Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2024

Har getts
20.11.2023
Diarienummer
VH/6002/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 64 § 1 mom. och 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992), sådana de lyder i lagen 504/2010, beslutat:

1 §

Naturaförmåner som fåtts av arbetsgivare i hemlandet eller utomlands ska värderas enligt följande grunder:

Bostadsförmån och rätt att använda elström

2 §

Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:

Tabell för penningvärdena av bostadsförmån
Område Förmånens värde i euro/månad
Helsingfors 1 298 € + 13,10 € per kvadratmeter
Helsingfors 2 296 € + 12,00 € per kvadratmeter
Helsingfors 3, Esbo, Grankulla 264 € + 11,20 € per kvadratmeter
Helsingfors 4, Vanda 214 € + 11,30 € per kvadratmeter
Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, kranskommunerna, övriga Helsingfors 201 € + 9,40 € per kvadratmeter
Övriga Finland 174 € + 8,40 € per kvadratmeter

Det ovan i moment 1 avsedda området Helsingfors 1 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00220 eller 00260.

Området Helsingfors 2 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00200, 00210, 00250, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560, 00570, 00580, 00590, 00610, 00810, 00850 eller 00990.

Området Helsingfors 3 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00240, 00350, 00360, 00370, 00380, 00400, 00430, 00440, 00620, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00730, 00780, 00790, 00800, 00830, 00840 eller 00950.

Området Helsingfors 4 omfattar de bostäder som finns inom postnummerområdena 00190, 00230, 00390, 00410, 00420, 00600, 00630, 00640, 00700, 00710, 00720, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00870, 00880, 00890, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00960, 00970 eller 00980.

Med kranskommuner avses kommunerna Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis.

En bostad anses tillhöra den kommun eller det postnummerområde där den varit belägen skatteårets första dag.

Naturaförmånsvärdet för bostäder som avses i aravabegränsningslagen (1190/93) är i avvikelse från 1 mom. högst den hyra som bärs upp för bostaden.

Värdet av en i 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen avsedd bostadsförmån som fåtts utomlands är lika med bostadens gängse hyra, likväl högst 50 procent av värdet av naturaförmånen för en i 1 mom. avsedd bostad i området Helsingfors 2.

Om en löntagare är anställd hos en resebyrå eller en researrangör, enligt arbetsavtalet har förflyttningsskyldighet och under kalenderåret måste byta tjänstgöringsort och bostad under utlandstjänstgöringen på order från arbetsgivaren, beräknas värdet av bostadsförmånen enligt 25 m2.

3 §

Står löntagaren själv för uppvärmningskostnaderna i en bostad med centralvärme, nedsätts förmånens värde i 2 § med 1,36 € per kvadratmeter i månaden.

4 §

Penningvärdet av bostadsförmånen och i den ingående uppvärmningen då bostaden har ugnsuppvärmning är 4,89 € per kvadratmeter i månaden. Står löntagaren själv för uppvärmningskostnaderna är förmånens värde 3,35 € per kvadratmeter i månaden.

5 §

Värdet av till bostadsförmånen hörande obegränsad rätt att använda elström är 0,96 € per kvadratmeter i månaden. Förmånens värde omfattar inte eluppvärmning av bostaden.

Vid värdering av bostadsförmånen jämställs en bostad med eluppvärmning med en bostad med centralvärme.

6 §

Penningvärdet av bostadsförmånen i ett gemensamt rum som inkluderar värme och belysning är 152 € per månad om rummet har centralvärme.

7 §

Vid beräkning av bostadsförmånens penningvärde inräknas i bostadsytan de egentliga boningsrummen och de byggnadsutrymmen som ansluter sig till löntagarens eller dennes familjs boende, såsom bastu, simbassäng och hobbyrum. Garage räknas inte in i bostadsytan.

Penningvärdet av en naturaförmånsbostad som den skattskyldige använt redan året innan kan överskrida det värde som fastställts för nämnda år med högst 20 procent.

8 §

Om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom., kan dessa värden sänkas allmänt i kommunen, dock med högst 20 procent.

På motsvarande sätt kan i 2 § 1 mom. avsedda värden av bostadsförmån eller deras värden som ändrats i enlighet med 1 mom. i denna paragraf sänkas på grund av bostadens läge i kommunen, dock med högst 20 procent.

