Lahjan arvostaminen

Lahjaksi saatu omaisuus pitää arvostaa lahjaveroilmoituksella käypään arvoon. Käyvän arvon määrittämiselle on olemassa eri tapoja.

Lahjan lahjaveroarvona pidetään käypää arvoa

Lahjoitetun omaisuuden lahjaveroarvona pidetään sen käypää arvoa lahjoitushetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan verotuksessa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, jolla omaisuus suostuttaisiin myymään ja ostamaan toisilleen vieraiden henkilöiden välisessä kaupassa.

Varojen arvostamiseen sovelletaan Verohallinnon ohjeessa ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa” esitettyjä arvostamismenetelmiä. Menetelmiä on esitelty alla lyhyesti.

Lue tarkemmin varojen arvostamisesta

Käyvän arvon määrittäminen kauppahinnan tai vertailukauppojen avulla

Koska käyvällä arvolla tarkoitetaan verotuksessa todennäköistä luovutushintaa, käypä arvo määritetään ensisijaisesti juuri kyseistä kohdetta koskevien kauppahintatietojen perusteella. Käypä arvo voidaan määritellä lahjoitetun omaisuuden kauppahinnan perusteella, mikäli lahjoituksen kohde on myyty lahjoituksen jälkeen tai se on ostettu ennen lahjoitusta.

Käypä arvo voidaan määritellä myös vertailukauppojen perusteella, jos vertailun mahdollistavia kauppoja on tehty. Esimerkiksi osakehuoneiston tai kiinteistön luovutuksen vertailukelpoisuus edellyttää, että vertailtavan kohteen sijainti ja laatu vastaavat luovutuksen kohdetta ja luovutukset on tehty ajallisesti lähekkäin.

Jos toteutunutta kauppahintaa tai vertailukauppoja käytetään käyvän arvon määrittämiseksi, kaupan osapuolten pitää olla toisistaan riippumattomia tahoja, jotka toimivat vapaassa markkinatilanteessa.  Lisäksi edellytetään, että markkinatilanne ei ole luovutuksen jälkeen muuttunut ja että kauppahinta vastaa käypää arvoa lahjoitushetkellä.

Käyvän arvon määrittäminen asiantuntijan arviolausunnon perusteella

Jos kauppahintatietoja ei ole käytettävissä vertailuun, käyvän arvon määrittämisessä voidaan hyödyntää alan asiantuntijan, esimerkiksi kiinteistövälittäjän, lausuntoa. Verohallinto ei kuitenkaan vaadi arviolausunnon hankkimista, eikä hankittu lausunto myöskään sido Verohallintoa, kun se tekee ratkaisunsa käyvästä arvosta. Puolueettoman ammattilaisen lausunto on kuitenkin hyvä osoitus omaisuuden käyvästä arvosta. Verohallinto pyytää tarvittaessa arviolausuntoa nähtäväksi.

Käytettävissä ei ole kauppahintaa, vertailukauppoja tai arviolausuntoa

Jos käyvän arvon määrittämiseksi ei ole käytettävissä kauppahintaa, vertailukauppoja tai arviolausuntoa, varat arvostetaan käyttämällä Verohallinnon ohjetta.

Kiinteistön verotusarvo ei ole sama kuin käypä arvo

Kiinteistön verotusarvo on kaavamainen arvo, jonka Verohallinto vahvistaa kiinteistöverotusta varten. Kaavamaisista arvostussäännöksistä johtuen kiinteistöjen verotusarvot ovat yleensä käypiä arvoja alempia, eikä niitä siksi voida pitää käypinä arvoina.

Esimerkki: Kiinteistön verotusarvo on 20 079 euroa. Kiinteistön käypä arvo on 160 000 euroa. Jos kiinteistö lahjoitetaan, käytetään lahjaverotusarvona käypää arvoa, 160 000 euroa.

Taloyhtiölaina alentaa käypää arvoa

​Huoneistoa rasittava osuus taloyhtiölainasta tulee ottaa huomioon, kun määritetään huoneiston käypää arvoa. Omaisuuden käypä arvo lasketaan vähentämällä omaisuuden arvosta lahjoitushetkellä jäljellä oleva yhtiölaina. Sen sijaan pankkilaina, joka on otettu esimerkiksi asunnon hankkimista tai sen remontointia varten, ei vähennä omaisuuden arvoa.

Esimerkki: Antti lahjoittaa tyttärelleen Liisalle huoneiston. Huoneistoon kohdistuu 20 000 euron yhtiölainaosuus, joka siirtyy Liisalle. Huoneiston velaton arvo vertailukauppojen perusteella on 150 000 euroa. Velattomasta arvosta vähennetään velkaosuus, joten huoneiston käypä arvo on 130 000 euroa.

Lahjavero määräytyy hallintaoikeudella vähennetyn käyvän arvon perusteella

Lahjanantaja voi pidättää hallintaoikeuden lahjoittamaansa omaisuuteen itselleen ja/ tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa, joten lahjaverotuksessa lahjan käyvästä arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa lahjaverotuksen perusteena olevaan arvoon. Lahjaveroilmoituksessa lahjansaaja ilmoittaa lahjan arvoksi  käyvän arvon ja täyttää kohdan IV Lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto- tai muu oikeus.

Lue lisää hallintaoikeuden pidättämisestä lahjaverotuksessa
Katso lahjaveroilmoituksen täyttöopas

Avainsanat: