Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vilken typ av skattekort behöver lättföretagaren?

Som lättföretagare behöver du ett skattekort enligt vilket faktureringsföretaget verkställer förskottsinnehållningen på de löner eller arbetsersättningar som det betalar till dig.  

Om faktureringsföretaget betalar lön till dig behöver du ett skattekort för lön.

Om faktureringsföretaget betalar arbetsersättning till dig behöver du ett skattekort för arbetsersättning.

Om du är firmaföretagare och införd i förskottsuppbördsregistret behöver du inget skattekort för arbetsersättningar som faktureringsföretaget betalar. Då sköter du själv skatterna genom att betala förskottsskatter.

Har du en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring?

När du ansöker om skattekort ska du ange dina inkomster för lättföretagare i olika punkter beroende på om du har en FöPL-pensionsförsäkring eller inte. 

Faktureringsföretaget tar i allmänhet inte ut arbetspensionsförsäkringspremier på den utbetalda lönen eller arbetsersättningen. Du måste själv sköta arbetspensionsförsäkringen om villkoren för försäkringen uppfylls.

Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) är obligatorisk för dig till exempel om den inkomst som du fått från faktureringsföretaget uppgår till minst 8 575,45 euro om året (år 2023) och du utan avbrott arbetar över 4 månader som företagare eller lättföretagare. 

Se närmare anvisningar på webbplatsen arbetspension.fi. 

Kontakta ditt eget försäkringsbolag eller pensionsskyddscentralen för att kontrollera vilka skyldigheter du har.

Du får dra av de betalda FöPL-avgifterna i beskattningen. Uppskatta därför beloppet på dem för din ansökan om skattekort. 

Så här fyller du i ansökan om skattekort

Uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året och ansök om ett nytt skattekort vid behov. Du ska uppvisa skattekortet för faktureringsföretaget. På basis av skattekortet verkställer företaget förskottsinnehållningen på lönen eller arbetsersättningen. 

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Följ anvisningarna nedan beroende på om du får lön eller arbetsersättning och beroende på om du har en FöPL-pensionsförsäkring eller inte.

Fyll i ansökan om skattekort så här:

 1. Ange de löner som faktureringsföretaget betalat i punkten Löner och naturaförmåner.Om du också får lön någon annanstans ifrån ska du räkna ihop alla löner och ange summan i punkten Löner och naturaförmåner.
 2. Ange på nytt de löner som faktureringsföretaget betalat i avsnittet Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster i punkten Löner som ersätts med arbetsinkomst (företagarlön). Dessa anmäls separat därför att du inte behöver betala arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier eller dagpenningspremie på basis av den lön som faktureringsföretaget betalat.
 3. Ange kostnader som hänför sig till löneinkomster specificerade i avsnittet ”Utgifter för förvärvande av inkomst”, i punkten ”Utgifter för förvärvande av löneinkomster”. Sådana kostnader är till exempel arvoden som faktureringsföretaget tar ut av dig.
 4. Kom också ihåg att dra av resekostnader i respektive punkter.

Läs mer om lättföretagarens avdrag

Fyll i ansökan om skattekort så här:

 1. Ange de löner som faktureringsföretaget betalat i punkten Löner och naturaförmåner.Om du också får lön någon annanstans ifrån ska du räkna ihop alla löner och ange summan i punkten Löner och naturaförmåner.
 2. Ange på nytt de löner som faktureringsföretaget betalat i avsnittet Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster i punkten Löner som ersätts med arbetsinkomst (företagarlön). Dessa anmäls separat därför att du inte behöver betala arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier på basis av den lön som faktureringsföretaget betalat.
 3. Ange dessutom FöPL-arbetsinkomst i avsnittet ”Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster” i punkten ”FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster”. FöPL-arbetsinkomst är den förvärvsinkomst som du kommit överens om med försäkringsbolaget att utgör grunden för försäkringspremien.
 4. Ange hela årets FöPL-pensionsförsäkringspremier som du betalat till försäkringsbolaget i avsnittet ”Övriga avdrag” i punkten ”FöPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier”. 
 5. Ange kostnader som hänför sig till löneinkomster specificerade i avsnittet ”Utgifter för förvärvande av inkomst”, i punkten ”Utgifter för förvärvande av löneinkomster”. Sådana kostnader är till exempel arvoden som faktureringsföretaget tar ut av dig. Kom också ihåg att dra av resekostnader i respektive punkter.

