Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att inleda företagsverksamhet i Finland – utländskt företag

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag som inleder sin företagsverksamhet i Finland. Företaget ska registreras i Finland med en etableringsanmälan.

Ett utländskt samfund anses vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Om du håller på att bilda ett företag i Finland och inte registrerar ett existerande utländskt företag för verksamhet i Finland läs våra anvisningar om att bilda ett företag i Finland.

När du flyttar din företagsverksamhet till Finland

1: Välj rätt etableringsanmälan

Välj etableringsanmälan enligt din företagsform. Blanketterna finns på adressen ytj.fi.

  • Y1 + bilageblankett 6204: samfund
  • Y2 + bilageblankett 6204: sammanslutning
  • Y3 + bilageblankett 6206: näringsidkare

Kom ihåg att bifoga obligatoriska bilagor: handelsregisterutdrag som hemviststaten beviljat och en kopia av entreprenadavtalet eller avtalet om uthyrning av arbetskraft

2: AVGÖR om det uppstår ett fast driftställe för ditt företag i Finland

Du kan med hjälp av Skatteförvaltningens checklista på nätet avgöra om det uppstår ett fast driftställe för företaget i Finland. Ett fast driftställe inverkar på dina skattskyldigheter i Finland.

På basis av uppgifterna i etableringsanmälan och bilagorna utreder Skatteförvaltningen om företaget anses ha ett fast driftställe i Finland. I registreringsfasen ges ännu inte ett bindande beslut om företaget anses ha ett fast driftställe eller inte. Beslutet om fast driftställe fattas senare i samband med beskattningsbeslutet som ges efter företagets första verksamhetsår. Läs mer om hur ett fast driftställe definieras

Om du behöver ett bindande beslut om ett fast driftställe i Finland för företaget kan du be om ett förhandsavgörande om det. Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt.

3: registrera företaget i nödvändiga register

Du kan registrera företaget i Skatteförvaltningens register med en etableringsanmälan. Skatteförvaltningen upprätthåller följande register:

  • Förskottsuppbördsregistret (förskottsuppbördsregistreringen inverkar redan i förväg på insamlingen av förskottsskatter under skatteåret)
  • Registret över mervärdesskattskyldiga (för skattebetalare som är skyldiga att betala moms)
  • Arbetsgivarregistret
Ett fast driftställe i Finland kan inverka på i vilka register du måste registrera dig. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för behandlingsfasen av registreringar

4: Skicka anmälan och du får instruktioner

När du har lämnat etableringsanmälan skickar Skatteförvaltningen dig ett brev om registrering av företaget. I brevet ges också en uppskattning om ett fast driftställe uppstår för företaget i Finland och instruktioner om fortsättningen.

När företaget har införts i Skatteförvaltningens register är du skyldig att lämna deklarationer, anmälningar och betala skatter och andra prestationer

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022