Hallintaoikeuden pidättäminen lahjaverotuksessa

Lahjoittaja voi pidättää lahjoitettuun omaisuuteen hallintaoikeuden. Hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjoitettua omaisuutta. Tämä otetaan huomioon lahjaveroa määrättäessä.

Lahjoittaja voi pidättää hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen

Lahjoittaja voi pidättää lahjoitettuun omaisuuteen hallintaoikeuden joko itselleen ja/tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että hallintaoikeuden haltijalla on oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden haltija ei voi kuitenkaan myydä tai luovuttaa hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta eikä omaisuuteen liittyvää oikeutta. Myöskään omaisuuden omistaja (eli lahjansaaja) ei voi myydä omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta, kun omaisuuteen kohdistuu kolmannen henkilön hallintaoikeus.

Henkilö, jolle hallintaoikeus on pidätetty, vastaa omaisuudesta aiheutuvista kustannuksista, esimerkiksi kiinteistöverosta, ja hän saa hyväkseen omaisuuden tuoton, kuten vuokratulot. Hallintaoikeuden haltija ei maksa korvausta omaisuuden käytöstä lahjansaajalle, eli omaisuuden omistajalle.

Hallintaoikeuden pidättäminen merkitään lahjakirjaan ja lahjaveroilmoitukseen

Lahjoitettavasta omaisuudesta tehdään yleensä lahjakirja, johon hallintaoikeuden pidättäminen merkitään. Lahjakirja, josta ilmenee lahjoituksen osapuolet ja ehdot, tarvitaan aina silloin, kun lahjoitetaan omaisuutta, jonka omistusoikeus kirjataan esimerkiksi lainhuutorekisteriin (kiinteistöt, kesämökit, tontit yms.). Lahjakirjaa ei kuitenkaan yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle. Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu, mitkä ovat ne poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita asiakirjoja.

Katso lahjaveroilmoituksen täyttöohje

Lahjasta on tehtävä lahjaveroilmoitus, johon merkitään hallintaoikeuden pidättäminen.

Kenelle hallintaoikeus voidaan pidättää?

Lahjanantaja voi pidättää hallintaoikeuden itselleen ja/tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Tällöinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Hallintaoikeuden on oltava todellinen

Hallintaoikeuden haltijan on todellisuudessa käytettävä hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta ja/tai saatava omaisuuden tuotto. Hallintaoikeutta ei voi pidättää vain siksi, että lahjaveron määrää halutaan pienentää.

Esimerkki: Antti lahjoittaa omakotitalokiinteistön tyttärelleen Liisalle ja pidättää hallintaoikeuden kiinteistöön. Antti ei kuitenkaan asu kiinteistöllä sijaitsevassa omakotitalossa eikä saa siitä vuokratuloja. Liisa ja hänen perheensä muuttavat kiinteistöön asumaan, joten todellisuudessa Liisa käyttää sekä omistus- että hallintaoikeutta. Koska Antin hallintaoikeus ei toteudu, Liisa ei saa lahjaverotuksessa hyväkseen hallintaoikeusvähennystä.

Hallintaoikeus voi olla määräaikainen tai elinikäinen

Hallintaoikeus voidaan pidättää määräajaksi tai jäljellä olevaksi eliniäksi. Jos hallintaoikeus on määräaikainen, lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksella on ilmoitettava, minä päivänä määräaikainen hallintaoikeus päättyy.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön Liisalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä hallintaoikeuden viideksi vuodeksi. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Liisalle, mutta hallintaoikeus jää Antille. Viiden vuoden kuluttua lahjoituksesta Antin hallintaoikeus lakkaa, jolloin Liisa saa aiemmin siirtyneen omistusoikeuden lisäksi hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön.

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa se, onko hallintaoikeus pidätetty määräajaksi vai eliniäksi.

Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaverotukseen

Koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa, vähennetään lahjaverotuksessa lahjan käyvästä arvosta kaavamainen hallintaoikeusvähennys. Näin ollen lahjavero määrätään käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeusvähennys. Lahjansaaja ilmoittaa lahjaveroilmoituksella omaisuuden käyvän arvon ja täyttää kohdan IV Lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto-, tai muu oikeus.

Vaikka hallintaoikeus on pidätetty jollekin muulle kuin lahjanantajalle itselleen, hallintaoikeuden saaja ei maksa saadusta hallintaoikeudesta lahjaveroa.

Hallintaoikeusvähennyksen laskeminen

Hallintaoikeusvähennykseen vaikuttavat omaisuuden vuosituotto sekä se, kuinka pitkäksi aikaa hallintaoikeus on pidätetty.

Vuosituotto

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa omaisuuden vuosituotto. Vuosituotolla tarkoitetaan omaisuuden todellista vuotuista tuottoa. Jos hallintaoikeuden haltija saa esimerkiksi vuokratuloja, lasketaan tuotto nettovuokratulojen perusteella.

Esimerkki: Huoneiston käypä arvo on 300 000 euroa. Asunto on vuokrattuna, joten tieto todellisesta vuosituotosta on olemassa. Asuinhuoneiston vuokra on 1 000 euroa kuukaudessa. Todellinen vuosituotto saadaan vähentämällä vuokran määrästä hoitokustannukset (esimerkiksi yhtiövastike). Yhtiövastike on 150 euroa kuukaudessa. Tällöin vuosituotto on 12 kuukautta x (1 000 euroa/kuukausi – 150 euroa/kuukausi) = 10 200 euroa.

