Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar beskattningspraxis för lättföretagare

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 12.5.2023 årsboksbeslutet HFD 2023:42, som gäller faktureringsföretag och lättföretagare. Beslutet ändrar beskattningspraxis.

Vad är skattepliktig lön?

Enligt HFD:s beslut betraktas ersättning för arbete, från vilken det arvode som faktureringsföretaget debiterar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift dragits av, som skattepliktig lön för en lättföretagare som anlitar ett faktureringsföretag. 

Eftersom det arvode som betalats till faktureringsföretaget och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift dragits av från beloppet på den skattepliktiga lönen för lättföretagaren, kan hen inte längre dra av dem i sin egen beskattning.

Vad är grunden för den lön som är underkastad förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift?

Faktureringsföretaget ska betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, om lättföretagaren är FöPL-försäkringsskyldig. Faktureringsföretaget betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av de löner som är underkastad förskottsinnehållning.

Utifrån högsta förvaltningsdomstolens beslut beräknas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på det lönebelopp från vilket faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift först dragits av. Moms räknas inte in i lönebeloppet.

Exempel: En lättföretagare och hens kunder har kommit överens om att ersättningen för ett arbete uppgår till 1 000 euro + moms. Kunden betalar sammanlagt 1 000 euro + moms 24 % till faktureringsföretaget.

Den lön som är underkastad förskottsinnehållning och som ligger till grund för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppgår till 1 000 euro, minskad med faktureringsföretagets arvode på 5 % (1 000 € x 5% = 50 €) och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (1,53 % år 2023).

Den lön som är underkastad förskottsinnehållning och grunden för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift:
(1 000 € – 50 €) / 1,0153 = 935,68 €
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift: 935,68 € x 1,53 % = 14,32 €

Beslutet tillämpas också på arbetsersättningar

Enligt Skatteförvaltningens syn kan HFD:s beslut också tillämpas på lättföretagare som får arbetsersättning från ett faktureringsföretag. Då utgörs den skattepliktiga arbetsersättningen av den ersättning som betalats för arbetet, med avdrag för faktureringsföretagets arvode.

HFD:s beslut tillämpas inte på näringsidkare med ett FO-nummer. För dem är hela arvodet för arbetet skattepliktig näringsinkomst. På motsvarande sätt kan företagaren dra av utgifterna för arbetet.

Sökande av ändring i beskattningen av lättföretagare

På yrkande av lättföretagaren, det vill säga den skattskyldige, kan högsta förvaltningsdomstolens beslut också tillämpas retroaktivt inom ramen för de tidsfrister och författningar som gäller för ändringssökande i beskattningen (se närmare i anvisningen Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning). En begäran om omprövning kan göras för åren 2021 och 2022.

Om en lättföretagare söker ändring i sin beskattning med stöd av beslutet HFD 2023:42, ska hen till sin begäran om omprövning foga en tillförlitlig utredning om beloppet på lönen, faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Om en lättföretagare tidigare yrkat på att de arvoden och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter vilka hen betalat till faktureringsföretaget ska dras av som utgifter för förvärv av inkomst, ska hen yrka på att dessa avdrag ska undanröjas samtidigt som hen yrkar på nedsättning av den skattepliktiga löneinkomsten. I annat fall kan följden bli en skatteförhöjning, som påförs på grund av ett ogrundat yrkande på avdrag.

Inverkan av ändringssökande på beskattningen kan vara liten

När såväl lönen som utgifterna för förvärv av inkomst minskar med beloppet av faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, inverkar ändringen inte nödvändigtvis på resultatet av beskattningen av lättföretagaren eller så kan inverkan vara mycket liten. Detta beror dock på den skattskyldiges övriga inkomster och avdrag.

Det är sannolikt att ingen skatteinverkan alls förekommer, om en lättföretagare utöver faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift även har andra utgifter för förvärv av inkomst till ett belopp som överstiger 750 euro.

Exempel: År 2021 har en lättföretagare fått 20 000 euro i lön via ett faktureringsföretag. Hen har i sin beskattning som utgifter för förvärv av inkomst minskat faktureringsföretagets arvode (5 %) på 1 000 euro, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (1,53 %) på 306 euro och avdraget för arbetsrum på 920 euro.

Utifrån högsta förvaltningsdomstolens beslut uppgår lönebeloppet för lättföretagaren till 18 694 euro
(20 000 –1 000 – 306). Dessutom dras faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift av från lättföretagarens kostnader för förvärv av inkomst, vilket innebär att endast avdraget för arbetsrum på 920 euro dras av.

Dessa ändringar påverkar inte beskattningen av lättföretagaren, varför det inte lönar sig för lättföretagaren att söka ändring i beskattningen på basis av högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Före högsta förvaltningsdomstolens beslut beräknades arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på grundval av den ersättning som kunden hade betalat för arbetet. Även om beräkningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ändrades utifrån beslutet, kan en lättföretagare vid ändringssökande yrka på att den skattepliktiga lönen sänks med de belopp på arvodet och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift vilka hen de facto betalat till faktureringsföretaget.

Exempel: År 2021 har en lättföretagare och en kund kommit överens om att ersättningen för ett arbete uppgår till 1 000 euro + moms. Kunden har betalat 1 000 + moms på 24 % till faktureringsföretaget. Faktureringsföretagets har tagit ut ett arvode på 5 % av lättföretagaren, det vill säga 50 euro. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (1,53 %) har beräknats utifrån 1 000 euro och har uppgått till 15,30 euro. 

Lättföretagaren kan med en begäran om omprövning framställa ett skattepliktigt lönebelopp på 1 000 euro med avdrag för arvodet på 50 euro och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på 15,30 euro. Dessutom ska lättföretagaren komma ihåg att yrka på att faktureringsföretagets arvode och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift avskrivs från avdragen för förvärv av inkomst.

Faktureringsföretaget behöver inte rätta anmälningar om löneuppgifter i inkomstregistret

På basis av högsta förvaltningsdomstolens beslut behöver ett faktureringsföretag inte rätta anmälningarna om löneuppgifter i inkomstregistret för åren 2020–2022.

Om ett faktureringsföretag på basis av högsta förvaltningsdomstolens beslut rättar arbetsgivares separata anmälningar för åren 2020–2022 för återbetalning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, behöver företaget dock undantagsvis inte rätta anmälningarna om löneuppgifter i enlighet med detta. För att faktureringsföretaget ska kunna göra detta måste det kontakta Skatteförvaltningen via e-post: laskutuspalveluyritykset@vero.fi. Om ett faktureringsföretag får tillbaka en del av en tidigare betald arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, ska företaget på motsvarande sätt ansöka om rättelse av den egna inkomstbeskattningen.

För att inkomstuppgifterna för lättföretagare för år 2023 ska vara riktiga i den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2024, lönar det sig för faktureringsföretaget att rätta anmälningarna till inkomstregistret (anmälan om löneuppgifter och arbetsgivares separata anmälan) från och med ingången av år 2023. Faktureringsföretaget har dock ingen skyldighet att rätta anmälningarna retroaktivt för tiden före HFD:s beslut.

Mer information

Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024