Läs mer om lättföretagarens avdrag

Arbetsersättningar och kostnader anges i olika punkter beroende på om du är momsskyldig eller inte. Mer information om moms

Fyll i ansökan om skattekort så här:

 • Ange arbetsersättningar som faktureringsföretaget betalat i en av dessa punkter, beroende på om du är momsskyldig eller inte:
  • Arbetsersättningar när du varken är förskottsuppbördsregistrerad eller momsskyldig.
  • Arbetsersättningar när du inte är förskottsuppbördsregistrerad men är momsskyldig.
 • Ange dessutom FöPL-arbetsinkomst i avsnittet ”Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster” i punkten ”FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster”. FöPL-arbetsinkomst är den förvärvsinkomst som du kommit överens om med försäkringsbolaget att utgör grunden för försäkringspremien. 
 • Ange hela årets FöPL-pensionsförsäkringspremier som du betalat till försäkringsbolaget i avsnittet ”Övriga avdrag” i punkten ”FöPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier”.  
 • Anmäl också sådana kostnadersom hänför sig till arbetsersättningar – till exempel arvoden som faktureringsföretaget tar ut av dig. Ange dessa utgifter enligt följande:
  • Om du inte är momsskyldig ska du ange kostnaderna i avsnittet ”Utgifter för inkomstens förvärvande” i punkten ”Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster” i fältet ”Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster”. 
  • Om du är momsskyldig ska du ange kostnaderna i samband med att arbetsersättningen anges i punkten ”Utgifter som hänför sig till arbetsersättningar per år”.
 • Kom också ihåg att dra av resekostnader i respektive punkter. 

Läs mer om lättföretagarens avdrag

Arbetsersättningar och kostnader anges i olika punkter beroende på om du är momsskyldig eller inte. Mer information om moms

Fyll i ansökan om skattekort så här: 

 • Ange beloppet av arbetsersättningen för hela året i den ena av dessa punkter beroende på om du är momsskyldig eller inte:
  • Arbetsersättningar när du varken är förskottsuppbördsregistrerad eller momsskyldig
  • Arbetsersättningar när du inte är förskottsuppbördsregistrerad men är momsskyldig
 • Anmäl också sådana kostnadersom hänför sig till arbetsersättningar – till exempel arvoden som faktureringsföretaget tar ut av dig. Ange dessa utgifter enligt följande:
  • Om du inte är momsskyldig ska du ange kostnaderna i avsnittet ”Utgifter för inkomstens förvärvande” i punkten ”Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster” i fältet ”Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster”. 
  • Om du är momsskyldig ska du ange kostnaderna i samband med att arbetsersättningen anges i punkten ”Utgifter som hänför sig till arbetsersättningar per år”.
 • Kom ihåg att också dra av resekostnader i respektive punkter.

Läs mer om lättföretagarens avdrag

Hör du till förskottsuppbördsregistret?

Om du är införd i Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister behöver den som betalar arbetsersättningen inte ta ut förskottsinnehållning på basis av ditt skattekort, utan du tar själv hand om att betala förskottsskatterna. Förskottsskatt är benämningen på den inkomstskatt som betalas på förhand. Det är inte obligatoriskt att höra till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister men det är ofta motiverat med tanke på affärsverksamheten. 

Läs mer om förskottsuppbördsregistret.

Om du är införd i förskottsuppbördsregistret ska du ansöka om förskottsskatt i MinSkatt. För ansökan behöver du en uppskattning av dina inkomster och avdrag för hela året. Du får ett beslut om förskottsskatt i MinSkatt. I beslutet finns det uppgifter för betalning av skatten, till exempel beloppet på och förfallodagen för varje betalningsrat.

Läs mer om förskottsskatter

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023