Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Befrielse från punktskatt: Diplomatiska beskickningar, diplomater, internationella organisationer, gemensamma försvarsinsatser inom Natos ramar, Europeiska unionens institutioner och försvarsinsatser inom Europeiska unionens ramar

Har getts
31.5.2024

Anvisningen har uppdaterats, eftersom den har kompletterats med en angivelse om produkter som levereras till väpnade styrkor tillhörande medlemsstater i Nordatlantiska fördragsorganisationen och till andra medlemsstaters väpnade styrkor som är verksamma i Finland. Dessutom har anvisningens text till vissa delar redigerats så att den blir tydligare än tidigare.

I Finland uppbärs punktskatt på energiprodukter, elström, alkohol, alkoholdrycker, tobak, läskedrycker och dryckesförpackningar.

1 Grund för skattefrihet

Enligt 18 § i punktskattelagen (182/2010) är produkter skattefria, om de levereras med stöd av en diplomat- eller konsulsförbindelse. Skattefria är också produkter som levereras till en internationell organisation så som det förutsätts i det internationella avtalet om grundandet av organisationen eller i det avtal som bestämmer var dess högkvarter ska vara beläget.

Skattefriheten gäller också produkter som levereras för att användas officiellt av Europeiska unionens institutioner i Finland (inklusive bränsle som används i tjänstebilar, elström som förbrukats i institutionens lokaler och så vidare). Dessa produkters skattebelagda anskaffningspris ska uppgå till minst 80 euro. Också produkter som levereras till Europeiska unionens institutioner i någon annan medlemsstat är skattefria under motsvarande förutsättningar som i Finland.

Skattefria är också produkter som är avsedda att användas av de väpnade styrkorna tillhörande stater som är parter i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier.

Skattefria är på motsvarande sätt produkter som är avsedda att användas av andra EU-medlemsstaters väpnade styrkor som är verksamma i Finland, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i försvarsinsatser som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

2 Särskilda anvisningar om alkoholprodukter

Med tanke på skattefriheten för alkoholprodukter är det produkternas användningsändamål som avgör.

2.1 Officiellt bruk

Diplomatiska beskickningar, andra representationer i samma ställning, internationella organisationer och Europeiska unionens institutioner har rätt att anskaffa alkoholprodukter skattefritt bara för officiellt bruk. Med officiellt bruk avses vederlagsfri servering som arrangeras av en beskickning, organisation eller en institution i dess officiella lokaler eller i ett annat avgränsat utrymme som är reserverat för dess bruk. Därtill förutsätts att serveringen sker till en avgränsad grupp gäster som inbjudits av en ambassadör eller någon annan medlem av den diplomatiska personalen eller motsvarande. Anskaffningar som är avsedda för officiellt bruk ska vara måttliga.

Bruket av alkoholprodukter är inte officiellt om tillställningen arrangeras i en restaurang, fastän övriga ovannämnda villkor skulle bli uppfyllda.

Det är inte heller fråga om officiellt bruk om alkoholserveringen sker på tillställningar som arrangeras av andra än ovannämnda, särskilt om alkoholprodukterna är till salu (till exempel på en vinmässa eller på andra motsvarande tillställningar i säljfrämjande syfte). Skatt på alkohol och alkoholdrycker samt dryckesförpackningsskatt ska betalas för alkohol som serveras på sådana tillställningar. Dessutom behövs ett tillfälligt partihandelstillstånd från Valvira för försäljning.

Punktskattepliktiga produkter kan serveras utan att betala skatt endast om alla följande villkor uppfylls:

 • alkoholserveringen sker vederlagsfritt
 • tillställningen arrangeras av en diplomatisk beskickning, en internationell organisation eller en institution vid Europeiska unionen
 • serveringen sker i ovannämnda aktörers lokaler eller i ett annat avgränsat utrymme som är reserverat för deras bruk
 • gästerna är inbjudna av en ambassadör, en annan medlem av den diplomatiska personalen eller av en representant för en internationell organisation eller en institution vid Europeiska unionen
 • de inbjudna gästerna utgör en avgränsad grupp

2.2 Personligt bruk

Diplomatiska representanter och utsända konsuler verksamma i Finland har rätt att skattefritt anskaffa alkoholprodukter som kommer att användas av dem själva eller av familjemedlemmar som hör till deras hushåll. Anskaffningar som är avsedda för personligt bruk ska vara måttliga.

