Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Voit hakea perintö- tai lahjaverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on toimitettu. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen, eli perinnön tai lahjan saaja.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus lomakkeella Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • mihin verotuspäätökseen haet muutosta (merkitse päätösnumero)
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus ja liitteet osoitteeseen:

Verohallinto
Oikaisuvaatimukset
PL 650
00052 VERO
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimusta ei voi vielä tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut. Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Katso oikaisuvaatimuksen määräajat.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa tai viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Katso valituksen määräajat

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.