En lättföretagare arbetar via ett faktureringsföretag

Du är en så kallad lättföretagare eller egenanställd om du sysselsätter dig själv och arbetar företagarmässigt utan att grunda ett eget företag.

Som lättföretagare fakturerar du kunden via ett faktureringsföretag. Din kund betalar fakturan till faktureringsföretaget som förmedlar betalningen till dig. Du ansvarar dock själv för att såväl marknadsföra dina tjänster som värva kunder, och kommer överens om villkoren för uppdraget och arbetsersättningen med kunden.

Instruktioner för lättföretagare, såsom matbud

Arbetar du som lättföretagare eller via en mobilapplikation till exempel som matbud?

Besvara frågorna så får du anvisningar

Hur fungerar ett faktureringsföretag?

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller. Faktureringsföretaget kan med dig ingå

 • ett formellt arbetsavtal - du är löntagare och det betalas lön till dig.
 • ett faktureringsavtal - du är en person som idkar förvärvsverksamhet (utan ett FO-nummer) eller en företagare (med FO-nummer) och det betalas arbetsersättning till dig eller ditt företag.

I arbets- och socialförsäkringslagstiftningen räknas personer som använder sig av faktureringsföretag i regel som företagare. Detta innebär att du som lättföretagare ska försäkra dig själv enligt lagen om pension för företagare, om de i lagen föreskrivna villkoren uppfylls. Mer information finns på webbplatsen arbetspension.fi.

Om du inte kommer överens med faktureringsföretaget om ett formellt anställningsförhållande utan arbetar exempelvis som firmaföretagare kan det uppstå momsskyldigheter för dig. Om du säljer varor eller tjänster för över 15 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader) ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. (Till 31.12.2020 var nedre gränsen för momsskyldighet 10 000 euro). Läs mer om moms för ett litet företag.

Faktureringsföretag tar också hand om olika beskattningsrelaterade företagar- och arbetsgivarskyldigheter. Faktureringsföretaget debiterar ett arvode av dig för sina tjänster.

Närmare information om faktureringsföretagens verksamhetsprinciper får du från faktureringsföretagens egna webbplatser.

Om du har ingått ett formellt arbetsavtal med ett faktureringsföretag betalar företaget ersättningen till dig i form av lön.

Visa faktureringsföretaget ditt skattekort för lön på basis av vilket företaget verkställer förskottsinnehållningen på lönen. Faktureringsföretaget anmäler den betalda lönen och den verkställda förskottsinnehållningen till inkomstregistret.

Anvisning för att söka skattekort i MinSkatt

Även arbetstagarens sjukförsäkringspremie (dagpenningspremie och sjukvårdspremie) tas ut på lönen. För löntagare ingår den försäkrades sjukförsäkringspremie i skattesatsen på skattekortet.

Faktureringsföretagen tar inte ut arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier på lönen eftersom pensionsförsäkringsbolagen betraktar lättföretagarna som företagare.

Ett faktureringsföretag betalar på basis av lönen arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som det i regel debiterar av dig.

Resekostnadsersättningar i arbetsavtalsförhållande

Faktureringsföretag kan betala olika resekostnadsersättningar, såsom kilometerersättningar och dagtraktamenten.

Ersättning för resekostnader utöver arvodet

Samma regler gäller för resekostnadsersättning som i vanliga arbetsavtalsförhållanden.

Skattefria resekostnadsersättningar är endast färdkostnadsersättningar, dagtraktamente, måltidsersättningar och logiersättningar vilka betalas utöver den avtalade lönen. Förutsättningen är även att ersättningarna och grunderna för dem är förenliga med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

Resekostnadsersättningarna är skattefria om du har kommit överens med kunden om att resekostnaderna ersätts utöver arvodet och om kostnaderna har specificerats på fakturan.

Resekostnadsersättningarna inkluderas i det totala arvodet

Resekostnadsersättningar är skattepliktiga om du med kunden har kommit överens om ett totalpris som inkluderar resekostnadsersättningarna. Faktureringsföretaget kan betala dem till dig mot reseräkning utan att verkställa förskottsinnehållning om ersättningarna och grunderna för dem är förenliga med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Du kan i din beskattning dra av kostnader på grund av arbete som kostnader för förvärv av inkomst.

Att ersätta de faktiska resekostnaderna

Faktureringsföretaget kan skattefritt betala de faktiska resekostnaderna för gjorda resor mot verifikationer, såsom biljetter. Det har ingen betydelse för skattefriheten om lättföretagaren med kunden har kommit överens om ett totalarvode eller om kunden betalar resekostnadsersättningen utöver arvodet.

Lämna reseräkningen till faktureringsföretaget

Ur reseräkningen ska framgå

 • resans syfte
 • destinationen
 • resesättet
 • tidpunkterna då resan börjat och upphört samt
 • antalet kilometrar som utgör grunden för kilometerersättningen och priset per enhet.

Om du har ingått ett faktureringsavtal med faktureringsföretaget betalar det arvodet till dig i form av arbetsersättning.

Om du inte är förskottsuppbördsregistrerad behöver du ett skattekort för arbetsersättningen. Faktureringsföretaget verkställer då förskottsinnehållningen på arbetsersättningen och anmäler prestationerna till inkomstregistret.

Anvisning för att söka skattekort i MinSkatt

Faktureringsföretaget kan inte betala skattefria resekostnadsersättningar till dig. Skattepliktiga är även de faktiska resekostnadsersättningarna mot verifikat, exempelvis biljett.

Faktureringsföretaget kan dock betala resekostnadsersättningar till dig utan att verkställa förskottsinnehållning om ersättningarna och grunderna för dem är förenliga med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

Leverera en sådan reseräkning till faktureringsföretaget ur vilken det framgår

 • resans syfte
 • destinationen
 • resesättet
 • tidpunkterna då resan börjat och upphört samt
 • antalet kilometrar som utgör grunden för kilometerersättningen och priset per enhet.

Du kan i din beskattning dra av kostnader på grund av arbete som kostnader för förvärv av inkomst.