Koska lahjoitetusta omaisuudesta ei aina saada todellista tuottoa, voidaan vuosituotto laskea käyttämällä tuottokertoimia. Laskennallinen vuosituotto lasketaan siten, että lahjoitetun omaisuuden käypä arvo (eli todennäköinen myyntihinta) kerrotaan tuottokertoimella, joka on 3 % tai 5 % omaisuuslajista riippuen.

Tuottokerroin on

  • 3 %, kun kyse on vapaa-ajan asunnosta
  • 5 %, kun kyse on muusta omaisuudesta kuin vapaa-ajan asunnosta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä tai arvo-osuustilistä.

Esimerkki: Huoneiston käypä arvo on 200 000 euroa. Asunto ei ole vuokrattuna, joten todellista vuosituottoa ei ole saatavissa. Laskennallinen vuosituotto on tällöin käypä arvo 200 000 euroa x tuottokerroin 5 % eli 10 000 euroa.

Elinikäisen hallintaoikeuden saajan ikä tai määräaikaisen hallintaoikeuden voimassaoloaika

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa lisäksi se, kuinka pitkäksi aikaa lahjoitettuun omaisuuteen on pidätetty hallintaoikeus. Hallintaoikeus voidaan pidättää eliniäksi tai määräajaksi.

Elinikäinen hallintaoikeus

Jos hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi, vähennys lasketaan seuraavasti: omaisuuden vuosituotto kerrotaan hallintaoikeuden haltijan iän mukaan määräytyvällä ikäkertoimella.

Jos hallintaoikeuden saajia on useita (esimerkiksi puolisot), määräytyy ikäkerroin nuoremman henkilön iän mukaan.

Ikäkerrointaulukko

Hallintaoikeuden saajan ikä Luku, jolla vuositulon määrä kerrotaan
alle 44 12
44–52 vuotta 11
53–58 vuotta 10
59–63 vuotta 9
64–68 vuotta 8
69–72 vuotta 7
73–76 vuotta 6
77–81 vuotta 5
82–86 vuotta 4
87–91 vuotta 3
92 tai enemmän 2

Esimerkki: Antti lahjoittaa tyttärenpojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön, jonka arvo on 300 000 euroa. Antti on 75-vuotias. Antti pidättää itselleen hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön. Kesämökkikiinteistöstä ei saada tuottoa, joten hallintaoikeuden arvoa laskettaessa käytetään laskennallista vuosituottoa. Tällöin hallintaoikeuden arvo on ikäkerroin 6 x tuottokerroin 3 % x käypä arvo 300 000 euroa = 54 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta, jolloin saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa. Verotettava määrä on 300 000 euroa – 54 000 euroa = 246 000 euroa. Vero 246 000 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2016 on 33 590 euroa.

Vaikka Antti olisi pidättänyt hallintaoikeuden itselleen ja vaimolleen Tiinalle, joka on 78-vuotias, määräytyisi ikäkerroin kuitenkin Antin iän perusteella, koska hän on nuorempi.

Jos Antti on pidättänyt hallintaoikeuden itselleen ja tyttärelleen Liisalle, joka on 45-vuotias, määräytyy ikäkerroin Liisan iän perusteella. Tällöin hallintaoikeuden arvo on ikäkerroin 11 x tuottokerroin 3 % x käypä arvo 300 000 euroa = 99 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta, jolloin saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa. Verotettava määrä on 300 000 euroa – 99 000 euroa = 201 000 euroa. Vero 201 000 euron lahjasta 1 veroluokassa vuonna 2016 on 25 940 euroa.

Lahjaverolaskuri

Määräaikainen hallintaoikeus

Jos hallintaoikeus on pidätetty määräajaksi, vuosituotto kerrotaan sillä kalenterivuosimäärällä, jonka hallintaoikeus on voimassa. Määrävuosiksi tuleva etuus pääomitetaan nykyarvoon 8 % korkokannan mukaan. Jos määräajaksi tulevan hallintaoikeuden kerroin olisi suurempi kuin elinikäisen hallintaoikeuden, käytetään kuitenkin iän mukaan määräytyvää kerrointa. Katso ikäkerrointaulukko.

Valmiiksi lasketun kertoimen voit katsoa tästä:

Määräaikaisen tuotto-oikeuden (esim. hallintaoikeuden) pidätyksessä käytettävä kerroin (pdf)

Esimerkki: Antti lahjoittaa lapsenlapselleen Mikalle 150 000 euron arvoisen huoneiston. Antti on 75-vuotias. Hän pidättää huoneiston hallintaoikeuden itsellään viideksi vuodeksi eli siihen asti, kunnes hän täyttää 80 vuotta.

Huoneisto ei ole vuokrattuna, joten hallintaoikeutta laskettaessa käytetään laskennallista vuosituottoa. Tällöin hallintaoikeuden arvo on tuottokerroin 5 % x määräaikaisen hallintaoikeuden mukainen kerroin 3,99 x käypä arvo 150 000 euroa = 29 925 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta, jolloin saadaan verotettava määrä. Lahjaverotettava määrä on 150 000 euroa – 29 925 euroa = 120 075 euroa. Vero 120 075 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2016 on 14 570 euroa.

Avainsanat: