Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Taxiföretagare – så här inleder du verksamhet

För att kunna verka som taxibilist måste du först registrera dig som företagare och skaffa de tillstånd som är nödvändiga för att bedriva taxitrafik. Företagsverksamhet kan utövas i olika företagsformer, men i typfallet utövar en taxibilist verksamheten som firmaföretagare, det vill säga som rörelseidkare eller yrkesutövare. 

Du ska deklarera dina körinkomster på skattedeklarationen för företagsverksamhet, oberoende av om körningen skett via en extern aktör eller inte. 

När du börjar som taxibilist, gör så här

1

Registrera dig som företagare

Gör en etableringsanmälan om företaget på adressen ytj.fi. Du får ett FO-nummer och du kan på samma gång anmäla dig till Skatteförvaltningens register, som utgörs av registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Läs mer på sidan för nya företagare

2

Se till att tillstånden är i ordning

Bedrivande av taxitrafik förutsätter taxitrafiktillstånd. Föraren ska därtill ha ett körtillstånd för taxiförare.

Du får närmare information om ansökning av tillstånd på Traficoms sidor.

3

Registrera din bil för tillståndspliktig användning

Bilen ska registreras för tillståndspliktig användning, även om den bara delvis används som taxi. Registeranteckningen kan påverka till exempel besiktningen av bilen och dess försäkringar.

Se uppgifter om ändring av användningsuppgiften för ett fordon på Traficoms sidor

Bilskatt kan nedsättas eller så kan bilen i sin helhet undantas bilskatt, om den registreras för användning i taxitrafik vid första registreringen Finland.  Ansök om nedsättning eller befrielse från bilskatt, om förutsättningarna är uppfyllda. 

Läs mer om bilskatt för taxibilar

4

För en körjournal

Som yrkesbilist ska du föra en körjournal. Om din bil har en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, kan du använda den rapport som den skriver ut som körjournal.

För en körjournal för varje månad enligt körtur, eller om körturer inte fastställts, enligt dygn. Körjournalen ska innehålla följande ärenden:

  • inkomster av körningar indelade i kontanta inkomster av körningar, inkomster av körningar på kredit och övriga inkomster
  • uppgifter om det sammanlagda antalet kilometer som körts under hela skatteåret, indelade i yrkeskörningar, icke inkomstbringande yrkeskörningar, privata körningar och övriga körningar.

Om du beviljas nedsättning av bilskatt eller om din bil befriats från bilskatt, ska körjournalen därtill innehålla

  • det sammanlagda antalet körda kilometer per månad, indelade i yrkeskörningar och andra körningar
  • uppgifter om användning av fordonet för skol- och dagvårdstransporter specificerade enligt dag och körkilometer, om bilen är undantagen bilskatt utifrån denna grund.

Förvara körjournalen i åtminstone sex år från utgången av skatteåret och uppvisa den vid behov till Skatteförvaltningen.

5

Kom ihåg att ge kvitto till kunden

Du ska alltid erbjuda kunden ett kvitto över en betalning som du mottagit. Du kan ge kvittot också elektroniskt, till exempel per e-post. Anteckna alla betalningstransaktioner i ditt företags bokföring.

Läs mer om skyldigheten att ge kvitto: Spela schysst – kom ihåg kvittot!

Anmäl dig som mervärdesskattskyldig

Du ska anmäla dig till registret över momsskyldiga, om du bedömer att din omsättning överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod (i allmänhet kalenderåret). Trots att försäljningen understiger detta, kan du frivilligt göra en ansökan om införande i registret.

När du är införd i registret över momsskyldiga, lägg till momsandelen i priset på den transport som du sålt. Mervärdesskatten är

  • 10 % vid persontransporter
  • 24 % vid övriga transporttjänster (till exempel hemtransport av mat eller transport av enbart varor). 

På motsvarande sätt kan du dra av den moms som ingår i ditt företags upphandlingar, då du är införd i registret över momsskyldiga. Avdragbara är momsandelen av kostnader till exempel för bränsle, för den laddade elen och också momsandelen av kostnader relaterade till reparation och tvätt.

Om fordonet vid sidan om persontransport används i annan skattepliktig affärsverksamhet och bilen därtill är i privatbruk, kan avdrag göras enbart vad gäller persontransporter.

Deklarera inkomster och avdrag med skattedeklarationen för näringsverksamhet

Inkomst som fåtts av taxiverksamhet är skattepliktig inkomst, som du ska deklarera med skattedeklarationen för näringsverksamhet. Till exempel skattedeklarationen för rörelseidkare eller yrkesutövare ges på våren i början av april.

Läs mer om skattedeklarationen för olika företagsformer.

I beskattningen kan du dra av de kostnader som orsakats av verksamheten, vilka hänför sig direkt till inkomsten av näringsverksamheten. Sådana är till exempel bilbränslekostnader och kostnader relaterade till bilreparation och -tvätt. Avdragen kan göras enbart enligt den andel som används i näringsverksamheten.

Dra av den andel som används som taxi i beskattningen

Du får göra en avskrivning av ett fordon i beskattningen, om det fordon som används som taxi hör till företagets förmögenhet. Ett fordon hör till företagets förmögenhet, om över hälften av de kilometer som årligen körts med fordonet är körning som hör till näringsverksamhet.

Om ett fordon å sin tur inte hör till förmögenheten i företagsverksamheten, får du göra ett tilläggsavdrag utifrån de kilometer som hänför sig till företagsverksamhet.

Med en körjournal kan du visa hur mycket bilen använts i näringsverksamheten.

Ytterligare information:

Observera att Skatteförvaltningen för skattekontrollen får information om betalningar som du fått av förmedlaren av transporttjänster. Kom med andra ord ihåg din deklarationsskyldighet.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024