Garageförmån
 
9 §

Penningvärdet av ett uppvärmt garage eller en plats i en uppvärmd parkeringshall är 89 € per månad i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 59 € per månad i övriga delar av Finland. Penningvärdet av ett kallt garage eller en plats i en kall parkeringshall är 59 € per månad i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 48 € per månad i övriga delar av Finland.

Kostförmån
 
10 §

Värdet av en kostförmån är 8,50 € per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 8,50 € och högst 13,50 €. Om beloppet understiger 8,50 € eller överstiger 13,50 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.

11 §

Direkta kostnader är anskaffningskostnaderna för råvaror som använts vid tillagning av måltid samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader. Har arbetsgivaren ingått avtal med ett matställe om att anordna måltid för löntagarna under arbetsdagen (avtalsmåltid), betraktas som direkta kostnader det belopp som arbetsgivaren betalat matstället för måltiden.

Som direkta kostnader betraktas inte kostnaderna för mattransport till ett sådant matställe som avses i 1 mom.

Den ersättning som den skattskyldige betalat för måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande vid uträkningen av de direkta kostnaderna, utan den dras av från kostförmånens penningvärde.

12 §

Penningvärdet av den kostförmån som personalen på sjukhus, skola, daghem eller annan motsvarande inrättning får i samband med måltider anordnade av inrättningen anses vara 6,37 € per måltid. Värdet av den kostförmån som personalen i en skola, daghem eller motsvarande inrättning får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas måltider är 5,10 € per måltid.

Penningvärdet av den kostförmån som personal i hotell- och restaurangbranschen får eller flygpersonal får under flygningen anses vara 7,22 € per måltid.

13 §

Värdet av förmån som fås i form av måltidskuponger eller annat motsvarande betalningssätt med ett nominellt värde av högst 13,50 € och utan samband med en avtalsmåltid är 75 % av måltidskupongens nominella värde, dock minst 8,50 €. En måltidskupong vars nominella värde överskrider 13,50 € värderas till sitt nominella värde.

Förutsättningen för att en förmån som erhållits i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningssätt ska värderas enligt 1 mom. till 75 procent av dess nominella värde är att den endast kan användas för måltider och kostnader för mattransport och att man inte kan få pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till sitt nominella värde. Löntagaren kan på det sätt som avses ovan få endast en kupong per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet under vilken arbetsgivaren inte har ordnat en måltid på något annat sätt.

14 §

När det gäller riktade betalmedel för måltider och kostnader för mattransport från vilka ett eurobelopp kan debiteras enligt måltidens pris i samband med betalningen ska det eurobelopp som arbetsgivaren har laddat in värderas till 75 procent av det nominella värdet, dock minst till 8,50 euro per sådan arbetsdag som avses i 3 mom. Ett villkor för detta är att det eurobelopp som arbetsgivaren har betalat för måltiden och för kostnaderna för mattransport är minst 8,50 euro per måltid och högst 13,50 euro per måltid samt att när betalmedlet används för att betala en måltid är det möjligt att specificera användningen av de saldon som arbetsgivaren och löntagaren har laddat in. I annat fall ska det eurobelopp som arbetsgivaren laddat in värderas till dess nominella värde.

För att det eurobelopp som laddats in på ett betalmedel ska värderas såsom avses i 1 mom. krävs att betalmedlet endast kan användas för att betala måltider och kostnader för mattransport och att man inte kan få pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot det. Om kraven inte uppfylls ska det eurobelopp som arbetsgivaren laddat in värderas till dess nominella värde.

Arbetsgivaren kan ladda saldo på betalmedlet värderat till högst 13,50 euro på det sätt som avses i 1 mom. per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt har ordnat bespisning.

Förmån med fritt uppehälle

15 §

Värdet av förmån med fri bostad, kost, belysning och värme är 639 € per månad i ett eget rum och 616 € per månad i ett gemensamt rum.

Helpension på hotell eller i motsvarande annan inkvartering värderas till sitt gängse värde.

16 §

För en person i sjömanstjänst är penningvärdet av den naturaförmån som denne fått i egenskap av sjöman 17,00 € per dygn eller högst 382 € per månad.