2.3 Gåvor

När beskickningar, internationella organisationer, Europeiska unionens institutioner och personer som är berättigade till skattefria anskaffningar ger bort alkoholprodukter som vanliga gåvor, är produkterna skattefria.

3 Särskilda anvisningar om anskaffningar för väpnade styrkor tillhörande stater som är parter i Nordatlantiska fördraget (Nato) och för väpnade styrkor som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och som är verksamma i Finland

Befriade från punktskatt är anskaffningar för gemensamma försvarsinsatser, när försvaret från andra EU-medlemsstater och Nordatlantiska fördragsorganisationens försvar deltar i gemensamma försvarsinsatser utanför deras stat.

Befrielsen från skatt tillämpas i situationer där väpnade styrkor utför uppgifter som är direkt kopplade till en försvarsinsats inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och inte omfattar civila uppdrag. Civilpersonal som åtföljer väpnade styrkor är uteslutande berättigade till skattefria anskaffningar, när de väpnade styrkorna utför uppgifter som är kopplade till en gemensam försvarsinsats utanför deras medlemsstat. Som en försvarsinsats betraktas inte uppgifter som uteslutande utförs av civilpersonal.

När det gäller Europeiska unionens försvarsinsatser omfattar skattebefrielsen militära uppdrag och operationer, insatser av stridsgrupper, ömsesidigt bistånd, projekt inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet och Europeiska försvarsbyråns verksamhet. Den omfattar till exempel inte sådan verksamhet mellan medlemsstater som inte avser försvarsinsatser, och inte heller verksamhet som inte har några konsekvenser för försvaret, såsom utplacering av väpnade styrkor av säkerhetsskäl, för humanitära insatser eller räddningsinsatser.

4 Anskaffning av punktskattefria produkter

4.1 Anskaffning i Finland

4.1.1 Anskaffningar genom direkt skattefrihet

I Finland kan punktskattefria produkter anskaffas skattefritt i följande situationer:

 • I Finland verksamma diplomatiska beskickningar och andra representationer i samma ställning, internationella organisationer
  • För anskaffning ska köparen tillställa säljaren en bekräftelse som beviljats av protokollavdelningen vid Finlands utrikesministerium och som bevisar att köparen har rätt att göra punktskattefria inköp (så kallat franskt papper).
 • Europeiska unionens institution i Finland samt leveranser till en institution belägen i en annan EU-stat
  • När produkter levereras till en EU-institution ska institutionen bekräfta sin rätt till skattefri anskaffning med Skatteförvaltningens blankett 1330e. Blanketten ska lämnas till säljaren.
 • Avsedda att användas av de väpnade styrkorna tillhörande stater som är parter i Nordatlantiska fördraget, av civilpersonal som medföljer dem eller av mässar eller marketenterier
 • Försvarets väpnade styrkor tillhörande Europeiska unionens medlemsstat, civilpersonal som medföljer dem eller deras mässar och marketenterier
 • För anskaffning ska köparen tillställa säljaren ett Intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt, som Skatteförvaltningen har bestyrkt

Med det franska papperet, Skatteförvaltningens blankett 1330e eller intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punkskatteplikt kan man skattefritt anskaffa alla andra punktskattepliktiga produkter än elström vars punktskattefrihet alltid genomförs genom återbäringsförfarandet. De som har rätt till skattefritt bruk kan skaffa dessa produkter skattefritt antingen från ett tullager, frilager eller från ett skatteupplag.

