Bokföring, räkenskapsperiod, skatteperiod

Beskattningen grundar sig på bokföringen

Alla företag ska bokföra sin affärsverksamhet. Företagets ledning ansvarar för att bokföringen sköts ändamålsenligt.

Bokföringen separerar företagets och företagarens pengar, inkomster och utgifter.

Beskattningen grundar sig på bokföringen. Moms betalas på basis av affärsverksamhetens försäljningsintäkter. Inkomstskatt betalas på det resultat som bokföringen visar och i vilket rättelser har gjorts i enlighet med skattelagarna.

När du grundar ett företag

ska du ta hand om bokföringen – vi rekommenderar en bokföringsbyrå eller en kompetent bokförare

ska du se till att kvitton och verifikat (daterade och numrerade) relaterade till företagsverksamheten samlas och sparas.

Dubbel bokföring eller enkel bokföring?

Företag och samfund ska vanligtvis föra dubbel bokföring enligt prestationsprincipen.

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma) kan ha så kallad enkel bokföring. Rörelseidkare som tillämpar enkel bokföring ska dock justera bokföringen enligt prestationsprincipen med tanke på beskattningen.

Näringsidkare och yrkesutövare ska dock ha dubbel bokföring om två av de tre följande villkoren uppfylls:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande intäkt överstiger 200 000 euro.
  • företaget har i genomsnitt fler än 3 anställda.

Om företagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret ska företaget tillämpa dubbel bokföring oberoende av bolagsform.

Enligt bägge bokföringsmetoderna upptas inkomster och utgifter, räntor och skatter samt egen användning av varor och tjänster i bokföringen som affärstransaktioner.

Dubbel bokföring

Vid dubbel bokföring antecknas såväl penningkällan som penninganvändningen för varje affärshändelse. Upptagningarna redogör för såväl orsaken till penningrörelsen som för det använda bokföringskontot. Alla upptagningar ska göras på åtminstone två bokföringskonton.

Enkel bokföring

I beskattning som baserar sig på enkel bokföring periodiseras kontotransaktionerna enligt kontantprincipen. Med andra ord bokförs transaktioner när pengar flyter in och ut på företagets konto. I enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid ett kalenderår.

Näringsidkare som tillämpar enkel bokföring ska justera bokföringen enligt prestationsprincipen med tanke på beskattningen.

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Hos den som har dubbel bokföring kan räkenskapsperioden också vara en annan 12 månaders period än ett kalenderår. Hos rörelseidkare och yrkesutövare som har enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid kalenderåret.

Räkenskapsperioden börjar den dag då företaget har grundats. Då verksamheten inleds eller läggs ned, kan räkenskapsperioden vara längre eller kortare än 12 månader. Räkenskapsperioden kan dock vara högst 18 månader. Hos rörelseidkare och yrkesutövare som har enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid kalenderåret.

Exempel: Företaget inleder verksamheten 1.7.2022, och den första räkenskapsperioden slutar 31.12.2023. Den första räkenskapsperioden är alltså 1.7.2022–31.12.2023. Dess längd är 18 månader Företagets normala räkenskapsperiod är 1.1–31.12.

Exempel: Företaget inleder verksamheten 1.4.2022, och den första räkenskapsperioden slutar 31.12.2022. Den första räkenskapsperioden är alltså 1.4.2022–31.12.2022. Dess längd är 9 månader. Företagets normala räkenskapsperiod är 1.1–31.12.

Upprätta bokslut enligt räkenskapsperiod

Bokslutet består av bland annat

  • resultaträkning
  • balansräkning inklusive noter
  • balansspecifikation.

Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Rörelse- eller näringsutövare behöver i allmänhet inte upprätta bokslut. Bokslut ska dock upprättas om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret eller om två av följande gränsvärden överskrids under två på varandra följande räkenskapsperioder:

  • balansomslutningen är 350 000 euro
  • omsättningen är 700 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt är 10 personer under räkenskapsperioden.

Boksluten för företag i handelsregistret är offentliga.

Revision

Revisionen är inte obligatorisk för alla firmor, aktiebolager, sammanslutningar och andelslag. Ingen revision behövs om bolag uppfyller de gränser för ett mindre bolag som avses i revisionslagen.

Revisionen ska dock alltid förrättas om de gränser för ett mindre bolag som avses i revisionslagen överskrids eller om bolagsavtalet förutsätter att en eller flera revisorer utses. Det är inte obligatoriskt att utse revisorer i en sammanslutnings bolagsavtal.

Läs mera på Patent- och registerstyrelsens webbsidan

Förvaring av bokföringen och bokslutet

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokföringarna, kontoplanen samt en förteckning över bokföringarna och materialet ska förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång.

Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen om affärshändelserna samt även annat eventuellt bokföringsmaterial som verifierar affärshändelserna ska bevaras i minst sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört.

Bekanta dig med instruktionsvideorna för nya företagare

Videorna ger dig information om att grunda ett företag, om förskottsskatt, om momsen och om att vara arbetsgivare. Du kan få svensk textning till videorna.

Se instruktionsvideorna för nya företagare

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022