Försäljning på loppmarknad

En privatperson kan sälja skattefritt vanliga föremål som den egna familjen använt om vinsten från försäljningen är sammanlagt högst 5 000 euro om året. Om försäljningsvinsterna överskrider 5 000 euro om året ska du betala överlåtelseskatt på den del som överskrider gränsen. Med vinst avses skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset.

Om du säljer andra varor än vanliga föremål som varit i din familjs bruk, ska du betala skatt på försäljningsvinsten. Skatt ska dock betalas först om du sålt dylika varor och annan lös egendom för sammanlagt över 1 000 euro i året. Gränsen på 1 000 euro beräknas från försäljningspriserna, inte från försäljningsvinsterna. Om försäljningspriserna överstiger gränsen på 1 000 euro, är vinsterna skattepliktig kapitalinkomst till hela beloppet. Om försäljningen är planmässig och kontinuerlig kan den i vissa fall beskattas som företagsverksamhet.

I fråga om beskattningen har det ingen betydelse på hurdant marknadsställe varorna säljs. Samma regler gäller såväl traditionella loppmarknader, gårdsloppisar, loppisar på nätet som varor som sålts på auktionssajter på nätet.

Skattefri vinst upp till 5 000 euro vid försäljning av vanligt bohag

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Försäljning av annat än vanligt bohag

Bilar, båtar och motorcyklar och motsvarande fordon som används och ägs av hushållet räknas inte till vanligt bohag. På försäljningsvinsten från dem tillämpas alltså inte den skattefria försäljningsgränsen på 5 000 euro. Man ska också alltid betala skatt på försäljningsvinsten för konst eller konstföremål som är värdefullare än sedvanligt och på investeringstillgångar och aktier som skaffats för hobbyverksamhet, såsom t.ex. golfaktier. Man ska betala skatt på försäljningsvinst för försäljning av annat än vanligt husgeråd om det sammanlagda försäljningspriset överstiger 1 000 euro. När du beräknar överlåtelsevinsten ska du från försäljningspriset dra av inköpspriset.

Förlusten för överlåtelse av egendom är i regel avdragbar i beskattningen. Försäljningsförlusten för bohag, bil, båt eller annan egendom som är avsedd för personligt bruk får dock inte dras av i beskattningen.

Exempel: Jakob har köpt en antikbil för 14 000 euro. Han har reparerat bilen och kört med den ett par somrar. Kostnaderna för reparationen har varit 1 500 euro. Jakob säljer bilen på sajten för bytesbilar på nätet för 21 000 euro. Försäljningsvinsten som beskattas som kapitalinkomst är 5 500 euro (21 000 e − 14 000 e − 1 500 e). Jakob ska deklarera denna inkomst i sin beskattning.

Om det på marknadsplatser och loppisar på nätet säljs självtillverkade produkter är inkomsterna från försäljning av dem skattepliktig inkomst för säljaren. Från inkomsterna får du dra av utgifterna för förvärvet av dem. Om du säljer nya eller gamla produkter som andra tillverkat eller som du köpt av andra är verksamheten skattepliktig även som tillfällig verksamhet.

Fortgående, yrkesmässig försäljning av varor är näringsverksamhet

Fortgående, yrkesmässig försäljning av varor betraktas som näringsverksamhet. I dylik verksamhet är det i regel fråga om försäljning av nya produkter, egen tillverkning eller köp- och försäljningsverksamhet av begagnade varor.

Ett centralt kännetecken för näringsverksamhet är att verksamheten utövas i syfte att förvärva stadig inkomst. Om nya och gamla varor säljs och köps regelbundet och i förvärvssyfte utgör försäljningsvinsterna beskattningsbar inkomst för näringsverksamheten. Inkomsterna ska deklareras med skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Säljaren ska registrera sig som momsskyldig om omsättningen för försäljningen av varorna överstiger gränsen för rörelseverksamhet i liten skala (15 000 euro).

Exempel: Brita köper kärl i en inhemsk butik och säljer dem vidare på nätloppis. Hon har registrerat sig i registret över momsskyldiga eftersom omsättningen under hennes räkenskapsperiod (i detta fall ett kalenderår) är 17 000 euro (utan moms, vilket överstiger gränsen för verksamhet i liten skala).

Försäljningspriserna på kärlen är sammanlagt 21 080 euro (17 000 + 4 080 i moms på 24 %), inköpspriserna inklusive kostnader 14 880 euro (12 000 + 2 880 i moms på 24 %) och övriga verksamhetskostnader 500 euro (utan moms). Brita deklarerar och betalar momsen på 1 200 euro (4 080 - 2 880) i MinSkatt. Resultatet av näringsverksamheten är 4 500 euro (17 000 euro - 12 000 euro - 500 euro). Brita deklarerar denna inkomst med en skattedeklaration för näringsverksamhet.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017