Bilförmån

17 §

Om löntagaren eller dennes familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning, anses den förmån den skattskyldige fått vara bilförmån. Värdet av bilförmånen fastställs på följande sätt per åldersgrupp utifrån det år bilen tagits i bruk enligt registerutdraget:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk åren 2022–2024)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 1,5 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 300 euro eller 20 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 1,5 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 105 euro eller 7 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk åren 2019–2021)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 315 euro eller 21 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 120 euro eller 8 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C (bilar som tagits i bruk före år 2019)

Fri bilförmån:

Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 330 euro eller 22 cent per kilometer.

Förmånen att använda bil:

Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 135 euro eller 9 cent per kilometer.

Bilförmån för utlandsarbete (bilar som tagits i bruk före år 2008)

Tabell för bilförmån för utlandsarbete
  Månatligt värde Värde enligt körjournal eller annan tillförlitlig utredning som lagts fram av den skattskyldige eller skattemyndigheten
euro/månad grundvärde euro/månad + värde per kilometer    euro/km
- fri bilförmån 744 264 0,32
- förmån att använda bil 444 264 0,12

Från driftskostnadsandelen som läggs till grundvärdet för den fria bilförmånen dras av:

  1. 0,09 euro per kilometer eller 135 euro per månad om bilens enda möjliga drivkraft är elström,
  2. 0,04 euro per kilometer eller 60 euro per månad om drivkraften för en bil som laddas från en extern källa är elström och motorbensin eller elström och dieselolja eller drivkraften för bilen är bränsle som består av metan.

Används kilometerbaserade värden krävs en körjournal eller annan tillförlitlig utredning av de kilometrar som körts med bilen. Vid verkställande av beskattningen kan bilförmånens värde höjas om det är uppenbart att antalet privata körningar om året överskrider 18 000 kilometer.

Om en löntagare på grund av sitt arbete använder flera olika naturaförmånsbilar under månaden, beräknas grundvärdet enligt den bil som löntagaren använt den största delen av månaden.

Från bilförmånens beskattningsvärde som beräknats i överensstämmelse med detta beslut ska dras av ett eurobelopp 170 enligt 64 a § 1 mom. i inkomstskattelagen för varje sådan månad som förmånen har uppkommit vid användning av en under 2020 eller därefter förstagångsregistrerad bil vars koldioxidutsläpp under körning som avses i 10 § 1 mom. i bilskattelagen (777/2020) är 0 gram per kilometer. Från beskattningsvärdet ska dessutom dras av ett eurobelopp 85 enligt 64 a § 3 mom. i inkomstskattelagen för varje sådan månad som förmånen har uppkommit vid användning av en bil som registrerats för första gången under 2021 eller därefter och vars koldioxidutsläpp under körning är minst 1 och högst 100 gram per kilometer.

18 §

Med grundvärde avses procentandelen som uträknats på basis av bilens nyanskaffningspris. Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris för bilmodellen som importören eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde vid köpdagen för anskaffning av bilen som ny, minskat med 3 400 euro.  Om dock det allmänna rekommenderade priset på ovan avsedda köpdag inte är känt för en bil som tagits i bruk första gången tidigast år 2015 eller om bilen tagits i bruk första gången före 2015, avser nyanskaffningspriset det allmänna rekommenderade pris som importören av modellen eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde för bilmodellen vid ingången av den månad då bilen togs i bruk, minskat med 3 400 euro. Utifrån detta pris beräknas den procentandel som nämns i 17 §. Det erhållna värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro.

Värdet av en bilförmån som fåtts utomlands fastställs i enlighet med 17 § på basis av det år under vilket bilen enligt registerutdraget tagits i bruk. Grundvärdet på bilar som tagits i bruk efter år 2007 räknas ut såsom avses i 1 mom., dock så att bilens nyanskaffningspris motsvarar bilens pris i anskaffningslandet inklusive eventuella skatter, minskat med 3 400 euro.

19 §

Om arbetskörningarna med en naturaförmånsbil överstiger 30 000 kilometer under ett kalenderår eller om löntagaren måste byta naturaförmånsbil på det sätt som avses i 17 § 5 mom., utgör förmånens grundvärde 80 procent av grundvärdet enligt 17 och 18 §.

20 §

Vid bestämmande av bilförmånens värde beaktas på det sätt som anges i 2 mom. den tilläggsutrustning som skaffats till bilen förutom sedvanliga vinterdäck med fälgar.

Värdet av tilläggsutrustning läggs till bilens nyanskaffningspris till den del utrustningens värde överstiger 1 200 €. Om den rabatt som arbetsgivaren får för tilläggsutrustningen överskrider en vanlig kontant- e.d. rabatt, värderas tilläggsutrustningen enligt det allmänna rekommenderade priset.

