvet av bruksavgift

Vid utbetalningen av bruksavgift ska utbetalaren ta ut en andel av totalbeloppet på utbetalningen som motsvarar förskottsinnehållningssatsen på mottagarens skattekort. Om utbetalaren av en eller annan orsak inte har tillgång till nödvändiga uppgifter vid uttaget av förskottsinnehållning ska denne ta ut förskottsinnehållning enligt 60 procent när bruksavgifter utgör förvärvsinkomst för mottagaren. När det är fråga om kapitalinkomst för mottagaren är förskottsinnehållningen 30 procent. När mottagaren är ett samfund som inte är förskottsuppbördsregistrerat eller också en samfälld förmån eller sammanslutning som inte är förskottsuppbördsregistrerad är förskottsinnehållningen 13 procent.

Då mottagaren av utbetalningen är en fysisk person är det vid fastställandet av förskottsinnehållningen utöver rätt inkomstslag också nödvändigt att utreda ursprunget till äganderätten till objektet för bruksavgiften, det vill säga grunden för förvärvet. Bruksavgift för en rättighet som fåtts i arv, på basis av ett testamente eller som skaffats mot ersättning ska betraktas som kapitalinkomst. Till övriga delar beskattas inkomster som fysiska personer fått i form av bruksavgifter som förvärvsinkomster. 

Anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret

Utbetalaren ska anmäla de utbetalningar som betraktas som bruksavgift till inkomstregistret. I en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret lämnas för det första uppgifterna om alla bruksavgifter som omfattas av förskottsinnehållningsplikt. För det andra ska anmälningar lämnas om alla bruksavgifter som betalats ut till fysiska personer oavsett om förskottsinnehållning tagits ut eller inte.

Uppgifterna om den utbetalade bruksavgiften och beloppet av den uttagna skatten ska anmälas senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen. Om den utsatta dagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.

I anmälan specificeras inkomsttagaren med finsk personbeteckning om mottagaren har en sådan. I andra fall specificeras mottagaren med en utländsk beteckning och då ska också närmare individualiseringsuppgifter om prestationstagaren anmälas, såsom namn, födelsedatum, kön och adress. När mottagaren är ett samfund ska utbetalaren dessutom välja Samfund som Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

När bruksavgiften är förvärvsinkomst för mottagaren anmäls utbetalningen med inkomstslaget 313 Bruksersättning som förvärvsinkomst. Med inkomstslaget 313 Bruksersättning som förvärvsinkomst anmäls också bruksavgifter som en sammanslutning, ett samfund eller ett konsortium fått. En utbetalning som utgör kapitalinkomst för mottagaren anmäls med inkomstslaget 314 Bruksersättning som kapitalinkomst. Anmälningar med båda inkomstslagen anmäls till bruttobelopp och den uttagna förskottsinnehållningen anmäls separat med inkomstslag 402 Förskottsinnehållning.

När ingen förskottsinnehållning tagits ut på en bruksavgift till en annan allmänt skattskyldig än en fysisk person anmäls denna utbetalning inte till inkomstregistret. Detta skiljer sig från en utbetalad royalty till en begränsat skattskyldig vilken alltid anmäls till inkomstregistret oavsett om källskatt tagits ut på utbetalningen eller inte.

Inkomster från Finland är exempelvis royaltyer, licensavgifter och andra med dessa jämställda krediteringar. I gränsöverskridande situationer skapar nationell rätt utgångspunkten för definitionen av royaltyer och den tillämpade källskattesatsen i varje enskilt fall. Med royalty avses ersättning för nyttjande av eller nyttjanderätten till upphovsrätten till ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, en rättighet som grundar sig på fotografi eller patent, varumärke, mönster, modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysningar om industriella, kommersiella eller vetenskapliga erfarenhetsrön. 

I samband med utbetalningen av gränsöverskridande royaltyer kan skatteavtal och/eller EU-rätt bli tillämpligt utöver den nationella lagstiftningen. Därför ska utbetalaren observera att det kan förekomma skillnader inte bara i källskattesatsen utan också i definitionen av en royalty. En närmare beskrivning av definitionen av royaltyer i olika situationer finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga och Artiklarna i skatteavtalen.

Tillämplig källskattesats

Med stöd av nationell lagstiftning är källskattesatsen för utländska samfund 20 procent och för andra mottagaren 30 procent av beloppet av royaltyn. I de flesta skatteavtal begränsas också beskattningsrätten till utbetalade royaltyer i källstaten antingen delvis eller i sin helhet. Dessutom tas ingen källskatt alls ut på royaltyer utbetalade mellan närstående bolag vilka uppfyller villkoren i ränte- och royaltydirektivet. Den tillämpliga källskattesatsen ska sålunda granskas varje gång från fall till fall.

När en lägre källskattesats än enligt den nationella lagstiftningen tillämpas utgående från ett skatteavtal är utbetalaren skyldig att granska att tillämpningsvillkoren i skatteavtalet uppfylls. I oklara fall och när situationen lämnar rum för tolkning kan mottagaren ansöka om ett källskattekort från Skatteförvaltningen som utbetalaren kan tillämpa vid utbetalningen av royaltyn. 

Inkomstregisteranmälan ska alltid lämnas

Utbetalaren ska alltid anmäla royaltyer till begränsat skattskyldiga mottagare till inkomstregistret. Utbetalaren ska alltid och utan undantag uppfylla denna anmälningsskyldighet oavsett om källstaten med stöd av ränte- och royaltydirektivet och ett skatteavtal inte har rätt att beskatta utbetalade royaltyer. För en försummelse av anmälan till inkomstregister kan utbetalaren även i dessa fall påföras en försenings- eller försummelseavgift. Anmälningarna utgör en grund bland annat för internationellt informationsutbyte.

Uppgifterna om en utbetalad royalty och beloppet av den uttagna källskatten ska anmälas senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen. Om den utsatta dagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.

Inkomsttagaren ska specificeras i anmälan med utländsk personbeteckning eller skatteregistreringsnummer (TIN), namn, födelsedatum, kön, hemviststat och adress. I uppgifterna om inkomsttagaren ska utbetalaren dessutom ange Ja i punkten Begränsat skattskyldig. När mottagaren är ett samfund ska utbetalaren dessutom välja Samfund som Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

En royalty som betalats ut till en begränsat skattskyldig mottagare anmäls till inkomstregistret enligt bruttobelopp i en anmälan om löneuppgifter med inkomstslag 362 Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig. Den källskatt som tagits ut anmäls med inkomstslag 404 Källskatt enligt det faktiska uttagna beloppet. Om ingen källskatt har tagits ut vid utbetalningen av royalty ska beloppet anges som 0 euro. Inkomstregisteranmälan lämnas enligt den realiserade utbetalningssituationen.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023