Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 november kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Avstjälpningsplats

Avfallsskatt ska betalas för sådant avfall som finns angivet i skattetabellen i bilagan till avfallsskattelagen och som förs till en avstjälpningsplats. Enligt avfallsskattelagen avser man med avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats där avfall slutdeponeras på eller i marken och som kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagstiftningen. Avfallsskatten omfattar både allmänna och privata avstjälpningsplatser.

Avfallsskattetabell

Tillfälligt förvaringsområde för avfall

Med avstjälpningsplats avses enligt avfallsskattelagen ett egentligt område för slutdeponering av avfall. Som skattepliktig avstjälpningsplats betraktas inte ett sådant område på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras innan det behandlas eller återvinns. Avfallet ska levereras till förvaringsområdet sorterat och förvaras där åtskilt från annat avfall. Exempel på tillfällig förvaring är ihopsamling av en tillräckligt stor mängd glas-, pappers- eller byggavfall avsett för återvinning samt förvaring av problemavfall för leverans till behandlingsanläggning.

Den tillåtna förvaringstiden för avfall är under tre år. Tidsfristen på tre år gäller varje enskilt avfallsparti. Ifall ett enskilt avfallsparti förvaras på området över tre år behandlas området beskattningsmässigt som en egentlig avstjälpningsplats och allt avfall på området blir skattepliktigt. Som förvaringsområde kan området användas också i en längre tid. Ifall området ligger vid en skattepliktig avstjälpningsplats ska det vara klart åtskilt från avstjälpningsplatsen.

Deponeringsområde för jord- och stenmaterial

Avfallsskattelagen tillämpas inte heller på områden där endast jord- och berggrundsmaterial deponeras (s.k. jordavstjälpningsplatser eller jordmaterialbanker). Ett område där endast sådant oskadligt och permanent avfall deponeras anses inte vara en skattepliktig avstjälpningsplats. Rent jord- och berggrundsmaterial som åtskilts från annat avfall är skattefritt även om det är mekaniskt behandlat, till exempel krossat eller sorterat. Till exempel stenar som uppstår som industriell biprodukt, sand och stendamm samt annat motsvarande material är skattefritt. Som skattefritt jord- och berggrundsmaterial betraktas dock inte till exempel stenbaserat byggavfall eller betong-, tegel-, mineralplatts-, keramik- och gipsavfall. Sådant avfall kan dock vara skattefritt om det återvinns på den egentliga avstjälpningsplatsen.

Deponeringsområdet ska vara klart åtskilt från den skattepliktiga avstjälpningsplatsen. Av övervakningsmässiga och miljömässiga orsaker kan inget annat avfall ens i återvinningssyfte deponeras på ett sådant område, utan även stödkonstruktionerna på området ska vara tillverkade av jord- och berggrundsmaterial som är ofarligt för miljön.

Annan avfallsbehandling

Avfallsskattelagen tillämpas inte heller på områden där endast sorterat separat insamlat bioavfall och avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt.

Annan behandling än avstjälpningsplatsbehandling omfattas inte av beskattningen. Skatten tillämpas inte på bland annat behandling i anläggningar för problemavfall och för avfallsförbränning.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017