Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Förskottsuppbördsregistret

Anvisningar som finns i avsnittet Förskottsuppbördsregistret gäller både fysiska personer och samtliga företags- och samfundsformer.

Vem kan införas i förskottsuppbördsregistret?

Förskottsuppbördsregistret upprätthålls av Skatteförvaltningen. I förskottsuppbördsregistret inför Skatteförvaltningen på ansökan sådana personer, företag och samfund som bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

Verksamheten behöver inte vara konkret inledd före införandet i registret, utan det räcker med att verksamheten sannolikt kommer att inledas. Verksamhet som är av tydlig hobbykaraktär uppfyller inte villkoren för registreringen.

Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret. Den som utför arbete kan finna det ändamålsenligt att uppdragsgivaren verkställer förskottsinnehållningen på ersättningen.

Även de som får ersättningar för upphovsrätt eller aktörer som bedriver enbart varuförsäljning kan ansöka om förskottsuppbördsregistrering.

Den som ansöker om registrering kan inte alltid införas i förskottsuppbördsregistret.  Om man t.ex. har väsentliga försummelser i beskattningen eller bokföringen kan det vara ett hinder för registrering.

Vad är förskottsuppbördsregistrets betydelse?

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar förskottsuppbörden av skatter. Syftet med förskottsuppbördsregistreringen är att visa att den som betalar prestationen behöver inte verkställa förskottsinnehållningen på betalningen utan det är den i förskottsuppbördsregistret införda aktören som själv betalar förskottsskatterna.

Om den utbetalda prestationen utgör lön eller arvode till idrottsman, ska betalaren alltid verkställa förskottsinnehållningen enligt skattekortet. Arbetsgivares sjukförsäkringssavgift ska också betalas på lönen.

Läs mer: 

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar inte frågan om den utbetalda ersättningen ska betraktas som lön eller inte. Frågan om prestationen är av lönenatur eller inte avgörs alltid enligt lagen om förskottsuppbörd.

Om den utbetalda prestationen utgör arbetsersättning eller bruksavgift och om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, behöver betalaren inte verkställa förskottsinnehållningen. En aktör som är införd i förskottsuppbördsregistret sköter själv sina skatter genom att betala förskottsskatt till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen påför förskottsskatterna i förväg.

Om prestationstagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, måste betalaren verkställa förskottsinnehållningen även på arbetsersättningarna och bruksavgifterna. Man behöver dock inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för dessa ersättningar.

Läs mer: 

Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållningen påverkas inte av om ersättningen betalas exempelvis till ett aktiebolag eller en fysisk person.

  • Hos samfund (t.ex. aktiebolag eller andelslag) och sammanslutningar (t.ex. öppna bolag eller kommanditbolag) verkställs förskottsinnehållningen enligt 13 %.
  • Om mottagaren av arbetsersättningen är en fysisk person, verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet för arbetsersättningen.
  • Om något skattekort för arbetsersättning inte alls företes, verkställer man förskottsinnehållningen enligt 60 %.

Innan förskottsinnehållningen beräknas, dras momsandelen av från fakturans slutbelopp.

  • Som arbetsersättning betraktas sådan ersättning för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst som betalas i annan form än lön.
  • Som bruksavgift betraktas sådan ersättning som betalas för användning eller överlåtelse av nyttjanderätten till upphovsrätt.

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar även hushållsavdraget. Man har rätt till hushållsavdraget endast om mottagaren av arbetsersättningen är införd i förskottsuppbördsregistret.

Läs mer om lön och arbetsersättning i beskattningen

Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållningen gäller inte varuförsäljning och uthyrningsverksamhet.

Om fakturan innehåller ersättning för både arbetsprestation och varuleverans, ska registreringen kontrolleras: om den som levererar varan inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska man verkställa förskottsinnehållningen på arbetsersättningen.

Läs mer: Arbetsgivarens skyldigheter

Sidan har senast uppdaterats 7.5.2021