21 §

Det är fråga om fri bilförmån när arbetsgivaren står för kostnaderna för bilen. Det är fråga om förmån att använda bil om löntagaren själv betalar åtminstone drivkraftskostnaderna för bilen.

Den ersättning löntagaren betalat arbetsgivaren för bilkostnaderna dras av från penningvärdet av den fria bilförmånen eller förmånen att använda bil.

22 §

Vid fastställandet av bilförmånen betraktas även resorna mellan bostaden och arbetsplatsen som privat körning.

23 §

Penningvärdet av bilförmånen ska höjas med 480 euro per månad eller 32 cent per kilometer, om bilen körs av en chaufför som är anställd av arbetsgivaren. 

24 §

Av den körjournal som avses i 17 § ska framgå det antal kilometer som dagligen körts under skatteåret.

Vad gäller körningar i arbetet ska även följande uppgifter antecknas dagligen i körjournalen:

  • tidpunkten i början respektive slutet av körningen
  • platsen där resan börjat respektive slutat samt vid behov rutten
  • vägmätarens utslag i början respektive slutet av resan
  • körsträckan
  • ändamålet med körningen och
  • bilens användare.

25 §

När löntagaren på sin arbetsplats eller på ett offentligt laddningsställe använder elektricitet som arbetsgivaren har bekostat för att ladda en naturaförmånsbil och betalar de övriga eventuella drivkraftskostnaderna själv, ska bilförmånens penningvärde fastställas på det sätt som i 17 § bestäms om förmånen att använda bil.

Telefonförmån

26 §

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna.

Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon åt löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden, multimediameddelanden och andra telekommunikationsförbindelser än sådana som ordnats för arbetstagarens yrkesmässiga bruk.

Cykelförmån

27 §

Om en löntagare för sina privata körningar har tillgång till en sådan cykel som avses i 28 § 1 och 2 mom. i fordonslagen (82/2021) och som arbetsgivaren äger eller har skaffat genom ett leasingavtal eller ordnat på något annat sätt, anses den skattskyldiges förmån utgöra cykelförmån.

Penningvärdet per månad av förmånen från en cykel som arbetsgivaren äger är 1/12 av de årliga kapitalkostnaderna, det vill säga en del av anskaffningspriset och ränta på kapitalet samt eurobeloppet av kostnaderna för service, reparation och övriga driftskostnader. Eurobeloppet av anskaffningsprisets del beräknas så att anskaffningspriset divideras med fem användningsår.

Det månatliga penningvärdet av en cykelförmån som arbetsgivaren skaffat genom leasingavtal eller ordnat på något annat sätt är det månatliga eurobeloppet av leasing- eller andra avgifter samt sådana månatliga brukskostnader som arbetsgivaren betalat separat minskat med eurobeloppet av de expeditions- och handläggningskostnader som betalats till leasingbolaget.

Penningvärdet av service- och reparationskostnader som ingår i driftskostnaderna och som arbetsgivaren betalat är 30 euro per månad för en cykel med elassistans och 20 euro per månad för en annan cykel enligt 1 mom.

Om cykelförmånen utgör en del av ett paket med mobilitetstjänster, anses som förmånens månatliga penningvärde det eurobelopp som en motsvarande förmån skulle kosta om den ges separat.

Vid beräkningen av cykelförmånens värde ska separat anskaffad fast tilläggsutrustning till cykeln, såsom strålkastare, låsanordning och dubbdäck, samt cykelhjälm beaktas så att tilläggsutrustningens värde läggs till anskaffningspriset.

Tillämpning av gängse värde

28 §

Som penningvärdet av en sådan förmån vars gängse pris uppenbart underskrider penningvärdet enligt detta beslut eller inte nämnts ovan, ska anses dess gängse värde.

Från det penningvärde förmånen har enligt detta beslut dras den ersättning av som arbetsgivaren debiterar löntagaren.

Ikraftträdande och tillämpning

29 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.

Beslutet tillämpas vid verkställandet av förskottsinnehållning under 2024 och vid beskattningen som verkställs för år 2024. Beslutet tillämpas på naturaförmåner som erhållits i december 2024, även om naturaförmånerna anses utgöra inkomst för skatteåret 2025.

Helsingfors den 20 november 2023


Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023