Försäljningen av alkohol från ett skatteupplag förutsätter också att lagerhavaren har tillstånd till partihandel. 

Vid anskaffning av bränslen eller andra energiprodukter skickar utrikesministeriet eller ifrågavarande EU-institution efter sitt godkännande det franska papperet eller Skatteförvaltningens blankett 1330e till Skatteförvaltningen. Försvarets väpnade styrkor tillhörande EU:s medlemsstater respektive Nordatlantiska fördragsorganisationen skickaren ansökan om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen bekräftar rätten till skattefri anskaffning när Skatteförvaltningen med Finska Försvarsmakten har kontrollerat om sökanden har rätt till skattefri anskaffning.

4.1.2 Skattefrihet genom återbäringsförfarande

Skattefriheten för punktskattepliktiga produkter som anskaffats till skattebelagt pris kan också genomföras så att punktskatten återbetalas på ansökan. Återbäring ska ansökas i MinSkatt eller med en fritt formulerad ansökan hos Skatteförvaltningen för en period av en kalendermånad eller ett kalenderår. De produkter och kvantiteter som ansökan om återbäring av punktskatt gäller ska specificeras på återbäringsansökan.

Skattefriheten för elström kan bara genomföras genom återbäringsförfarande. De som har rätt att skaffa elström skattefritt kan hos Skatteförvaltningen söka återbetalning av den elskatt de betalat.

4.2 Anskaffning i EU-medlemsländer

När punktskattepliktiga produkter köps i en detaljhandelsbutik i en annan medlemsstat (till exempel i en vinpartiaffär) så att priserna inkluderar avgångslandets punktskatt, ska köparen för säljaren visa upp ett intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt, som bestyrkts av utrikesministeriet (Intyg om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt). I fråga om väpnade styrkor bestyrks blanketten av Skatteförvaltningen. Blanketten fungerar som intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt när produkterna förs in i Finland. Intyget ifylls i två exemplar av vilka det ena behålls av säljaren och det andra återlämnas till köparen tillsammans med produkterna.

Om produkterna skaffas punktskattefritt i en annan medlemsstat (till exempel från ett skatteupplag), kan de transporteras till Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande som omfattar hela Europeiska unionen. Då ska man inom 30 dagar efter mottagandet av produkterna skicka en kopia av ett intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt (Intyg om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt) per post till Skatteförvaltningen på följande adress:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT 

Till kopian ska man bifoga ett kommersiellt dokument (till exempel en faktura) som visar de mottagna produkternas slag och kvantitet. Man ska också meddela Skatteförvaltningen den administrativa referenskoden (ARC-kod) som finns angiven i det elektroniska administrativa dokumentet (e-AD) eller något annat kommersiellt dokument som åtföljt transporten.

Intyget om undantaget från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt används endast i fråga om alkohol, tobak eller energiprodukter. Övriga punktskattepliktiga produkter, såsom exempelvis läskedrycker, kan man införa till Finland från andra EU-medlemsländer utan intyget om undantag från skatteplikt. För anskaffningen av dessa produkter ska diplomaten eller den internationella organisationen ha ett franskt papper som beviljats av utrikesministeriets protokollavdelning. Europeiska unionens institution ska ha Skatteförvaltningens blankett 1330e  med vilken institutionen påvisar sin rätt till skattefri anskaffning. Väpnade styrkor ska ha ett intyg om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt, som har bestyrkts av Skatteförvaltningen. Blanketterna ska på begäran uppvisas till Skatteförvaltningen.

4.3 Import från länder utanför EU

När punktskattepliktiga produkter beställts från ett område utanför Europeiska unionens skatteområde eller från ett tredjeland, ska produkterna förtullas på importtullkontoret. I samband med förtullningen ska man visa upp det franska papperet som beviljats av utrikesministeriet, Skatteförvaltningens blankett 1330e som bestyrkts av ifrågavarande EU-institution eller intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt som bestyrkts av Skatteförvaltningen.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2024