Att betala skatter från utlandet

Denna anvisning gäller privatpersoner och företagskunder som betalar skatter från utlandet till Finland.

Använd Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget skatteslagsspecifika referensnummer när du betalar skatter. Med hjälp av referensnumret riktas inbetalningen rätt.

Uppgifter som behövs vid betalningen såsom Skatteförvaltningens kontonummer, din personliga referensnummer, betalningens belopp och förfallodag finns i MinSkatt eller i ditt beskattningsbeslut.

Då du betalar via en utländsk bank kan det ta tid innan inbetalningen förmedlas till Skatteförvaltningens konto. Utred på din bank hur lång tid det tar att förmedla en betalning och beakta tiden då du betalar skatter. På försenade skatter måste du betala dröjsmålsränta. Observera att beloppet du har inbetalat ska utöver själva skatten även täcka eventuella förmedlingskostnader och andra utgifter som banken tar ut. Utred utgiftsbeloppet på din bank.

Om dina inbetalningar inte kommer fram till Skatteförvaltningens konto exempelvis på grund av bristfälliga eller felaktiga betalningsuppgifter kan din inbetalning returneras tillbaka till dig. Då blir du även tvungen att betala eventuella bankkostnader för returneringen.

Referensnumret riktar betalningen till den rätta skatten

Använd alltid ditt eget skatteslagsspecifika referensnummer när du betalar skatter. Med hjälp av referensnumret riktar Skatteförvaltningen inbetalningen till den rätta skattskyldiga och den rätta skatten. När du exempelvis betalar fastighetsskatt kan du betala din fastighetsskatt enbart med ditt eget referensnummer för fastighetsskatten. Du får inte använda till exempel din makes eller makas referensnummer för fastighetsskatten.

Löydät viitenumeron

Referensnumret får du

  • i MinSkatt
  • från ditt beskattningsbeslut (som gäller andra skatter än skatter på eget initiativ)
  • på betalningsrörelsens servicenummer +358 29 497 027
  • för skatter på eget initiativ i brevet som Skatteförvaltningen skickar till momsskyldiga och regelbundna arbetsgivare i samband med registreringen.

Använd referensnumrets internationella format, dvs. RF-referensen. Skriv in referensnumret i sin helhet i referensfältet, också bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Om du inte kan skriva in referensnumret i referensfältet ska du  skriva in referensnumret i meddelandefältet. Skriv inget annat i meddelandefältet än referensnumret!

Läs mer: Konto- och referensnummer

Vanliga frågor

SEPA-gireringen är en girering som följer den europeiska gireringsstandarden. Med en SEPA-girering är det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet. En SEPA-girering är i allmänhet framme senast nästa vardag, dock senast den tredje vardagen.

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, eng. Single Euro Payments Area) är betalningsrörelsens inre marknad. Till SEPA-området hör Europeiska unionens alla medlemsstater (också länder utanför euroområdet) samt en del av de andra europeiska länderna.

Skatteförvaltningens bankförbindelse skapas av en BIC-kod samt ett internationellt IBAN-kontonummer. BIC-koden identifierar mottagarens bank. Exempelvis Danske Bankens BIC-kod är DABAFIHH. Ett finskt IBAN-kontonummer börjar alltid med landskoden FI.

Skatteförvaltningen tar inte emot checker. Skatterna ska betalas i euro på de bankkonton som Skatteförvaltningen har uppgett.

Kunder som bor eller flyttar utomlands ska alltid själva anmäla adressändringarna till Skatteförvaltningen. Läs mer: Adressändring.

Om du vistas stadigvarande eller en längre tid utomlands, rekommenderar vi att du till Skatteförvaltningen meddelar ett ombud som bor i Finland. Beskattningsbesluten och annan post från Skatteförvaltningen skickas då till ombudet.