Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Förseningsavgift och skatteförhöjning i inkomstbeskattningen av privatpersoner

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

Förseningsavgift

Om den utsatta dagen för skattedeklarationen har gått men din beskattningen inte har slutförts blir du tvungen att betala förseningsavgift om du

 • deklarerar inkomster i den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner på eget initiativ men för sent
 • lämnar skattedeklarationen för näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk för sent
 • kompletterar eller korrigerar din skattedeklaration för näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk på eget initiativ men för sent och ändringen ökar beloppet på den beskattningsbara inkomsten.

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik och sammanslutningsspecifik för sammanslutningar. Du ser datumet på ditt beskattningsbeslut.

Delägare i en sammanslutning

Du kan även bli tvungen att betala en förseningsavgift om du är delägare i sammanslutningen och sammanslutningens skattedeklarationen är försenad eller sammanslutningen självmant kompletterar eller korrigerar en tidigare inlämnad skattedeklaration till sin egen nackdel men för sent.

Förseningsavgiften för sammanslutningen delas

 • mellan beskattningssammanslutningens delägare i förhållande till deras ägarandelar
 • mellan bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag i förhållande till deras inkomstandelar.

I allmänhet påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift endast om ändringarna i skattedeklarationen höjer beloppet på beskattningsbar inkomst.

Du blir tvungen att betala förseningsavgift endast en gång för försummelser som gäller inkomstbeskattningen för samma skatteår. Om du är delägare i en sammanslutning kan du dock ännu bli tvungen att betala en andel av sammanslutningens förseningsavgift.

Skatteförhöjning

Du måste betala en skatteförhöjning om

 • det finns brister eller fel i skattedeklarationen eller i andra uppgifter som krävs och du inte har rättat dem på eget initiativ innan beskattningen slutförts
 • du inte har lämnat en skattedeklaration för näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk innan din beskattning slutförs
 • Skatteförvaltningen rättar din beskattning till din nackdel pga. försummelse av deklarationsskyldighet efter att beskattningen slutförts.

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik och sammanslutningsspecifik för sammanslutningar. Du ser datumet på ditt beskattningsbeslut.

Skatteförhöjningens belopp

En skatteförhöjning är alltid minst 75 euro vid inkomstbeskattningen av privatpersoner även om förhöjningen räknad i procent skulle understiga detta belopp. Den procentbaserade skatteförhöjningen har ingen övre gräns i euro.

Skatteförhöjningen beräknas schematiskt: den är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till, dvs. av den inkomst som inte skulle ha beskattats pga. försummelsen. Inkomst kan läggas till exempelvis som en följd av att du inte har deklarerat en inkomst eller att du obefogat har yrkat på ett avdrag i skattedeklarationen. Om skatteförhöjningen inte kan påföras på basis av inkomsten som lagts till, påförs den på basis av den ökade skatten. Då är den 2–50 % av den skatt som lagts till.

Beloppet på skatteförhöjningen påverkas bl.a. av

 • beloppet av de fel eller brister som finns i skattedeklarationen, dvs. beloppet på inkomst som lagts till eller skatt som ökat
 • om försummelsen upprepas.

Jaana har 2023 fått hyresinkomster som inte syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Den sista inlämningsdagen för Jaanas skattedeklarationen är 14.5.2024 och hennes beskattning slutförs 29.6.2024. Jaana kommer ihåg att i MinSkatt deklarera hyresinkomsterna först efter den utsatta dagen i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om Jaana deklarerar hyresinkomsterna för sent på eget initiativ innan hennes beskattning slutförs, dvs. före 29.6.2024, påförs det en förseningsavgift för henne. Om Jaana skulle deklarera hyresinkomsterna först efter att Skatteförvaltningen har sänt henne en uppmaning skulle en skatteförhöjning påföras.

Mikko är bolagsman i ett öppet bolag med tre bolagsmän. Sammanslutningen lämnar för sent in skattedeklarationen för näringssammanslutningar 6A. Mikko deklarerar sina inkomster i den egna förhandsifyllda skattedeklaration för sent och lämnar även in skattedeklarationen för jordbruk för sent.

Mikko påförs endast en förseningsavgift på 50 euro för den försenade skattedeklarationen för jordbruk och för sina i den förhandsifyllda skattedeklarationen för sent deklarerade inkomster. Han blir ytterligare tvungen att betala 33,33 euro för sammanslutningens försenade skattedeklaration eftersom den för sammanslutningen påförda förseningsavgiften på 100 euro delas mellan de tre bolagsmännen. 

Antti har använt sin egen bil till resorna mellan bostaden och arbetsplatsen. I sin skattedeklaration deklarerar Antti resekostnader på sammanlagt 6 500 euro som avdrag beräknade enligt användningen av egen bil. I skattedeklarationen anger Antti som grund för att använda egen bil att resan tar mindre tid i anspråk.

Antti skulle för sina arbetstiders del haft möjligheten att använda buss till resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Med en periodbiljett till bussen skulle Anttis resekostnader ha varit 1 600 euro per år. Resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen dras av i beskattningen enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet. Från Anttis förvärvsinkomster dras av i resekostnader den andel som överskrider självriskandelen på 750 euro, dvs. 850 euro.
Antti påförs en skatteförhöjning för det ogrundade avdragsyrkandet på 4 900 euro. Skatteförhöjningen är 2 % av den inkomst som lagts till, dvs. 2 % x 4 900 = 98 euro.

När påförs ingen förseningsavgift eller skatteförhöjning?

I regel behöver du inte betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du för sent har deklarerat avdrag eller andra sådana uppgifter som minskar beloppet på skatt eller på beskattningsbar inkomst.

Skatteförvaltningen kan dock påföra en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du upprepat försummar att deklarera avdrag eller andra uppgifter (till din fördel) eller om ditt agerande klart tyder på likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Skatteförvaltningen påför ingen förseningsavgift eller skatteförhöjning exempelvis då det finns giltiga skäl för försummelsen eller då den påverkar beskattningen endast litet.

Läs mer om hur en förseningsavgift och en skatteförhöjning bestäms i anvisningen Påföljdsavgifter för inkomstbeskattningen.

Förseningsavgiften anges på beskattningsbeslutet. Skatteförvaltningen kontaktar i allmänhet inte dig innan den påför en förseningsavgift. Innan en skatteförhöjning påförs kontaktar dock Skatteförvaltningen dig.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023